Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligtens varighed, når der sker acontoudlodning.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer).

Regel

Dødsboets indkomstskattepligt af indtægter og udgifter af et udloddet aktiv ophører på udlodningsdagen og ikke på skæringsdagen i boopgørelsen. Se DBSL § 5, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.14 om definition af udlodning og af samlever
  • C.E.3.1.4.2.2 om dødsboets oplysningspligt om acontoudlodning
  • C.E.3.1.4.2.3 om konsekvenser, hvis dødsboet ikke overholder sin oplysningspligt om acontoudlodning
  • C.E.3.1.4.2.4 om arvings køb fra dødsboet
  • C.E.9 om værdiansættelser efter BAL § 12, når dødsboet har acontoudloddet aktiver før skæringsdagen
  • C.E.13 om konsekvenserne for arveafkald, når der er sket acontoudlodning.

Bemærk

Dødsboet skal oplyse datoen for acontoudlodning af aktiver og passiver i boopgørelsen.