Indhold

Dette afsnit beskriver hvem, der hæfter for afdødes indkomstskatter og for skatter, der vedrører dødsboet. Det er forudsat, at dødsboet efter afdøde bliver skiftet i forbindelse med dødsfaldet som et solvent dødsbo, herunder også forenklet privat skifte efter DSL § 33.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • En arving eller legatar har overtaget afdødes forskudsafskrivninger.

Se afsnit C.E.14 om definition af legatar.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter, fordi de skiftes i forbindelse med dødsfaldet som solvente dødsboer.

Bemærk

Dødsboer, der skiftes som forenklet privat skifte efter DSL § 33, er også omfattet af reglen.

Hovedregel

Dødsboet hæfter for betaling af

 • afdødes skyldige indkomstskatter, der er anmeldt rettidigt over for dødsboet efter det proklama, som dødsboet har indrykket i Statstidende
 • indkomstskatter, der følger af et rettidigt rejst krav imod dødsboet om betaling af for lidt betalt skat for indkomstår forud for dødsåret
 • restskat for mellemperioden
 • dødsboskat.

Se DBSL § 88, stk. 1.

Se også

Se afsnit

 • C.E.1.5 om proklama og om for lidt betalt skat for indkomstår forud for dødsåret.
 • C.E.3.2.4.4 om restskat for mellemperioden.
 • C.E.3.3.5 om dødsboskat.
 • C.E.7.5 om, hvordan hæftelsen kan ændres, hvis skifteretten bestemmer, at dødsboet skal overgå til insolvent bobestyrerbo efter DSL § 69.

Undtagelse

Arvingerne og eventuelle legatarer hæfter for dødsboets forpligtelser, herunder også skatter, hvis

 • boet skiftes som privat skiftet, og
 • aktiverne helt eller delvist er delt mellem arvingerne, uden at der er tilstrækkelige midler til rest til at dække dødsboets forpligtelser.

Arvingerne hæfter personligt og solidarisk. Det vil sige, at hver enkelt arving hæfter med hele sin formue for hele gælden.

Legatarer hæfter alene med den værdi, de har modtaget fra dødsboet.

Se DSL § 27.

En arving eller legatar har overtaget afdødes forskudsafskrivninger

Hvis en arving eller legatar har overtaget afdødes forskudsafskrivninger efter DBSL § 39, stk. 1, hæfter kun denne person for eventuelle skattekrav, der vedrører de overtagne forskudsafskrivninger. Se DBSL § 88, stk. 4.