Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens beregning af renter af skatter, der vedrører tiden før dødsfaldet, og som er betalt for sent.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Hovedregel

Renter, der efter KSL § 63 skal

  • opgøres en gang om året og
  • opkræves sammen med restskatten for det pågældende år

skal for dødsåret og senere indkomstår opgøres og opkræves sammen med mellemperiodeskat eller dødsboskat.

Når

  • afdøde var gift ved dødsfaldet og
  • afdødes andel af fællesboet og afdødes særbo skiftes hver for sig

fordeles rentebeløbet mellem de to dødsboer.

Fordelingen sker forholdsmæssigt efter summen af den skattepligtige indkomst og aktieindkomsten, der indgår i hvert af de to dødsboers mellemperiode eller bobeskatningsperiode.

Se DBSL § 89, stk. 6.

Undtagelse

Når dødsboet er fritaget for beskatning, skal der dog hverken opgøres eller opkræves renter, medmindre der sker afsluttende skatteansættelse af mellemperioden.