Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens beregning af renter, når en tidligere skatteberegning bliver ændret.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Retningslinjer.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Når en skatteberegning for

  • mellemperioden eller
  • bobeskatningsperioden

bliver ændret, beregner Skattestyrelsen renter af forskellen mellem skatteberegningerne.

Yderligere restskat

Når en ændret skatteberegning medfører, at dødsboet skal betale yderligere

skal dødsboet betale renter af det yderligere beløb med renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procent pr. påbegyndt måned fra den 1. i den anden kalendermåned regnet fra den først foretagne skatteberegning og indtil udgangen af den første fulde måned efter udskrivningsdatoen for den ændrede skatteberegning. Se DBSL § 89, stk. 8.

►Bemærk◄

►I SKM2022.507.HR fandt Højesteret, at der ikke er hjemmel i dødsboskatteloven til at fravige bestemmelserne om forrentning sådan, at der ikke skulle betales renter i perioden efter, at skattemyndighederne tilbagebetalte den opkrævede mellemperiodeskat som følge af, at myndighederne ikke havde fået medhold i Landsskatteretten. Højesteret fandt endvidere, at det ikke var i strid med forvaltningsretlige principper eller andre regler, at skattemyndighederne i forbindelse med tilbagebetalingen afslog at modtage frivillig indbetaling af mellemperiodeskatten med forbehold om tilbagebetaling, hvis domstolene kom til samme resultat som Landsskatteretten.◄

Udbetalt overskydende skat nedsættes eller bortfalder

Når en ændret skatteberegning medfører, at overskydende skat, der allerede er udbetalt efter

nedsættes eller bortfalder, skal dødsboet betale renter af beløbet med renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procent pr. påbegyndt måned fra den 1. i den anden kalendermåned regnet fra den først foretagne skatteberegning og indtil udgangen af den første fulde måned efter udskrivningsdatoen for den ændrede skatteberegning. Se DBSL § 89, stk. 9.

Restskat nedsættes eller bortfalder

Medfører en ændret skatteberegning, at en tidligere beregnet restskat for

  • mellemperioden efter § 15, stk. 4
  • dødsboskat efter § 30 a

nedsættes eller bortfalder, udbetales det beløb, som restskatten eller dødsboskatten er nedsat med. Beløbet forrentes med renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procent pr. påbegyndt måned regnet fra den først foretagne skatteberegning og indtil udgangen af den første fulde måned efter udskrivningsdatoen for den ændrede skatteberegning. Se DBSL § 89, stk. 10.

Se også

Se afsnit C.E.15 om, hvor stor renten efter OPKL § 7, stk. 2, er for hvert enkelt kalenderår.

Retningslinjer

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at renteberegning kun skal ske, når den ændrede skatteberegning vedrører samme periode som i den første skatteberegning, fx når højere myndighed har ændret den skattepligtige indkomst eller aktieindkomsten i mellemperioden eller bobeskatningsperioden.

Modsat skal der ikke ske renteberegning, når en ændret skatteberegning vedrører en afvigende periode i forhold den første skatteberegning. Fx skal der ikke beregnes renter, når

  • yderligere indtægter vedrører nærmere afgrænsede dele af dødsboet, hvor skifteretten har tilladt afslutningen udskudt til efter skæringsdagen i boopgørelsen efter DSL § 31, stk. 2, og § 66, stk. 3, eller
  • dødsboet er genoptaget.

Se også

Se afsnit C.E.6.1 om den skattemæssige behandling af et genoptagelsesbo.

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.◄

►Skemaet viser relevante afgørelser på området:◄

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

►SKM2022.507.HR◄

►Den 10. maj 2014 solgte A sin ejendom til sine fem døtre for 1.615.000 kr. svarende til den seneste offentlige vurdering fratrukket 15 pct. Døtrene, som ifølge aftalen skulle overtage ejendommen den 30. juni 2014, videresolgte den 21. maj 2014 ejendommen til en kommune for 5 mio. kr. med overtagelse den 1. juli 2014.

Sagen angik, om skattemyndighederne skulle respektere værdiansættelsen på 1.615.000 kr. på grundlag af 15 pct.s-reglen i det dagældende værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-afgiftsberegning).

Hvis værdien ikke skulle ansættes efter 15 pct.’s-reglen, var der spørgsmål om bl.a., hvorvidt skattemyndighederne havde krav på renter af krav efter boafgiftsloven og dødsboskatteloven i perioden efter, at Skatteministeriet som følge af Landsskatterettens afgørelse i sagen havde tilbagebetalt den opkrævede gaveafgift og mellemperiodeskat.

Højesteret tiltrådte af de grunde, som landsretten havde anført, at skattemyndighederne var berettigede til at fastsætte ejendommens handelsværdi til 5 mio. kr. Det var heller ikke efter det, der var fremlagt for Højesteret, godtgjort, at der forelå en fast administrativ praksis for, at en værdiansættelse, der ikke afviger mere end 15 pct. fra den kontante ejendomsværdi, altid skulle lægges til grund af skattemyndighederne på gaveområdet.

Højesteret tiltrådte herudover, at overdragelsen af ejendommen ikke var omfattet af KSL § 33 C om succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed, og at dette ikke kunne føre til, at ejendommen ansås for overraget direkte fra A til kommunen.

Om spørgsmålet om forrentning af kravet fandt Højesteret ligesom landsretten, at der ikke var hjemmel i boafgiftsloven og dødsboskatteloven til at fravige bestemmelserne sådan, at der ikke skulle betales renter i perioden efter, at skattemyndighederne tilbagebetalte den opkrævede gaveafgift og mellemperiodeskat som følge af, at myndighederne ikke havde fået medhold i Landsskatteretten. Desuden fandt Højesteret, at det ikke var i strid med forvaltningsretlige principper eller andre regler, at skattemyndighederne i forbindelse med tilbagebetalingen afslog at modtage frivillig indbetaling af beløbene med forbehold om tilbagebetaling, hvis domstolene kom til samme resultat som Landsskatteretten.◄

►Tidligere instanser:

SKM2021.345.VLR

SKM2019.281.LSR