Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt der gælder i dødsboskatteloven, når dødsboet er fritaget for beskatning.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Bemærk

Når

  • dødsboet er udleveret til boudlæg efter DSL § 18 og
  • afdøde var gift og levede sammen med den længstlevende ægtefælle

er dødsboet også omfattet. Se DBSL § 78, stk. 2.

Se også

Se

  • KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand 
  • afsnit C.E.5.1 om de skattemæssige forhold ved skifteformen boudlæg.

Regel

Dødsboet er omfattet af reglerne i DBSL kapitel 4 (§§ 7 - 18) om opgørelse af dødsboets indkomst og om skatteberegning for mellemperioden. Se DBSL § 7, 1. pkt.

Bemærk

Når

  • begge ægtefæller dør i samme indkomstår og
  • førstafdødes dødsbo er udlagt til ægtefællen efter de skattemæssige regler om uskiftet bo mv., og ægtefællen derfor skulle have været beskattet efter DBSL § 62

indgår førstafdødes indkomst i mellemperioden. Indkomsterne for de to ægtefæller i dødsåret beskattes under ét, og det er derfor ikke nødvendigt at opdele indkomsterne på hver af ægtefællerne, sådan som det sker efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 7, 2. pkt.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.14 om definition af mellemperioden
  • C.E.3.2.2 om, hvornår dødsboet skal aflevere oplysningsskema for mellemperioden til Skattestyrelsen
  • C.E.3.2.3 om indkomstopgørelse for mellemperioden
  • C.E.3.2.4 om skatteberegning for mellemperioden.