Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Skattestyrelsens ændring af passivposter
 • Dødsboets klagemuligheder ved Skattestyrelsens ændring af passivposter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af passivpost.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3.1.1 om definition af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Reglen omfatter også dødsboer, der beskattes efter reglerne om uskiftede boer i DBSL afsnit III, når der sker udlodning med succession til legatarer og/eller arvinger, der ikke er afdødes livsarvinger. Se afsnit C.E.4.2.5.2 om udlodning.

Skattestyrelsens ændring af passivposter

Skattestyrelsen kan ændre dødsboets beregnede passivposter. Ændringer kan være begrundet i flere årsager, fx:

 • Dødsboet har brugt for stor en passivpostprocent i forhold til BAL § 13 a, stk. 3-5.
 • Den fortjeneste, som dødsboet har beregnet passivpost af, er opgjort forkert.

Fortjenesten kan være opgjort forkert, fordi

 • dødsboet har beregnet forkert anskaffelsessum for aktivet
 • værdiansættelsen af det relevante aktiv i boopgørelsen er blevet ændret
  • af Skattestyrelsen eller
  • fordi resultatet af en sagkyndig vurdering er forskellig fra dødsboets egen værdiansættelse i boopgørelsen.

Se afsnit

Dødsboets klagemuligheder ved Skattestyrelsens ændring af passivposter

Dødsboet kan klage over Skattestyrelsens afgørelser om beregning af passivposter efter de sædvanlige regler i skatteforvaltningsloven. Se afsnit C.E.1.4 om Skattestyrelsens sagsbehandlingsregler vedrørende dødsboer.

Det gælder dog ikke, når der bag uenigheden om passivpostberegningen ligger en uenighed om værdiansættelsen af det pågældende aktiv. I så fald skal uenigheden løses i det skiftemæssige vurderingssystem ved, at skifteretten udmelder en sagkyndig vurderingsmand.

Se SFL § 5, stk. 1, nr. 6, hvorefter skatteankenævnene kan behandle klager over Skattestyrelsens afgørelser om beregning af passivposter efter BAL § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelser efter BAL § 12.

Ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten over beregning af passivposter er der ikke adgang til at kræve syn og skøn efter reglerne i RPL § 343. Se SFL § 47, stk. 1, 2. pkt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landskatteretskendelser

SKM2016.627.LSR

Ved opgørelsen af passivposten på anparter, der var udlagt af dødsboet til arvingerne, havde dødsboet i stedet for at anvende de standardiserede satser for passivposter, se BAL § 13 a, opgjort passivposten som kursværdien af den udskudte skat beregnet til kurs 80, se SKM2011.406.SKAT. SKAT havde ændret kursen til 50. Landsskatteretten fandt, at passivposten, uanset hvordan boet havde beregnet den latente skattebyrde, skulle opgøres med hjemmel i BAL § 13 a, og at SKAT derfor havde været berettiget til at ændre passivposten. Retten fandt, at kursen på den udskudte skat kunne ansættes til kurs 60.