Dette afsnit beskriver i skematisk form, hvordan Skattestyrelsen opgør, om afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat for mellemperioden.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skema - beregning mellemperiodeskat
 • Skema - opgørelse af foreløbige indkomstskatter
 • Skema - opgørelse af restskat eller overskydende skat
 • Skema - beregning af aktieskat.

Skema - beregning mellemperiodeskat

Skemaet viser

 • hvad der indgår i skatteberegningen efter DBSL § 14 og § 15 stk. 1-2
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit hvor emnet er beskrevet.

Beregning af mellemperiodeskat

Lovhenvisning

Bemærkninger

50 procent af mellemperiodens positive skattepligtige indkomst

a

   

Positiv aktieskat fra pkt. 6 i "Beregning af aktieskat"

b

   

Negativ aktieskat fra pkt. 10 i "Beregning af aktieskat"

c

   

Sum af skat for mellemperioden. (a b - c)
Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales ikke

d

DBSL § 14, stk. 1

 

Fradrag i beregnet skat

e

DBSL § 14, stk. 2

Se C.E.3.2.4.1.1

Fradrag i beregnet skat for ægtefælle, der er død i samme indkomstår, når dennes dødsbo er behandlet som uskiftet bo mv.

f

DBSL § 14, stk. 3

 

Beregnet skat efter fradrag (d-e-f)
Negativt beløb sættes til 0

g

   

Indregnet restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3, og § 61A i afdødes forskudsansættelse for dødsåret

h

DBSL § 15, stk. 1

*) Se nedenfor.

Beregnet skat efter indregnet restskat mv. og overført overskydende skat (g h)

i

   

Negativ aktieskat efter PSL § 8 a, stk. 5, overført fra tidligere år

j

DBSL § 15, stk. 2

*) Se nedenfor.

Resterende virksomhedsskat og resterende konjunkturudligningsskat fra tidligere år

k

VSL § 10, stk. 4 og § 22 b, stk. 6

*) Se nedenfor.

Beregnet skat efter modregning af

 • negativ aktieskat og
 • resterende virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat

fra tidligere år (g-i-k)

Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales ikke

l

   

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., indgår ægtefællens:

 • Indregnet restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3, og § 61A i forskudsansættelse for dødsåret 
 • Negativ aktieskat efter PSL § 8 a, stk. 5, overført fra tidligere år
 • Resterende virksomhedsskat og resterende konjunkturudligningsskat fra tidligere år

Skema - opgørelse af foreløbige indkomstskatter

Skemaet viser

 • opgørelse af foreløbige indkomstskatter for mellemperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Opgørelse af foreløbige indkomstskatter

Lovhenvisning

Bemærkninger

A-skat (dog ikke foreløbigt AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 12 A, stk. 2)

m

KSL § 60, stk. 1, litra a

*) Se nedenfor.

Indbetalt A-skat for dødsåret efter KSL § 68

n

KSL § 60, stk. 1, litra b

*) Se nedenfor.

B-skat, der er forfaldet før dødsfaldet, bortset fra den del der vedrører AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 12 a, stk. 2

o

KSL § 60, stk. 1, litra c

*) Se nedenfor.

Frivillige indbetalinger for dødsåret efter KSL § 59

p

KSL § 60, stk. 1 litra e

*) Se nedenfor.

 

Beløb der indbetalt som acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10

q

KSL § 60, stk. 1 litra h

 

Tidligere betalt acontovirksomhedsskat eller acontokonjunkturudligningsskat, der svarer til indtægtsført opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse i mellemperioden

r

DBSL § 15, stk. 3

 

Mellemperiodens indeholdte udbytteskat efter KSL § 65

s

DBSL § 16, stk. 2

 

Beløb som allerede er tilbagebetalt for mellemperioden

t

KSL § 55

*) Se nedenfor.

Samlede foreløbige skatter (m n o p q r s-t)

u    

Beløb, der indgår i foreløbige skatter, og som ikke er foreløbige indkomstskatter, der skal sammenlignes med samlet beregnet skat (l):

     
 • Ejendomsværdiskat, der er forfaldet før dødsfaldet, er endelig for dødsåret. Beløbet skal fragå i de foreløbige skatter med:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 360
  idet en måned udgør 30 dage efter EVSL § 11, stk. 1
v

EVSL § 15, stk. 2

*) Se nedenfor.

 • Kompensationsbeløb for forhøjede energi og miljøafgifter (Grøn check), der har nedsat forskudsskatten for mellemperioden, er endelig for dødsåret. Beløbet for mellemperioden udgør:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 365
w  

*) Se nedenfor.

Foreløbige indkomstskatter for mellemperioden (u-v w)

x    

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., indgår ægtefællens skatter på samme måde som afdødes. Det gælder for:

 • A-skat (dog ikke foreløbigt AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 12 A, stk. 2)
 • Indbetalt A-skat for dødsåret efter KSL § 68
 • B-skat, der er forfaldet før dødsfaldet, bortset fra den del der vedrører AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 12 A, stk. 2
 • Frivillige indbetalinger for dødsåret efter KSL § 59
 • Beløb som allerede er tilbagebetalt for mellemperioden.
 • Ejendomsværdiskat, der er forfaldet før dødsfaldet, er endelig for dødsåret. Beløbet skal fragå i de foreløbige skatter med:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 360
  idet en måned udgør 30 dage efter EVSL § 11, stk. 1
 • Kompensationsbeløb for forhøjede energi og miljøafgifter (Grøn check), der har nedsat forskudsskatten for mellemperioden, er endelig for dødsåret. Beløbet for mellemperioden udgør:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 365

Skema - opgørelse af restskat eller overskydende skat

Skemaet viser

 • beregning af om afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat for mellemperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Opgørelse af restskat eller overskydende skat

Bemærkninger

Beregnet samlet skat for mellemperioden efter modregninger (l)

 

Foreløbige indkomstskatter for mellemperioden (x)

 

Forskelsbeløb (l-x)

*) Se nedenfor

*)
Hvis forskelsbeløbet er positivt (afdøde har betalt for lidt i skat), skal dødsboet betale den del af restskatten, der overstiger et grundbeløb. Se DBSL § 15, stk. 4.

Hvis forskelsbeløbet er negativt (afdøde har betalt for meget i skat), og det overstiger et grundbeløb, udbetaler Skattestyrelsen hele beløbet som overskydende skat til dødsboet. Se DBSL § 15, stk. 5.

Skema - beregning af aktieskat

Skemaet viser

 • beregning af aktieskat for mellemperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Beregning af aktieskat

Lovhenvisning

Bemærkninger

Positiv aktieindkomst

1

DBSL § 16, stk. 1

 

Negativ skattepligtig indkomst

2

DBSL § 16, stk. 1 og § 14, stk. 4

 

Grundlag for beregning af aktieskat (1-2). Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales ikke

3

DBSL § 16, stk. 1

 

Positiv aktieskat udgør:

     

27 procent af grundlag, der ikke overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

4

DBSL § 16, stk. 1

*) Se nedenfor

42 procent af grundlag, der overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

5

DBSL § 16, stk. 1

*) Se nedenfor

Positiv aktieskat, der overføres til pkt. b i "Beregning af mellemperiodeskat" (4 5)

6

DBSL § 16, stk. 1, 2. pkt.

 
       

Negativ aktieindkomst

7

   

Negativ aktieskat udgør:

     

27 procent af grundlag, der ikke overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

8

DBSL § 16, stk. 3

*) Se nedenfor

42 procent af grundlag, der overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

9

DBSL § 16, stk. 3

*) Se nedenfor

Negativ aktieskat, der overføres til pkt. c i "Beregning af mellemperiodeskat" (10 11)

10

DBSL § 16, stk. 1, 3. pkt.

 

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., fordobles grundbeløbet i PSL § 8 a, stk. 1.