Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan skat skal beregnes for mellemperioden.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Fradrag i den beregnede skat
 • Når begge ægtefæller dør i samme indkomstår.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Bemærk

Når

 • dødsboet er udleveret til boudlæg efter DSL § 18 og
 • afdøde var gift og levede sammen med den længstlevende ægtefælle

er dødsboet også omfattet. Se DBSL § 78, stk. 2.

Se også

Se

 • KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand
 • afsnit C.E.5.1 om de skattemæssige forhold ved skifteformen boudlæg.

Regel

Skat for mellemperioden skal beregnes således:

 • 50 procent af positiv skattepligtig indkomst.
 • Skat af positiv aktieindkomst lægges til skatten.
 • Skat af negativ aktieindkomst trækkes fra skatten.

Når summen bliver negativ, udbetaler Skattestyrelsen ikke beløbet til dødsboet.

Se DBSL § 14, stk. 1.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.2.4.1.2 om beregning af skat af aktieindkomst for mellemperioden
 • C.E.3.2.4.1.3 om andre skatter, der skal lægges til eller trækkes fra mellemperiodeskatten.

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan skat beregnes for mellemperioden, når dødsboet har positiv skattepligtig indkomst og negativ aktieindkomst.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Mellemperiodens skattepligtige indkomst udgør 50.000 kr.
 • Skatten af negativ aktieindkomst udgør 30.000 kr.

Beregning af skat for mellemperioden

Beløb

Skat af skattepligtig indkomst, 50 procent af 50.000

25.000

Skat af negativ aktieindkomst 30.000 kr., dog højst et beløb svarende til skat af skattepligtig indkomst

-25.000

Mellemperiodeskat

0

Skattestyrelsen betaler ikke det overskydende beløb på 5.000 kr. til dødsboet (skat af negativ aktieindkomst udgør 30.000 kr. minus skat af skattepligtig indkomst på 25.000 kr.)

Bemærk

Når den skattepligtige indkomst er negativ, kan det negative beløb modregnes i positiv aktieindkomst i det omfang, som beløbet kan rummes i den positive aktieindkomst. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke betaler skat af en overskydende negativ skattepligtig indkomst til dødsboet. Se DBSL § 14, stk. 4.

Fradrag i den beregnede skat

I den beregnede skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst tilsammen gives fradrag for et grundbeløb.

Grundbeløbet i § 14, stk. 2, udgør 1.900 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 14, stk. 5. ►For 2022 udgør beløbet 2.300 kr.◄ 

Fradraget beregnes pr. påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori dødsfaldet er sket. Se DBSL § 14, stk. 2, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 14, stk. 2, er reguleret til for dødsåret.
 • C.E.3.2.5.3.1 om fradrag i mellemperiodeskat ved forskudt indkomstår

Bemærk

Fradrag i beregnet skat gælder også, når afdødes særbo skiftes, mens den længstlevende ægtefælle får dødsboet udleveret efter skattereglerne om uskiftet bo mv. Se afsnit C.E.4.3.2.2.3 om skatteberegning for mellemperioden for særboet.

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan fradrag i den beregnede skat indgår i den samlede skat for mellemperioden.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Dødsfald er sket 1. december ►2022◄
 • Afdøde har kalenderårsregnskab.
 • Mellemperioden er derfor 1. januar - 1. december ►2022.◄
 • Mellemperiodens skattepligtige indkomst udgør 80.000 kr.
 • Der er ingen aktieindkomst.

Beregning af skat for mellemperioden

Beløb

Skat af skattepligtig indkomst, 50 procent af 80.000

40.000

Fradrag, ►2.300◄ kr. pr. måned for tiden 1. januar-1. december eller 12 måneder

►-27.600◄

Mellemperiodeskat

►12.400◄

Når begge ægtefæller dør i samme indkomstår

Når førstafdødes dødsbo er udlagt til ægtefællen efter de skattemæssige regler om uskiftet bo mv., og ægtefællen derfor skulle have været beskattet efter DBSL § 62, gives fradrag for et grundbeløb yderligere.

Fradraget beregnes pr. påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori førstafdøde er afgået ved døden. Se DBSL § 14, stk. 3, 1. pkt.

Grundbeløbet i § 14, stk. 3, udgør 1.900 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 14, stk. 5. ►For 2022 udgør beløbet 2.300 kr. ◄

Se også

Se også afsnit

 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 14, stk. 3, er reguleret til for dødsåret.
 • C.E.3.2.5.3.1 om fradrag i mellemperiodeskat ved forskudt indkomstår

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan fradrag i den beregnede skat indgår i den samlede skat for mellemperioden, når begge ægtefæller dør i samme år, og førstafdødes dødsbo er udlagt til ægtefællen efter skattereglerne for uskiftet bo mv.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Dødsfald er sket 1. december ►2022.◄
 • Ægtefællen er død den 1. oktober ►2022◄, og dødsboet er udleveret til den længstlevende ægtefælle til uskiftet bo.
 • Afdøde har kalenderårsregnskab.
 • Mellemperioden er derfor 1. januar - 1. december ►2022◄.
 • Mellemperiodens skattepligtige indkomst udgør 80.000 kr.
 • Der er ingen aktieindkomst.

Beregning af skat for mellemperioden

Beløb

Skat af skattepligtig indkomst, 50 procent af 80.000

40.000

Fradrag, ►2.300◄ kr. pr. måned for tiden 1. januar -1. december eller 12 måneder

27.600

Fradrag for førstafdøde ægtefælle, ►2.300◄ kr. pr. måned for tiden 1. januar - 1. oktober eller 10 måneder

23.000

-50.600

Mellemperiodeskat kan ikke blive et negativt beløb.

0