Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke skatter der indgår som foreløbige indkomstskatter i mellemperioden.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Hvad er foreløbige indkomstskattebeløb?

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Bemærk

Når

 • dødsboet er udleveret til boudlæg efter DSL § 18 og
 • afdøde var gift og levede sammen med den længstlevende ægtefælle

er dødsboet også omfattet. Se DBSL § 78, stk. 2.

Se også

Se

 • KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand
 • afsnit C.E.5.1 om de skattemæssige forhold ved skifteformen boudlæg.

Regel

Når beskatning af

 • opsparet overskud efter VSL afsnit I eller
 • henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II

indgår i mellemperiodens skattepligtige indkomst, indgår den tilsvarende

 • virksomhedsskat eller
 • konjunkturudligningsskat

ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb. Se DBSL § 15, stk. 3.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.1 om når virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I er brugt på virksomheden forud for dødsåret
 • C.E.12.1.2 om når kapitalafkastordningen i virksomhedsskattelovens afsnit II er brugt på virksomheden forud for dødsåret.

Hvad er foreløbige indkomstskattebeløb?

Dødsboskatteloven bruger udtrykket "foreløbige indkomstskattebeløb, der er forfaldet før dødsfaldet, eller som skulle indeholdes af indtægter, som afdøde har optjent før dødsfaldet" uden, at det er defineret i loven, hvad "foreløbige indkomstskattebeløb" er.

Når det i en persons årsopgørelse beregnes, om den pågældende har betalt for lidt eller for meget i skat for indkomståret, modregnes en række forskellige beløb. Se KSL § 60, stk. 1.

Da KSL § 60, stk. 1, skal relateres til en skatteberegning for skiftede dødsboer, er der dog en række undtagelser.

KSL § 60, stk. 1 indeholder litra a - k som er vist nedenfor. Kommentarer om brugen ved et skiftet dødsbo er indsat til hvert enkelt punkt:

a) Foreløbige skattebeløb som er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat

Når dødsboet skiftes, indgår arbejdsmarkedsbidrag, som er indeholdt af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, ikke som et foreløbigt indkomstskattebeløb, da indeholdt bidrag er endeligt for dødsåret. Se DBSL § 12 A, stk. 2.

b) Foreløbige skattebeløb som har skullet indbetales efter KSL § 68

Beløbene vedrører A-skat, der ikke er indeholdt af A-indkomst eller er indeholdt med for lavt et beløb, og hvor indkomstmodtageren straks skal betale det manglende beløb.

Når afdøde har indbetalt et manglende A-skattebeløb for mellemperioden, indgår beløbet som et foreløbigt indkomstskattebeløb.

c) Foreløbige skattebeløb som har skullet betales i henhold til skattebillet (B-skat)

Når dødsboet skiftes, indgår arbejdsmarkedsbidrag, som er forfaldet sammen med B-skatteraterne, ikke som et foreløbigt indkomstskattebeløb, da det forfaldne bidrag er endeligt for dødsåret. Se DBSL § 12 A, stk. 2. Andre B-skatter indgår som et foreløbigt indkomstskattebeløb for mellemperioden.

d) De i KSL § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb

Beløbene vedrører udbytte, hvori der efter KSL § 65 er indeholdt udbytteskat.

Dødsboskatteloven har en særregel om indeholdt udbytteskat af mellemperiodens totale danske udbytte. Se DBSL § 16, stk. 2.

e) Beløb som den skattepligtige har indbetalt i henhold til KSL § 59

Når afdøde har lavet frivillige indbetalinger af skat efter KSL § 59, og de vedrører dødsåret, indgår sådanne skatter også som et foreløbigt indkomstskattebeløb for mellemperioden.

f) Beløb efter VSL § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5

Beløbene vedrører virksomhedsskat eller konjunkturudligningsskat svarende til

 • opsparet overskud efter VSL afsnit I eller
 • konjunkturudligningshenlæggelse efter VSL afsnit II

der er beskattet som personlig indkomst i

 • indkomståret eller
 • tidligere indkomstår.

Skattebeløbene, der vedrører opsparing eller henlæggelser, der beskattes som personlig indkomst i indkomståret, kan ikke bruges, når dødsboet skiftes, fordi dødsboskatteloven i stedet for har en særregel om virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat, der vedrører opsparet overskud og konjunkturudligningshenlæggelse, som er beskattet i mellemperioden. Se DBSL § 15, stk. 3.

Bemærk

Dødsboskatteloven har ingen særregler om resterende virksomhedsskat eller resterende konjunkturudligningsskat fra tidligere indkomstår.

Se også

Se afsnit C.E.3.2.4.1.3 om andre skatter, der indgår ved skatteberegningen for mellemperioden.

g) Beløb efter PSL § 8 a, stk. 5

Beløbet er negativ aktieskat, som er fremført fra tidligere år.

Denne regel kan ikke bruges direkte, når dødsboet skiftes, fordi dødsboskatteloven i stedet for har en særregel om negativ aktieskat, som er fremført fra tidligere år. Se DBSL § 15, stk. 2, og afsnit C.E.3.2.4.1.3 om andre skatter, der indgår ved skatteberegningen for mellemperioden.

h) Beløb der er indbetalt som acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10

Beløbet vedrører skatteværdien af negativ saldoværdi for

 • betalingsrettigheder
 • leveringsrettigheder for sukkerroer og mælkekvoter

som

 • er indtægtsført i tidligere indkomstår og i salgsåret, og
 • kan modregnes i et fradragsberettiget tab efter reglerne i EBL i det indkomstår

hvor en ejendom

 • sælges og
 • på afståelsestidspunktet helt eller delvist benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug efter vurderingslovens regler/på afståelsestidspunktet helt eller delvis efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom.

Skatteværdien beregnes som 22 procent af det beløb, der er modregnet i tabet.

Når afdøde har solgt en ejendom, der er omfattet af reglerne i mellemperioden, indgår skatteværdien på 22 procent som en foreløbig indkomstskat, når Skattestyrelsen beregner, om afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat for mellemperioden.

Dødsboskatteloven har ingen særregler om acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10.

Se afsnit C.C.2.4.5.3 om salg af landbrugs- eller skovejendomme mv. og betalingsrettigheder, leveringsrettigheder for sukkerroer og mælkekvoter omfattet af AL § 40 C.

i) Beløb efter § 6 i lov om AM-bidrag

Beløbet er en godtgørelse vedrørende biblioteksafgift, der indgår i virksomhed, som bliver beskattet efter virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I.

Når dødsboet skiftes, er beløbet ikke relevant, fordi et dødsbo ikke kan bruge virksomhedsordningen for mellemperioden. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 1.

j) Nedslag efter lov om skattenedslag for seniorer

Seniornedslagsloven SENIORL omhandler personer, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år. Loven er således tidsbegrænset.

Afsnittet om skattenedslag for seniorer i C.E.10 bliver ikke længere opdateret. Der henvises derfor til Den juridiske vejledning 2020-2 afsnit C.E.10 med tilhørende underafsnit for information omkring reglerne om nedslag efter SENIORL.

k) Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check).

Se afsnit C.E.3.2.4.2.2 om beløb, der skal trækkes fra de foreløbige skatter i mellemperioden.