Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse af indkomsten i mellemperioden, når afdøde har forskudt indkomstår.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • AM-bidrag ved bagudforskudt indkomstår
 • Eksempler.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Når afdøde har brugt et forskudt indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, det træder i stedet for (dvs. bagudforskudt indkomstår), omregnes indkomsten i mellemperioden.

Omregningen sker efter forholdet mellem

 • perioden fra begyndelsen af det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket, til og med dødsdagen, og
 • hele mellemperioden.

Ved omregningen ses bort fra indtægter og udgifter, der ikke hørte til den normale løbende indkomst. Disse indtægter og udgifter lægges til og trækkes fra den omregnede indkomst.

Herved fremkommer den skattepligtige indkomst for mellemperioden. Se DBSL § 9, stk. 4.

Indtægter og udgifter, der er engangsbeløb og derfor ikke skal omregnes er fx:

 • Feriepenge for år før det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket
 • Skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af formuegoder uden for næring
 • Underskud fremført fra tidligere indkomstår.

Bemærk

Der findes ikke særlige regler, når afdøde har brugt fremadforskudt indkomstår. Reglerne om indkomst i mellemperioden som beskrevet i afsnit C.E.3.2.3 gælder derfor også fuldt ud ved fremadforskudt indkomstår.

AM-bidrag ved forskudt indkomstår

AM-bidrag, der er indeholdt af en arbejdsgiver eller er betalt som foreløbigt bidrag, indgår i opgørelsen over for lidt eller for meget betalt bidrag med kalenderårets bidrag for levende personer. Se DBSL § 12 A, stk. 2.

Når forskudt indkomstår bruges, betyder det, at

 • indkomstopgørelse og
 • opgørelse af, om der er betalt for lidt eller for meget i arbejdsmarkedsbidrag

ikke er sammenfaldende.

Eksempler

Eksempel 1 - Bagudforskudt indkomstår

Eksemplet viser opgørelse af skattepligtig indkomst for mellemperioden, når afdøde har bagudforskudt indkomstår.

Eksemplet viser også, hvordan indeholdt AM-bidrag for kalenderåret, hvori dødsfaldet er sket, påvirker den skattepligtige indkomst.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Afdødes indkomstår er 1. oktober - 30. september.
 • Dødsfaldet er sket 15. november 2022.
 • Mellemperioden er 1. oktober 2021 - 15. november 2022 og udgør 411 dage.
 • Perioden 1. januar - 15. november 2022 er 319 dage.
 • Afdødes forskudsregistrerede årlige beskæftigelsesfradrag udgør 26.800 kr.
 • Renteindtægterne har udgjort:
  • Forfaldne renter i mellemperioden udgør 25.000 kr.
  • Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen udgør 5.000 kr.
 • Afdøde har været lønmodtager med ret til ferie med løn og har haft følgende lønindkomst i mellemperioden:
  • Løn for tiden 1. oktober - 31. december 2021 udgør 90.000 kr., hvori er indeholdt arbejdsmarkedsbidrag med 7.200 kr. (AM-bidraget har indgået i afdødes opgørelse af for lidt eller for meget betalt bidrag for indkomståret før dødsfaldet, fordi forskudsbetalte bidrag følger kalenderåret, selvom afdøde har forskudt indkomstår).
  • Løn for tiden 1. januar - 15. november 2022 udgør 330.000 kr., hvori er indeholdt arbejdsmarkedsbidrag med 26.400 kr.
  • Efter dødsfaldet har arbejdsgiver udbetalt feriepenge til dødsboet:
   Feriepenge optjent i 2021 - del af ferie ikke afholdt ved død - udgør 30.000 kr.
   Feriepenge optjent i 2022 udgør 41.250 kr.
   AM-bidrag af feriepengene er indeholdt med 8 procent eller 5.700 kr.

Indkomstopgørelse for mellemperioden 1/10 2021 - 15/11 2022

Beløb

Lønindkomst

491.250

Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i kalenderåret 2022 (26.400+5.700)

-32.100

459.150

Forfaldne renteindtægter i perioden

25.000

Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdag

5.000

30.000

Indtægter i alt i perioden

489.150

Beskæftigelsesfradrag: årligt forskudsregistreret i 411 dage

-30.597

Skattepligtig indkomst for tiden 1/10 2021 - 15/11 2022

458.553


 

Omregning af skattepligtig indkomst til tiden 1/1 - 15/11 

2022

Beløb

Skattepligtig indkomst for 411 dage

458.553

Heraf udgør engangsbeløb:
Feriepenge optjent før 2022

-30.000

AM-bidrag svarer til perioden 1/1 - 15/11

32.100

2.100

Løbende indkomst for perioden, 411 dage

460.653

Løbende indkomst omregnet til 319 dage (458.553 x 319 / 411)

355.908

Engangsbeløb

-2.100

Skattepligtig indkomst omregnet til tiden 1/1 - 15/11 2022

353.808

Eksempel 2 - Fremadforskudt indkomstår

Eksemplet viser opgørelse af skattepligtig indkomst for mellemperioden, når afdøde har fremadforskudt indkomstår.

Eksemplet viser også, hvordan indeholdt AM-bidrag for

 • det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket, samt
 • det forudgående kalenderår, når dødsfaldet er sket den 1. januar eller senere i det forskudte indkomstår

påvirker den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.E.3.2.5.3.2 om foreløbige indkomstskatter i mellemperioden ved forskudt indkomstår.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Afdødes indkomstår er 1. februar - 31. januar.
 • Dødsfaldet er sket 15. januar 2022.
 • Mellemperioden er 1. februar 2021 - 15. januar 2022 og udgør 349 dage.
 • Afdødes forskudsregistrerede årlige beskæftigelsesfradrag udgør 26.800 kr.
 • Renteindtægterne har udgjort:
  • Forfaldne renter i mellemperioden udgør 20.000 kr.
  • Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen udgør 1.500 kr.
 • Afdøde har været lønmodtager med ret til ferie med løn og har haft følgende lønindkomst i mellemperioden:
  • Løn for tiden 1. januar - 31. december 2021 udgør 330.000 kr., hvori er indeholdt AM-bidrag med 26.400 kr.
  • Løn for januar 2021 indgår heri med 27.000 kr. i løn og 2.160 kr. i AM-bidrag.
  • Løn for tiden 1. januar - 15. januar 2022 udgør 30.000 kr., hvori er indeholdt AM-bidrag med 2.400 kr.
  • Efter dødsfaldet har arbejdsgiver udbetalt feriepenge til dødsboet:
   Feriepenge optjent i 2020 - del af ferie ikke afholdt ved død - udgør 7.500 kr.
   Feriepenge optjent i 2021 - ferie er ikke afholdt ved død - udgør 30.000 kr.
   Feriepenge optjent i 2022 udgør 3.375 kr.
   Arbejdsmarkedsbidrag af feriepengene er indeholdt med 8 procent eller 3.270 kr.

Indkomstopgørelse for mellemperioden 1/2 2021 - 15/1 2022

Beløb

Lønindkomst for tiden 1/2 2021 - 15/1 2022

373.875

Indeholdt AM-bidrag i 2021 og 2022

-32.070

341.805

Forfaldne renteindtægter i perioden

20.000

Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdag

1.500

21.500

Indtægter i alt i perioden

363.305

Beskæftigelsesfradrag: årligt forskudsregistreret i 349 dage

-25.625

Skattepligtig indkomst for tiden 1/2 2021 - 15/1 2022

337.680