Indhold

Dette afsnit beskriver den længstlevende ægtefælles mulighed for at succedere i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Forenklet privat skifte efter DSL § 33
  • Undtagelse
  • Regler for dødsfald før 2009.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle i dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Se afsnit C.E.3.1 om definition og afgrænsninger for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Hovedregel

Den længstlevende ægtefælle kan overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de betingelser, der gælder for afdøde. Den længstlevende ægtefælle skal tilkendegive over for Skattestyrelsen, om afdødes indskud overtages. Skattestyrelsen skal have besked senest samtidig med, at boopgørelsen sendes ind. Se DBSL § 43, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Bemærk

Reglen om overtagelse af afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto gælder ikke for andre end den længstlevende ægtefælle, heller ikke for samlevere. Se afsnit C.E.14 om definition af samlever.

Forenklet privat skifte efter DSL § 33

Når dødsboet ikke skal sende boopgørelse ind, skal Skattestyrelsen have besked senest 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis dødsboets behandlingsmåde først afgøres senere end 4 måneder efter dødsfaldet, skal Skattestyrelsen have besked senest 2 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Se DBSL § 43, stk. 3, 3. pkt.

Undtagelse

Overtager den længstlevende ægtefælle ikke afdødes indskud, skal der ske beskatning i

  • mellemperioden, når dødsboet er skattefritaget, jf. § 9, stk. 1, nr. 3 eller
  • bobeskatningsperioden, når dødsboet ikke er skattefritaget, jf. § 22, stk. 1, nr. 3.

Se DBSL § 43, stk. 3, 4. pkt.

Se også

Se afsnit

  • C.E.11.1.1.1 om obligatorisk afsluttende ansættelse for mellemperioden
  • C.E.11.1.1.2 om, hvordan indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet, indgår i den skattepligtige indkomst
  • C.E.11.1.1.3 om restskat og indestående på indskudskonto i pengeinstitut.

Regler for dødsfald før 2009

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfald er sket før 2009:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så...

før 2009

har afdøde ikke indskud på iværksætterkonto, da reglen om indskud på iværksætterkonto først er indført med virkning for indkomståret 2009.

før 1. juli 2008

indeholder dødsboskatteloven ikke tidsfrist for, hvornår den længstlevende ægtefælle skal give besked til Skattestyrelsen, om afdødes etableringskontoindskud overtages.