Indhold

Dette afsnit beskriver satser og beløbsgrænser, der har betydning for dødsbobeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Andre regler
 • Regler for dødsfald før 1. juli 2008
 • Overgangsregel.

Dødsboer omfattet af reglerne

Reglerne gælder for alle dødsboer, der beskattes efter DBSL afsnit II (skatteregler for skiftede dødsboer).

Hovedregel

Dødsboskatteloven indeholder en række grundbeløb i 2010 niveau, der reguleres efter PSL § 20.

Det er beløbene, der er reguleret til dødsårets beløb, der skal bruges. Det gælder uanset, hvor lang dødsboets skattepligtsperiode er. Det er også dødsårets sats, der skal bruges, hvis en sats varierer i dødsboets skattepligtsperiode. Se DBSL § 21, stk. 3.

Se også

Se

 • DBSL § 9 om med hvilke procenter, som beskattet etableringskontoindskud inklusiv tillæg, indgår i mellemperiodeindkomsten
 • DBSL § 10 om fradrag ved beskatning af opsparet overskud i mellemperioden
 • DBSL § 11 om fradrag ved beskatning af konjunkturudligningsopsparing i mellemperioden
 • DBSL § 14 om størrelsen af
  • mellemperiodeskat og
  • fradrag for mellemperioden
 • DBSL § 15 om størrelsen af
  • restskat for mellemperioden, der ikke opkræves
  • beløbsgrænse for udbetaling af overskydende for mellemperioden
 • DBSL § 16 om skat af både positiv og negativ aktieindkomst i mellemperioden
 • DBSL § 22 om med hvilke procenter, som beskattet etableringskontoindskud inklusiv tillæg, indgår i bobeskatningsindkomsten
 • DBSL § 24 om fradrag ved beskatning af opsparet overskud i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 25 om fradrag ved beskatning af konjunkturudligningsopsparing i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 30 om størrelsen af
  • dødsboskat og
  • fradrag for mellemperioden
  • bofradrag
 • DBSL § 32 om skat af både positiv og negativ aktieindkomst i bobeskatningsperioden
 • DBSL § 72 om bofradrag ved skifte af uskiftet bo i længstlevende ægtefælles levende live.

Undtagelse

Det er beløbene, der er reguleret til det år, hvor skæringsdagen i boopgørelsen er, der er afgørende for, om dødsboet er skattefritaget. Se DBSL § 6, stk. 1.

Andre regler

En række andre love bestemmer grundbeløb og satser, der kan variere fra år til år, hvor beløb og satser har betydning for den skattemæssige behandling af et dødsbo.

Se

Regler for dødsfald før 2010

Dette skema viser de væsentligste ændringer af principper om satser eller beløbsgrænser i dødsboskatteloven:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Ændring i ...

Kommentar

før 2010

alle beløbsgrænser

Lovens beløbsgrænser er i 1987-niveau

før 1. juli 2008

DBSL § 6

Boets skattefrihed afgøres af to forskellige beløbsgrænser

 • et for aktivernes
 • et andet for nettoformuens

størrelse.

 

DBSL §§ 9 og 22

Beskatning af ikke hævede etableringskontoindskud inklusive tillæg sker uden procentvise reduktioner.

 

DBSL §§ 16 og 32

Aktieindkomst indgår i skattepligtig indkomst med omregnede procenter.

Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse i ABL § 8 a, stk. 1 er endelig.

før 15. marts 2006

DBSL § 15

Hele restskatten for mellemperioden skal indbetales, hvis den overstiger beløbsgrænsen.

Overgangsregel

Når et uskiftet bo skiftes, mens den længstlevende ægtefælles stadig er i live, er tidspunktet for indlevering af anmodning om skifte afgørende for om reglerne før 1. juli 2008 er gældende.

Se § 11 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 om ikrafttrædelsesbestemmelser for reglerne, der er gældende pr. 1. juli 2008 og senere.