Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt der gælder i dødsboskatteloven, når dødsboet ikke er fritaget for beskatning.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Dødsboet er omfattet af reglerne i DBSL kapitel 5 (§§ 19 - 33) om opgørelse af dødsboets indkomst og om skatteberegning for bobeskatningsperioden. Se DBSL § 19, stk. 1.

Bemærk

Når

  • begge ægtefæller dør i samme indkomstår og
  • førstafdødes dødsbo er udlagt til ægtefællen efter de skattemæssige regler om uskiftet bo mv., og ægtefællen derfor skulle have været beskattet efter DBSL § 62

indgår førstafdødes indkomst i bobeskatningsperioden. Indkomsterne for de to ægtefæller i dødsåret beskattes under ét, og det er derfor ikke nødvendigt at opdele indkomsterne på hver af ægtefællerne, sådan som det sker efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 19, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden
  • C.E.3.3.2 om dødsboets succession i afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling
  • C.E.3.3.3 om indkomstopgørelse i bobeskatningsperioden
  • C.E.3.3.5 om skatteberegning for bobeskatningsperioden.