Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets succession i afdødes skattemæssige stilling.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Dødsboet succederer i afdødes skattemæssige stilling både vedrørende

  • aktiver og
  • passiver

der tilhørte afdøde, og som er inddraget under skiftet. Se DBSL § 20, stk. 1.

Det betyder, at dødsboet stilles på samme måde, som afdøde ville have været, hvis dødsfaldet ikke var sket.

Har afdøde fx afskrevet skattemæssigt på sine aktiver, kan dødsboet fortsætte afskrivningerne på afdødes grundlag uden afbrydelser.

Hvis dødsboet fx senere sælger aktiverne til udenforstående, betragtes aktiverne også, som om de var anskaffet af dødsboet

  • på de tidspunkter og til den pris, som afdøde anskaffede dem til
  • på de vilkår, der i øvrigt gjaldt for afdøde.

Også afdødes spekulationshensigt eller næringsstatus succederer dødsboet i. Det gælder, uanset om der er tale om oprindelig eller efterfølgende nærings- eller spekulationshensigt.

Dødsboet succederer, uanset hvordan og på hvilke vilkår afdøde har anskaffet aktivet. Reglen gælder derfor også, når afdøde i sin tid har anskaffet aktivet ved udlæg eller udlodning med succession fra et dødsbo eller på anden måde har succederet i den forrige ejers skattemæssige stilling.