Definition af acontoudlodning

Ved acontoudlodning forstås, at udlodning sker fra dødsboet til

  • den længstlevende ægtefælle
  • en arving eller
  • en legatar

før skæringsdagen i boopgørelsen.

En række formelle betingelser skal være opfyldt, for at en acontoudlodning skal have skattemæssig virkning. Se afsnit C.E.3.1.4.2 om acontoudlodning fra dødsboer.

Se også

Se afsnit