Definition af passivpost

Ved passivpost forstås et beløb, der nedsætter grundlaget for beregning af boafgift. Passivpost beregnes, når en arving eller legatar overtager aktiver med succession fra et dødsbo, fordi der er knyttet en fremtidig skattebyrde til aktivet.

Passivpostens størrelse er fastsat i BAL § 13 a.

Se afsnit