Definition af proklama

Ved proklama forstås annoncering i Statstidende, der indeholder

  • afdødes navn, adresse, CPR-nummer og dødsdag samt navn og adresse på en eventuel personligt ejet virksomhed og virksomhedens CVR-nr.
  • opfordring til enhver, der har en fordring elle andet krav mod afdøde, til at anmelde kravet inden 8 uger efter annonceringen
  • en person, til hvem anmeldelse skal ske
  • om dødsboet er insolvent.

Se DSL § 81.

Når en fordring ikke er anmeldt rettidigt, bortfalder retten til dækning i dødsboet. Se DSL § 83, stk. 1.

Der er dog visse undtagelser fra anmeldelseskravet inden 8 uger, nemlig krav:

  • som efter dødsfaldet er fremsat skriftligt, og som inden anmeldelsesfristens udløb er kommet dødsboet i hænde
  • der hviler på ejendomsret, når genstanden var i dødsboets besiddelse og mærket på en sådan måde, at ejerforholdet fremgik heraf eller dødsboet havde kendskab til ejerforholdet eller der forelå omstændigheder, som var egnede til at vække mistanke om ejerforholdet
  • der er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde. Krav sikret ved håndpanteret i et ejerpantebrev undtages dog kun, hvis dødsboet er eller burde være bekendt med kreditorernes identitet
  • på skatter og afgifter, i det omfang det er bestemt i anden lovgivning.

Se DBL § 83, stk. 2.