Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilken af personkredsen der kan succedere i fuldt omfang ved udlodning fra dødsboet, når

 • afdødes virksomhed har været beskattet efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Regel for udlodning før 2009.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning og af succession.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der ved udlodning fra dødsboet overtager

 • afdødes eller
 • den længstlevende ægtefælles

opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).

Regel

Kun en begrænset kreds af modtagere kan succedere fuldt ud i forbindelse med en udlodning, der overstiger deres andel i dødsboet. Det er afdødes

 • længstlevende ægtefælle
 • samlever
 • barn
 • barnebarn
 • bror eller søster
 • brors eller søsters barn eller barnebarn
 • nær medarbejder
 • tidligere nær medarbejder
 • tidligere ejer.

Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Se DBSL § 37, stk. 1 og § 39, stk. 4.

Se også

Se afsnit C.E.14 om definition af samlever i dødsboskattelovens forstand.

Tilhører udlodningsmodtager ikke personkredsen, skal den del af udlodningen, der overstiger modtagerens andel i dødsboet, beskattes efter DBSL § 10 (dødsboer, der er skattefritaget) eller § 24 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Bemærk

Ved afgørelse af om en udlodningsmodtagers udlodning overstiger modtagerens andel i dødsboet, skal beregnede passivposter efter BAL § 13 a trækkes fra ved opgørelsen af aktivets værdi. Se DBSL § 37, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.E.9.3 om passivposter efter BAL § 13 a.

Regel for udlodning før 2009

Dette skema viser, hvilken personkreds der ikke kan succedere i udlodninger, der ligger ud over modtagerens andel af dødsboet:

Hvis udlodning er sket ...

Så kan ...

før 2009

nær medarbejder, tidligere nær medarbejder og tidligere ejer ikke succedere i udlodning, der overstiger modtagerens andel i dødsboet.