Indhold

Dette afsnit beskriver hovedreglen om, hvordan dødsboets salg og andre afståelser behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Retningslinjer
  • Regler for salg før 1. januar 2009.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Når dødsboet sælger med succession til

  • en nær medarbejder
  • en tidligere nær medarbejder eller
  • en tidligere ejer

efter reglerne i ABL §§ 35 eller 35 A eller KSL § 33 C, stk. 12 eller 13, skal fortjeneste ikke medregnes i bobeskatningsindkomsten. Se DBSL § 27, stk. 4.

Bemærk

Reglen gælder for salg 1. januar 2009 og senere, selv om dødsfaldet er sket før 1. januar 2009.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2.13.2 om succession for nær medarbejder efter reglerne i ABL § 35
  • C.B.2.13.3 om succession for tidligere ejer efter reglerne i ABL § 35 A
  • C.C.6.7.2 om succession i erhvervsvirksomhed for nær medarbejder, tidligere nær medarbejder og tidligere ejer efter reglerne i KSL § 33 C, stk. 12 og 13.

Retningslinjer 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et dødsbo er afskåret fra at sælge en virksomhed med tilhørende opsparet overskud eller konjunkturhenlæggelse til den nævnte personkreds, fordi dødsboet ikke kan sælge en virksomhed med virkning for et tidspunkt, der ligger tidligere end dødsdagen. Dødsboet eksisterer ikke, før dødsfaldet er sket.

Reglen kan kun bruges, når afdøde allerede før sin død har truffet aftale om salg med virkning for begyndelsen af indkomståret. Se afsnit C.E.12.9 om salg til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejere med succession, når opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse indgår.

Regler for salg før 1. januar 2009

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når salg er sket før 1. januar 2009:

Hvis salg er sket ...

Så ...

før 1. januar 2009

kan dødsboet ikke sælge med succession til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejer.