Indhold

Dette afsnit beskriver generelle begrænsninger i muligheden for at udlodde med succession.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning og succession.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Hovedregel

Udlodning med succession i fortjeneste kan kun ske

 1. til fysiske personer - se DBSL § 36, stk. 1
 2. af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en ideel andel af en eller flere virksomheder - se DBSL § 29, stk. 1, 2. pkt.
 3. i aktiver

Ad a. fysiske personer

Successionsadgangen er generelt begrænset til udlodning til fysiske personer. Juridiske personer kan derfor ikke modtage udlodning med succession.

Ad b. Erhvervsvirksomhed

Udlodning af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en ideel andel af en eller flere virksomheder kan ske med succession.

Det er samme type aktiver, der gælder for succession ved overdragelse i levende live, efter KSL § 33 C. Se afsnit C.C.6.7.

Bemærk

Fortjeneste ved udlodning af aktiver, der ikke udgør en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel af denne, skal altid beskattes i dødsboet. Se DBSL § 29, stk. 1.

Fortjenester efter kursgevinstloven beskattes i boet, forudsat der ikke er tale om en erhvervsvirksomhed.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Undtagelser

Der er særlige regler om udlodning af

 • ejendom - se afsnit C.E.3.3.4.3.3 om begrænsning i udlodning med succession i fast ejendom
 • aktier - se afsnit C.E.3.3.4.3.4 om begrænsning i udlodning med succession i aktier.
 • aktier til erhvervsdrivende fonde - se afsnit C.E.3.3.4.3.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2021.200.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der fra et dødsbo kunne ske udlodning af afdødes resterende varelager med skattemæssig succession.

Boet var indtrådt i afdødes skattemæssige stilling som erhvervsdrivende kunstmaler. Boet havde tidligere udlagt erhvervsvirksomhedens immaterielle aktiver, herunder rettigheder og royalty. Erhvervsvirksomheden bestod herefter af det resterende varelager, som ønskedes udlagt til arvingerne med succession i lige sameje.

 

SKM2003.215.LR

Bindende forhåndsbesked om, at en længstlevende ægtefælle og 3 børn som livsarvinger efter afdøde kunne succedere i afdødes beskatning ved salg af fast ejendom som næringsbeskattet efter SL § 4 for de ejendomme, der blev udloddet fra dødsboet.