Indhold

Dette afsnit beskriver renter ved acontoudlodning og renter af boslod eller arvelod.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Reglen omfatter også personer, der modtager udlodning fra et dødsbo, som er omfattet af DBSL afsnit III, fordi den længstlevende ægtefælle beskattes efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 66, stk. 6, 2. pkt. og afsnit C.E.4.2.5.2 om, hvornår det er tilfældet.

Regel

Når en udlodningsmodtager har betalt renter til dødsboet som følge af en acontoudlodning, kan udlodningsmodtageren ikke trække renterne fra i sin skattepligtige indkomst. Se DBSL § 40, stk. 1.

Renterne kaldes også mellemrenter, der er en almindelig skifteretlig praksis ved acontoudlodning af aktiver. Mellemrenter er karakteriseret ved, at de ville have givet dødsboet et afkast, hvis dødsboet havde beholdt aktiverne indtil skæringsdagen. Hovedeksemplerne er kontanter og værdipapirer. Efter praksis beregnes mellemrenten ud fra, hvad dødsboet kunne have tjent - med fradrag af hvad dødsboet i så fald skulle have betalt i skat. I konsekvens heraf anses mellemrenten efter praksis ikke at have nogen virkning på, hvad dødsboet eller arvingerne skal betale i skat

Når et dødsbo betaler rente eller udbytte af boslod, arvelod eller legat, er beløbet ikke skattepligtigt for modtageren. Se DBSL § 40,stk. 2.

Beløbet skal behandles, som om der er tale om henholdsvis boslod, arvelod eller legat.

Se også

Se afsnit C.E.3.3.3.2.1.5 om den skattemæssige behandling af tilsvarende renter eller udbytter i dødsboets indkomstopgørelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.306.LSR

Den længstlevende ægtefælle overtog dødsboets ejendom uden at overtage den indestående prioritetsgæld, men optog et nyt ejerskiftelån. Et rentebeløb, som den længstlevende ægtefælle havde betalt til dødsboet i forbindelse hermed, blev anset som mellemrenter og var derfor ikke fradragsberettigede.