Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår indkomstskattepligten overgår fra dødsboet til udlodningsmodtager.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der modtager udlodning fra et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se afsnit C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Reglen omfatter også personer, der modtager udlodning fra et dødsbo, som er omfattet af DBSL afsnit III, fordi den længstlevende ægtefælle beskattes efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 66, stk. 6, 2. pkt., og afsnit C.E.4.2.5.2 om, hvornår det er tilfældet.

Regel

Udlodningsmodtager er indkomstskattepligtig af udloddede aktiver fra og med dagen efter den dag, hvor dødsboets indkomstskattepligt ophører. Se DBSL § 35, stk. 1, 1. pkt.

Det betyder, at udlodningsmodtagers indkomstskattepligt begynder

  • dagen efter skæringsdagen i boopgørelsen
  • dagen efter dagen for acontoudlodning, når dødsboet har foretaget acontoudlodning.

Se afsnit

Bemærk

Det er uden betydning, om dødsboet er fritaget for beskatning efter DBSL § 6.

Rentebærende aktiver

I dødsboet indgår renter beregnet fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen eller dagen for acontoudlodning - også kaldet vedhængende renter. Det gælder også for dødsboer, der er fritaget for beskatning efter DBSL § 6.

Når en udlodningsmodtager får et rentebærende aktiv, kan den pågældende modregne dødsboets vedhængende renter i de først forfaldne renter vedrørende samme aktiv. Se DBSL § 35, stk. 1, 2. pkt.

Reglen bruges analogt på udloddet gæld fx prioritetsgæld i ejendom.

Eksempel

Eksemplet viser, i hvilket indkomstår de beregnede renter til dødsboets skæringsdag kan modregnes i modtagerens renteindtægter.

Forudsætninger i eksemplet:

  • Der er ikke foretaget acontoudlodninger.
  • Dødsboet indeholder bl.a. 100.000 kr. 5 procent obligationer med renteterminer 2/1 og 1/7.
  • Udlodningsmodtager har kalenderårsregnskab.

Hvis skæringsdagen i boopgørelsen er...

Så skal dødsboets vedhængende renter modregnes...

mellem 1. januar og 30. juni

i det indkomstår som udlodningen sker, da første renter efter udlodningen er i samme år

mellem 1. juli og 31. december

i indkomståret efter det år, hvor udlodningen sker, da første renter efter udlodningen først er i det følgende indkomstår.