Indhold

Dette afsnit beskriver udlodningsmodtagers anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Reglen omfatter også personer, der modtager udlodning fra et dødsbo, som er omfattet af DBSL afsnit III, fordi den længstlevende ægtefælle beskattes efter reglerne om uskiftet bo mv. Se DBSL § 66, stk. 6, 2. pkt., og afsnit C.E.4.2.5.2 om, hvornår det er tilfældet.

Hovedregel

Når udlodningsmodtager får et aktiv udloddet fra et dødsbo, er modtagerens

  • afskaffelsestidspunkt den dag, hvor skattepligten overgår fra dødsboet til udlodningsmodtageren - se afsnit C.E.3.4.1.1 om hvornår indkomstskattepligten overgår fra dødsboet til udlodningsmodtager
  • anskaffelsessum den værdi, som aktivet er medregnet til i boopgørelsen, medmindre værdien i boopgørelsen er ændret efter BAL § 12 - se afsnit C.E.9 om boopgørelse og værdiansættelse.

Se DBSL § 35 stk. 2.

Undtagelse

Hovedreglen gælder ikke, når udlodningsmodtager succederer i dødsboets eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Se afsnit C.E.3.4.3 om udlodningsmodtagers succession.