Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for dødsboet, når

 • én af flere virksomheder indgår i afdødes eller den længstlevende ægtefælles virksomhedsordning efter VSL afsnit I forud for dødsåret
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Grundbeløb når både fællesbo og særbo skiftes, men hver for sig
 • Undtagelse.

Resumé

Den forholdsmæssige andel af de opsparede overskud, der vedrører virksomheder, som afdøde enten ejer eller har drevet forud for dødsåret, skal indgå i dødsboets skattepligtige indkomst for

 • enten mellemperioden
 • eller bobeskatningsperioden

medmindre de opsparede overskud udloddes med succession.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II,

 • kapitel 4 (dødsboer, der er fritaget for beskatning)
 • kapitel 5 (dødsboer, der ikke er fritaget for beskatning).

Hovedregel

Når flere virksomheder drives af samme person, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved brug af virksomhedsordningen. Se VSL § 2, stk. 3.

Så længe de to ægtefæller er i live, bliver overskud af erhvervsvirksomhed beskattet hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Det er uden betydning, hvem der ejer den. Se KSL § 25 A, stk. 1.

Når en af ægtefællerne dør, og dødsboet bliver skiftet, overgår beskatningen fra og med dødsåret fra den ægtefælle, der har drevet erhvervsvirksomheden, til den ægtefælle, der ejer den. Se DBSL § 4, stk. 1.

For dødsboet betyder det, at der kan indgå én (eller nogle, men ikke alle) af flere virksomheder i dødsboet. Det vil være tilfældet, når

 • afdøde er ejer af virksomhed(er), som
  • afdøde har drevet sammen med den længstlevende ægtefælles virksomhed(er)
  • den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med pågældendes egen virksomhed eller egne virksomheder
 • afdødes særbo skiftes adskilt fra fællesboet og omfatter
  • én eller flere virksomheder, der har været drevet af afdøde eller den længstlevende ægtefælle sammen med én eller flere virksomheder, der tilhører afdødes andel af fællesboet.

Når dødsboet omfatter én (eller nogle, men ikke alle) af flere virksomheder, indgår ikke hele det opsparede overskud, men kun

 • en forholdsmæssig del af opsparing efter virksomhedsordningen ved udgangen af indkomståret før dødsåret
 • inklusiv tilhørende virksomhedsskat

i dødsboets skattepligtige indkomst.

Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud skal beregnes efter forholdet mellem

 • den del af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
 • hele kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Den forholdsmæssige andel af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret beregnes efter forholdet mellem

 • værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret i den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
 • samtlige aktiver, der er indskudt i virksomhedsordningen for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Ved udlodninger foretaget før den 22. december 2020 skulle de finansielle aktiver ikke indgå i beregningen af den forholdsmæssige andel. Ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 er dette ændret, således at de finansielle aktiver skal indgå i beregningen af den forholdsmæssige andel.

Indgår opsparet overskud for flere indkomstår, der er beskattet med forskellige virksomhedsskatteprocenter, medregnes en forholdsmæssig del af hver af disse.

Det eller de forholdsmæssige beløb med fradrag af et grundbeløb indgår i den skattepligtige indkomst for dødsboets

 • mellemperiode, når dødsboet er skattefritaget, jf. DBSL § 10, stk. 3
 • bobeskatningsperiode, når dødsboet ikke er skattefritaget, jf. DBSL § 24, stk. 3.

Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligst opsparet overskud.

Grundbeløbet udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 10, stk. 5 og § 24, stk. 5.

Bemærk

Hovedreglen gælder også, når én (eller nogle, men ikke alle) af den længstlevende ægtefælles erhvervsvirksomheder, som

 • afdøde har drevet sammen med egne virksomheder eller
 • den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med andre virksomheder

bliver udloddet til andre arvinger eller legatarer, fordi beskatningen skal ske i dødsboet, selv om den længstlevende ægtefælle er ejer. Se DBSL § 4, stk. 2.

Se også

Se afsnit

 • C.E.14 om definition af legatar
 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL §§ 10 og 24 er reguleret til for dødsåret.
 • C.E.12.1.1.2. om beskatningen, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 4 (skattefritagne dødsboer)
 • C.E.12.1.1.3 om beskatningen, hvis dødsboet er omfattet af DBSL kapitel 5 (ikke skattefritagne dødsboer).
 • C.E.12.1.1.9.2. om betydning for den længstlevende ægtefælle, når en af flere virksomheders opsparing efter VSL afsnit I indgår i dødsboet
 • C.E.12.3, hvis særboet skiftes, mens fællesboet udleveres til ægtefællen efter reglerne om uskiftet bo, og der indgår opsparet overskud efter VSL afsnit I
 • C.E.12.1.1.8 om udlodning af den længstlevende ægtefælles virksomhed til andre arvinger.

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan opsparet overskud inklusiv den tilhørende virksomhedsskat skal fordeles, når én af flere virksomheder skal beskattes i dødsboet.

Der er følgende forudsætninger i eksemplet:

 • Dødsfaldet er sket i 2021.
 • Afdøde ejer en virksomhed, som den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med den længstlevende ægtefælles egen virksomhed.
 • Den længstlevende ægtefælles opsparede overskud inklusiv tilhørende virksomhedsskat udgør ved udgangen af indkomståret før dødsåret i alt 1.100.000 og er fordelt med:
  • Opsparet overskud beskattet med 28 procent virksomhedsskat 500.000 kr.
  • Opsparet overskud beskattet med 25 procent virksomhedsskat 600.000 kr.
 • Kapitalafkastgrundlaget for alle virksomhederne udgør 1.500.000 kr. ved udgangen af indkomståret før dødsåret.
 • Værdien af alle aktiver i de virksomheder, som den længstlevende ægtefælle driver, udgør 2.250.000 kr.
 • Værdien af aktiver i afdødes virksomhed udgør 950.000 kr. 
 

Afdøde

Længstlevende ægtefælle

Til sammen

Værdien af aktiver ved udgangen af indkomståret før dødsåret

950.000

1.300.000

2.250.000

Fordelingsbrøker til kapitalafkastgrundlaget

950.000

1.300.000

2.250.000

 

Kapitalafkastgrundlag ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem:

Afdøde (1.500.000 x 950.000 / 2.250.000)

633.333

Den længstlevende ægtefælle (1.500.000 x 1.300.000 / 2.250.000)

866.667

I alt

633.333

866.667

1.500.000

 

Opsparet overskud med tilhørende virksomhedsskat ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem:

Afdøde:

Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 633.333 / 1.500.000)

211.111

Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 633.333 / 1.500.000)

253.333

Den længstlevende ægtefælle:

Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 866.667 / 1.500.000)

288.889

Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 866.667 / 1.500.000)

346.667

I alt

464.444

635.556

1.100.000

 

I dødsboets skattepligtige indkomst indgår:

Afdødes andel af opsparet overskud:

Beskattet med 28 procent                     211.111

Grundbeløb 2010 reguleret til 2021 (dødsåret)                -178.000

33.111

Beskattet med 25 procent

253.333

I alt i dødsboets skattepligtige indkomst

286.444

 

I skatteberegning for dødsboet skal tilhørende virksomhedsskat indgå med:

28 procent af 33.111

9.271

25 procent af 253.333

63.333

Virksomhedsskat til dødsboets skatteberegning

72.604

Grundbeløb når både fællesbo og særbo skiftes, men hver for sig

Selvom der opstår to selvstændige skattesubjekter, når både et fællesbo og et særbo skiftes hver for sig, får dødsboerne kun ét grundbeløb tilsammen.

Grundbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem de to dødsboer efter størrelserne af opsparing efter virksomhedsordningen ved udgangen af indkomståret før dødsåret inklusiv tilhørende virksomhedsskat, der beskattes i hvert af dødsboerne. Se DBSL § 10, stk. 1, 2. pkt. (dødsboer der er skattefritaget) og DBSL § 24, stk. 1, 2. pkt. (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Hvert dødsbos andel af grundbeløb trækkes dernæst fra i tidligst opsparet overskud. Se DBSL § 10, stk. 1, 3. pkt. (dødsboer der er skattefritaget) og DBSL § 24, stk. 1, 3. pkt. (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan fordeling af grundbeløbet sker, når både fællesbo og særbo indeholder virksomheder, der er beskattet efter VSL afsnit I.

Der er følgende forudsætninger i eksemplet:

 • Dødsfaldet er sket i 2021.
 • Dødsboerne skiftes hver for sig.
 • Afdøde ejer to virksomheder, hvor den ene tilhører fællesboet, og den anden tilhører særboet. Afdøde har drevet begge virksomheder.
 • Afdødes opsparede overskud inklusiv tilhørende virksomhedsskat udgør ved udgangen af indkomståret før dødsåret i alt 1.100.000 og er fordelt med:
  • Opsparet overskud beskattet med 28 procent virksomhedsskat 500.000 kr.
  • Opsparet overskud beskattet med 25 procent virksomhedsskat 600.000 kr.
 • Kapitalafkastgrundlaget for alle virksomhederne udgør 1.500.000 kr. ved udgangen af indkomståret før dødsåret.
 • Værdien af alle aktiverne i virksomhederne udgør 2.250.000 kr., der indgår i
  • fællesboets virksomhed med 950.000 kr.
  • særboets virksomhed med 1.300.000 kr.

Fællesbo

Særbo

Til sammen

Værdien af aktiver ved udgangen af indkomståret før dødsåret

950.000

1.300.000

2.250.000

Fordelingsbrøker til kapitalafkastgrundlaget

950.000

1.300.000

2.250.000

 

Kapitalafkastgrundlag ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem:

Fællesbo (1.500.000 x 950.000 / 2.250.000)

633.333

Særbo (1.500.000 x 1.300.000 / 2.250.000)

866.667

I alt

633.333

866.667

1.500.000

 

Opsparet overskud med tilhørende virksomhedsskat ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem:

Fællesboet:

Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 633.333 / 1.500.000)

211.111

Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 633.333 / 1.500.000)

253.333

Særboet:

Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 866.667 / 1.500.000)

288.889

Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 866.667 / 1.500.000)

346.667

I alt

464.444

635.556

1.100.000

Fordelt opsparet overskud mellem dødsboerne:

Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat

211.111

288.889

Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat

253.333

346.667

Fordelt opsparet overskud i alt

464.444

635.556

1.100.000

 

Fordelt grundbeløb 2010 reguleret til 2021 (dødsåret)

Fællesboet (178.000 x 464.444 / 1.100.000)

75.156

Særboet (178.000 x 635.556 / 1.100.000)

102.844

Fordelt grundbeløb i alt

75.156

102.844 178.000
 

I dødsboernes skattepligtige indkomst indgår:

Fællesboets andel af opsparet overskud:

Beskattet med 28 procent.                 211.111

Grundbeløb 2010
reguleret til 2021 (dødsåret)                -75.156

135.956

Beskattet med 25 procent

253.333

Særboets andel af opsparet overskud:

Beskattet med 28 procent.                 288.889

Grundbeløb 2010
reguleret til 2021 (dødsåret)                -102.844

186.044

Beskattet med 25 procent

346.667

I alt i dødsboernes skattepligtige indkomst

389.289

532.711

922.000

I skatteberegning for dødsboerne skal tilhørende virksomhedsskat indgå med:

28 procent af 135.956 og af 186.044

38.068

52.092

25 procent af 253.333 og af 346.667

63.333

86.667

Virksomhedsskat til dødsboernes skatteberegning

101.401

138.759

Undtagelse

I det omfang opsparet overskud bliver udloddet med succession til

 • en arving eller
 • den længstlevende ægtefælle

efter DBSL § 39, stk. 2, gælder hovedreglen om beskatning i dødsboet ikke. Se DBSL § 10, stk. 4 (dødsboer der er skattefritaget) eller DBSL § 24, stk. 4 (dødsboer der ikke er skattefritaget).

Bemærk

Det er en forudsætning for udlodning af opsparet overskud med succession, at den virksomhed, som det opsparede overskud knytter sig til, også udloddes til samme udlodningsmodtager.

Se også

Se afsnit

 • C.E.14 om definition af udlodning og af succession
 • C.E.12.1.1.4. om udlodningsmodtagers mulighed for at overtage opsparet overskud på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession)
 • C.E.12.1.4.1 om beskatning af udlodningsmodtagere, der overtager opsparet overskud efter VSL afsnit I med succession.