Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle og en samlever, når dødsboet er omfattet af DBSL afsnit II.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Se afsnit C.E.14 om definition af en samlever i dødsboskattelovens forstand.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Reglen omfatter også en samlever.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Hovedregel

Den længstlevende ægtefælle og en samlever skal bruge skattelovgivningens almindelige regler for personer i

  • dødsåret
  • de efterfølgende indkomstår.

Se DBSL § 42, stk. 1.

Det betyder, at den længstlevende ægtefælle beskattes af indtægter og udgifter vedrørende

  • sin andel af ægtefællernes hidtidige delingsformue
  • sit skilsmissesæreje
  • sit fuldstændige særeje.

Se afsnit C.E.14 om forklaring af delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Når den længstlevende ægtefælle sælger nogen af sine aktiver til andre end afdødes arvinger og legatarer - mens dødsboet er under skifte - indgår skattepligtig fortjeneste eller tab også i den længstlevende ægtefælles indkomstopgørelse. En fortjeneste eller et tab vedrører ikke dødsboets indkomstopgørelse.

Bemærk

Når nogen af den længstlevende ægtefælles aktiver udloddes til afdødes andre arvinger eller legatarer er den længstlevende ægtefælle ikke skattepligtig af fortjeneste og tab. Se afsnit C.E.3.5.2.2.1.

Undtagelse

Dødsboskatteloven fastsætter en række regler, som afviger fra skattelovgivningens almindelige regler for personer.

Se afsnit

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så ...

før 1. juli 2008

er en samlever ikke omfattet af reglerne i DBSL kapitel 7, da samlevere først er blevet sidestillet med den længstlevende ægtefælle på visse områder i skattemæssig forstand ved lov nr. 521 af 17. juni 2008.