Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradragsret for afdødes renteudgifter, der er omfattet af LL § 5, stk. 8, 1. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Reglen omfatter også en samlever. Se afsnit C.E.14 om definition af en samlever i dødsboskattelovens forstand.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Regel

Reglen i LL § 5, stk. 8, om, at

  • renteudgifter først kan trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori betaling sker, når renteudgifter mv. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden udgangen af indkomståret og
  • dette dog ikke gælder, hvis den skattepligtige godtgør, at han ved udgangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor i sine aktiver

gælder også for afdødes renteudgifter, som den længstlevende ægtefælle eller en samlever har betalt. Se DBSL § 43, stk. 2.

Dette gælder, uanset om den længstlevende ægtefælles eller en samlevers betaling sker

  • i dødsåret
  • i efterfølgende indkomstår under skiftet eller
  • i indkomstår, der ligger efter skiftets afslutning.

Se bemærkningerne til § 43, stk. 2 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Se også

Se også afsnit C.A.11.2.2.1 om betingelser for fradrag for renteudgifter. 

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så ...

før 1. juli 2008

er en samlever ikke omfattet af reglen, da samlevere først er blevet sidestillet med den længstlevende ægtefælle på visse områder i skattemæssig forstand ved lov nr. 521 af 17. juni 2008.