Indhold

Dette afsnit beskriver den obligatoriske afsluttende ansættelse for mellemperioden, når

 • afdøde har henlagt til konjunkturudligning efter VSL afsnit II og
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Den længstlevende ægtefælle har brugt virksomhedsordningen eller konjunkturudligningsordningen på afdødes virksomhed
 • Frist for at afgive oplysninger for mellemperioden
  ►◄

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II, kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget).

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Afsluttende ansættelse for mellemperioden skal altid ske, når

 • afdøde ved udgangen af indkomståret forud for dødsfaldet anvendte kapitalafkastordningen (VSL afsnit II) og
 • indestående på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat overstiger det grundbeløb, der er nævnt i DBSL § 11, stk. 1.

Se DBSL § 13, stk. 5, nr. 2.

Bemærk

Grundbeløb i § 11, stk. 1 udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 11, stk. 5.

Se også

Se afsnit

 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 11, stk. 1 er reguleret til for dødsåret
 • C.E.12.1.2.2.2 om beskatning i mellemperioden af henlæggelse til konjunkturudligning, når dødsboet er skattefritaget.

Den længstlevende ægtefælle har brugt virksomhedsordningen eller konjunkturudligningsordningen på afdødes virksomhed

Når det skal afgøres, om

 • det grundbeløb, der er nævnt i DBSL § 11, stk. 1, er overskredet, og
 • det samtidig er obligatorisk, at afsluttende ansættelse for mellemperioden skal ske efter DBSL § 13, stk. 5, nr. 2

indgår ud over afdødes egen konjunkturudligningshenlæggelse også

 • den længstlevende ægtefælles indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat eller
 • den længstlevende ægtefælles indestående på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat

der vedrører en virksomhed, som afdøde var ejer af, og som derfor indgår i dødsboet. Se DBSL § 13, stk. 6.

Det betyder, at

 • begge ægtefællers henlæggelse til konjunkturudligning eller
 • afdødes henlæggelse til konjunkturudligning og den længstlevende opsparede overskud

vedrørende virksomheder, der indgår i dødsboet, tilsammen er afgørende for, om det er obligatorisk, at afsluttende ansættelse for mellemperioden skal ske. Det er uden betydning, at ægtefællerne har brugt hver sin ordning i virksomhedsskatteloven.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.1.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret og har brugt virksomhedsordningen.
 • C.E.12.1.2.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret og har brugt konjunkturudligningsordningen.

Frist for at afgive oplysninger for mellemperioden

Boets frist for at afgive oplysninger efter reglen om obligatorisk afsluttende ansættelse for mellemperioden er senest samtidig med, at boopgørelsen bliver indsendt. Se DBSL § 13, stk. 7.

Først når boopgørelsen er færdig, kan dødsboet nemlig afgøre, om det er omfattet af reglerne i

Når boopgørelsen sendes ind, skal dødsboet afgive oplysninger for enten mellemperioden eller bobeskatningsperioden.

Se også

Se afsnit

 • C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget
 • C.E.12.1.2.2.2 om beskatning i mellemperioden, når afdøde har henlagt til konjunkturudligning, og dødsboet er skattefritaget
 • C.E.12.1.2.3.1 om beskatning i bobeskatningsperioden, når afdøde har henlagt til konjunkturudligning, og dødsboet ikke er skattefritaget.

►◄