Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige forhold for den længstlevende ægtefælle, der overtager afdødes virksomhed(er), som har været beskattet efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Indskudskonto kan - og skal i visse tilfælde - overtages af den længstlevende ægtefælle
 • Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder
 • Fremtidige hævninger af afdødes opsparinger.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Regel

Når afdødes virksomhed udloddes til den længstlevende ægtefælle, kan denne succedere i opsparingen efter VSL afsnit I med tilhørende virksomhedsskat ved udløbet af indkomståret før dødsåret. Se DBSL § 39, stk. 2, 1. pkt.

Det er uden betydning

 • hvem af ægtefællerne, der har drevet virksomheden og
 • om dødsboet er omfattet af
  • DBSL kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget) eller
  • DBSL kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Bemærk

Når den længstlevende ægtefælle selv har drevet virksomhed(er), hvor der er opsparet overskud, betyder det, at både den længstlevende ægtefælles og afdødes opsparinger indgår i reglen om, at den ældste opsparing skal hæves først. Er nogen af de overskud, som den længstlevende ægtefælle har succederet i, de ældste, skal disse hæves før den længstlevende ægtefælles egne nyere opsparinger. Se VSL § 10, stk. 5.

Når den længstlevende ægtefælle hæver af opsparingen for indkomstår, hvor der både er

 • opsparinger, som han/hun har succederet i og
 • egne opsparinger

kan den længstlevende ægtefælle selv vælge, i hvilken rækkefølge disse opsparinger skal hæves. Se afsnit C.C.5.2.13.8 om virksomhedsskat ved succession i konto for opsparet overskud.

Indskudskonto kan - og skal i visse tilfælde - overtages af den længstlevende ægtefælle

Når afdødes virksomhed udloddes til den længstlevende ægtefælle, kan denne vælge at overtage indeståendet på indskudskontoen uden, at det opsparede overskud overtages. Se DBSL § 47, stk. 1, 1. pkt.

Når den længstlevende ægtefælle succederer i det opsparede overskud efter VSL afsnit I, skal indskudskontoen også overtages af den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 47, stk. 1, 4. pkt.

Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder

Får den længstlevende ægtefælle udloddet

 • en del af virksomheden eller
 • én af flere virksomheder

kan den længstlevende ægtefælle overtage

 • opsparet overskud efter VSL afsnit I med tilhørende virksomhedsskat ved udløbet af indkomståret før dødsåret med succession, jf. DBSL § 39, stk. 2, 2. pkt. samt
 • indskudskontoen, jr. DBSL § 47, stk. 1,2. pkt.

med en forholdsmæssig andel.

Når den længstlevende ægtefælle succederer i en forholdsmæssig del af opsparingen efter VSL afsnit I, skal en tilsvarende forholdsmæssig del af indskudskontoen også overtages af den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 47, stk. 1, 4. pkt.

Der er ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 fastsat nye regler, som regulerer i hvilket omfang udlodningsmodtageren kan overtage konto for opsparet overskud. De nye regler har virkning for udlodninger, der sker den 22. december 2020 eller senere. 

Med ændringen fremgår det nu direkte af DBSL § 39, stk. 2, at beregningen af den del af saldoen på konto for opsparet overskud, der svarer til den pågældende del af en virksomhed, eller den pågældende virksomhed, vil skulle ske på basis af en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget efter reglerne i VSL § 8, stk. 1 og 2. 

Der var i den tidligere formulering af DBSL § 39, stk. 2, henvist til DBSL § 10, stk. 3, 2. pkt. hvoraf det fremgik, at der ved beregningen bortses fra de finansielle aktiver, hvilket efter lovændringen ikke længere er gældende. 

Udloddes alene en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder, kan der alene overtages en del af konto for opsparet overskud og en del af indskudskontoen. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for udlodningen, der vedrører den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for udlodningsåret. De nævnte kapitalafkastgrundlag opgøres efter VSL § 8, stk. 1 og 2, hvilket indebærer, at de finansielle aktiver skal medtages i beregningen. 

Det opgjorte opsparede overskud kan dog ikke være større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget i den udloddede virksomhed. Dette kapitalafkastgrundlag opgøres ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, og efter VSL § 8, stk. 1 og 2. Denne "maksimeringsregel" fremgår af DBSL § 39, stk. 2, 4. pkt.  Se § 1 i lov nr. 1178 af 8. juni 2021 .

Hvis der er flere konti for opsparet overskud, overtages der en forholdsmæssig del af hver konto.

Se DBSL § 10, stk. 3, 2.-4. pkt., som efter

 • DBSL § 39, stk. 2, 3. pkt. om opsparet overskud og
 • DBSL § 47, stk. 1, 3. pkt. om indskudskontoen

også skal bruges i dette tilfælde.

Fremtidige hævninger af afdødes opsparinger

Når en udlodningsmodtager - herunder den længstlevende ægtefælle - efterfølgende hæver af opsparet overskud, som den pågældende har overtaget med succession, skal den tilhørende virksomhedsskat indgå som en foreløbig indkomstskat ved skatteberegningen. Se KSL § 60, stk. 1 litra f og VSL § 10 stk. 3, 2. pkt.

Hvis virksomhedsskatten ikke kan rummes i slutskatten mv. for det pågældende indkomstår, skal en resterende virksomhedsskat fradrages i en ægtefælles slutskat mv., hvis udlodningsmodtageren er gift og lever sammen med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. Den virksomhedsskat, som herefter er tilbage, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat mv. i de følgende indkomstår. Se VSL § 10, stk. 4.

Se også

Se KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand.

Reglerne afviger fra virksomhedsskat af opsparinger, som personen selv har opsparet, fordi en eventuel virksomhedsskat, der ikke kan rummes i slutskatten mv., i det tilfælde udbetales direkte. Se VSL § 10, stk. 3, 3. pkt.