Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige forhold for udlodningsmodtagere, der overtager afdødes eller den længstlevende ægtefælles virksomhed(er), som har været beskattet efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder
  • Fremtidige hævninger af afdødes eller den længstlevende ægtefælles opsparinger.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Regel

Den person, der får udloddet afdødes eller den længstlevende ægtefælles virksomhed, kan succedere i opsparinger efter VSL afsnit I inklusiv den tilhørende virksomhedsskat ved udløbet af indkomståret før dødsåret. Se DBSL § 39, stk. 2, 1. pkt.

Bemærk

Når udlodningsmodtager selv har drevet virksomhed(er), hvor der er opsparet overskud, betyder det, at både udlodningsmodtagers og afdødes opsparinger indgår i reglen om, at den ældste opsparing skal hæves først. Er nogen af de overskud, som en udlodningsmodtager har succederet i, de ældste, skal disse hæves før udlodningsmodtagers egne nyere opsparinger. Se VSL § 10, stk. 5.

Når udlodningsmodtager hæver af opsparingen for indkomstår, hvor der både er

  • opsparinger, som han/hun har succederet i,
  • og egne opsparinger

kan udlodningsmodtager selv vælge i hvilken rækkefølge, disse opsparinger skal hæves. Se afsnit C.C.5.2.13.8 om succession i konto for opsparet overskud.

Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder

Får modtageren udloddet

  • en del af virksomheden eller
  • én af flere virksomheder

kan vedkommende overtage opsparet overskud efter VSL afsnit I ved udløbet af indkomståret før dødsåret med succession i en forholdsmæssig del. Se DBSL § 39, stk. 2, 2. pkt.

Der er ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 fastsat nye regler, som regulerer i hvilket omfang udlodningsmodtageren kan overtage konto for opsparet overskud. De nye regler har virkning for udlodninger, der sker den 22. december 2020 eller senere. 

Med ændringen fremgår det nu direkte af DBSL § 39, stk. 2, at beregningen af den del af saldoen på konto for opsparet overskud, der svarer til den pågældende del af en virksomhed, eller den pågældende virksomhed, vil skulle ske på basis af en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget efter reglerne i VSL § 8, stk. 1 og 2. 

Der var i den tidligere formulering af DBSL § 39, stk. 2, henvist til DBSL § 10, stk. 3, 2. pkt. hvoraf det fremgik, at der ved beregningen bortses fra de finansielle aktiver, hvilket efter lovændringen ikke længere er gældende. 

Udloddes alene en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder, kan der alene overtages en del af konto for opsparet overskud. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for udlodningen, der vedrører den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for udlodningsåret. De nævnte kapitalafkastgrundlag opgøres efter VSL § 8, stk. 1 og 2, hvilket indebærer, at de finansielle aktiver skal medtages i beregningen. 

Det opgjorte opsparede overskud kan dog ikke være større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget i den udloddede virksomhed. Dette kapitalafkastgrundlag opgøres ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, og efter VSL § 8, stk. 1 og 2. Denne "maksimeringsregel" fremgår af DBSL § 39, stk. 2, 4. pkt.  Se § 1 i lov nr. 1178 af 8. juni 2021.

Hvis der er flere konti for opsparet overskud, overtages der en forholdsmæssig del af hver konto.

Se DBSL § 10, stk. 3, 3.-5. pkt., som efter § 39, stk. 2, 3. pkt. også skal bruges i dette tilfælde.

Bemærk

Det er en forudsætning for at overtage opsparet overskud, at modtageren selv opfylder kravene i VSL afsnit I. Se DBSL § 39, stk. 2, 4. pkt.

Det vil bl.a. sige, at modtageren er skattepligtig her i landet - herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst - af den virksomhed, som det opsparede overskud knytter sig til. En udenlandsk udlodningsmodtager kan kun overtage opsparet overskud knyttet til et fast driftssted, der ligger her i landet. Se DBSL § 38.

Fremtidige hævninger af afdødes eller den længstlevende ægtefælles opsparinger

Når en udlodningsmodtager efterfølgende hæver af opsparet overskud, som den pågældende har overtaget med succession, skal den tilhørende virksomhedsskat indgå som en foreløbig indkomstskat ved skatteberegningen. Se KSL § 60, stk. 1 litra f og VSL § 10 stk. 3, 2. pkt.

Hvis virksomhedsskatten ikke kan rummes i slutskatten mv. for det pågældende indkomstår, skal en resterende virksomhedsskat fradrages i en ægtefælles slutskat mv., hvis udlodningsmodtageren er gift og lever sammen med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. Den virksomhedsskat, som herefter er tilbage, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat mv. i de følgende indkomstår. Se VSL § 10, stk. 4

Se også

Se KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand.

Reglerne afviger fra virksomhedsskat af opsparinger, som personen selv har opsparet, fordi en eventuel virksomhedsskat, der ikke kan rummes i slutskatten mv., i det tilfælde udbetales direkte. Se VSL § 10, stk. 3, 3. pkt.