Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige forhold for udlodningsmodtagere, der overtager afdødes eller den længstlevende ægtefælles virksomhed(er), som har været beskattet efter konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder
  • Fremtidige hævninger af afdødes eller den længstlevende ægtefælles henlæggelser til konjunkturudligning.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Regel

Den person, der får udloddet afdødes eller den længstlevende ægtefælles virksomhed, kan succedere i konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat ved udløbet af indkomståret før dødsåret. Se DBSL § 39, stk. 3, 1. pkt.

Bemærk

Når udlodningsmodtager selv har drevet virksomhed(er), hvor der er henlæggelse til konjunkturudligning, betyder det, at både udlodningsmodtagers og afdødes henlæggelser indgår i reglen om, at den ældste henlæggelse skal hæves først. Er nogen af de henlæggelser, som en udlodningsmodtager har succederet i, de ældste, skal disse hæves før udlodningsmodtagers egne nyere henlæggelser. Se VSL § 22 b stk. 4, 4. pkt.

Når udlodningsmodtager hæver af henlæggelser for indkomstår, hvor der både er

  • henlæggelser, han/hun har succederet i,
  • og egne henlæggelser

kan udlodningsmodtager selv vælge i hvilken rækkefølge, disse henlæggelser skal hæves.

Når den udloddede virksomhed udgør én af flere virksomheder

Får modtageren udloddet

  • en del af virksomheden eller
  • én af flere virksomheder

kan vedkommende overtage konjunkturudligningshenlæggelsen efter VSL afsnit II ved udløbet af indkomståret før dødsåret med succession i en forholdsmæssig del. Se DBSL § 39, stk. 3, 2. pkt.

Den forholdsmæssige del skal beregnes efter forholdet mellem

  • den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
  • hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Se DBSL § 11, stk. 3, 3.-5. pkt., som efter § 39, stk. 3, 3. pkt. også skal bruges i dette tilfælde.

Se også

Se afsnit C.C.5.3.1.2.3 om, hvordan kapitalafkastgrundlaget opgøres, når VSL afsnit II bruges.

Bemærk

Det er en forudsætning for at overtage konjunkturudligningshenlæggelse, at modtageren selv opfylder kravene i VSL afsnit II. Se DBSL § 39, stk. 3, 4. pkt.

Det vil bl.a. sige, at modtageren er skattepligtig her i landet - herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst - af den virksomhed, som konjunkturudligningshenlæggelsen knytter sig til. En udenlandsk udlodningsmodtager kan kun overtage konjunkturudligningshenlæggelse knyttet til et fast driftssted, der ligger her i landet. Se DBSL § 38.

Fremtidige hævninger af afdødes eller den længstlevende ægtefælles henlæggelser til konjunkturudligning

Når en udlodningsmodtager efterfølgende hæver af konjunkturudligningshenlæggelser, som den pågældende har overtaget med succession, skal den tilhørende konjunkturudligningsskat indgå som en foreløbig indkomstskat ved skatteberegningen. Se KSL § 60, stk. 1 litra f og VSL § 22 b, stk. 5 og 6.

Hvis konjunkturudligningsskatten ikke kan rummes i slutskatten mv. for det pågældende indkomstår, skal en resterende konjunkturudligningsskat fradrages i en ægtefælles slutskat mv., hvis udlodningsmodtageren er gift og lever sammen med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. Den konjunkturudligningsskat, som herefter er tilbage, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat mv. i de følgende indkomstår. Se VSL § 22 b, stk. 6.

Se også

Se KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand.

Reglerne afviger fra konjunkturudligningsskat af henlæggelser, som personen selv har henlagt, fordi en eventuel konjunkturudligningsskat, der ikke kan rummes i slutskatten mv., i det tilfælde udbetales direkte. Se VSL § 22 b, stk. 5.