Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den længstlevende ægtefælle succederer, når

 • afdøde har brugt virksomhedsordningen efter VSL afsnit I forud før dødsåret og
 • den længstlevende ægtefælle har fået udleveret dødsboet efter reglerne om uskiftede bo.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Opsparede overskud som afdøde har succederet i.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, hvor afdødes dødsbo er udleveret til uskiftet bo mv. og er omfattet af DBSL afsnit III.

Se afsnit C.E.4.1 om, hvilke dødsboer der er omfattet af skattereglerne om uskiftede boer.

Hovedregel

Den længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling (succederer) i den virksomhed, som afdøde drev ved udgangen af året før dødsåret. Successionen sker allerede fra begyndelsen af dødsåret. Se DBSL § 59, stk. 4.

Når afdøde har brugt virksomhedsordningen efter VSL afsnit I, betyder det, at den længstlevende ægtefælle overtager afdødes

 • opsparede virksomhedsoverskud inklusiv tilhørende virksomhedsskat
 • indskudskonto
 • kapitalafkastgrundlag
 • mellemregningskonto

med afdødes beløb ved udløbet af indkomståret før dødsåret.

Det er uden betydning, hvem af ægtefællerne, der er ejer af virksomheden. Det afgørende er, at afdøde har drevet den og har opsparede overskud efter VSL afsnit I.

Bemærk

Når den længstlevende ægtefælle forud for dødsfaldet drev sin egen virksomhed og ikke brugte virksomhedsordningen på denne virksomhed, men derimod konjunkturudligningsordningen, må den længstlevende ægtefælle vælge

 • enten at gå over til at anvende virksomhedsordningen
 • eller at gå over til at anvende konjunkturudligningsordningen

på begge (alle) virksomheder.

Det er en følge af reglerne i virksomhedsskatteloven om, at flere virksomheder i relation til virksomhedsordningen anses som én virksomhed. Se VSL § 2, stk. 3.

Fremtidige hævninger af afdødes opsparinger

Når den længstlevende ægtefælle efterfølgende hæver af afdødes opsparede overskud, skal den tilhørende virksomhedsskat indgå som en foreløbig indkomstskat ved skatteberegningen. Se KSL § 60, stk. 1 litra f og VSL § 10 stk. 3, 2.

En eventuel virksomhedsskat, der ikke kan rummes i slutskatten mv., udbetales som en overskydende skat. Se VSL § 10, stk. 3, 3. pkt.

Reglerne afviger fra virksomhedsskat af opsparinger, som er overtaget med succession fra et skiftet dødsbo efter DBSL § 39, stk. 2. Her skal den virksomhedsskat, som ikke kan rummes i udlodningsmodtagerens eller dennes eventuelle ægtefælles slutskat mv., fremføres til fradrag i den beregnede slutskat mv. i de følgende indkomstår (resterende virksomhedsskat). Se VSL § 10, stk. 4

Undtagelse

Ønsker den længstlevende ægtefælle ikke at succedere i afdødes opsparede overskud og indskudskonto, gælder de almindelige regler om beskatning af opsparet overskud ved ophør. Se VSL § 15 b.

Se også

Se afsnit C.C.5.2.13.4 om ophør med at bruge virksomhedsordningen.

Opsparede overskud som afdøde har succederet i

Når afdøde har succederet i opsparet overskud efter

indtræder den længstlevende ægtefælle også på afdødes skattemæssige vilkår i disse opsparinger.

Hvis afdøde har resterende virksomhedsskat efter VSL § 10, stk. 4, fordi afdøde tidligere har hævet af disse opsparinger uden, at den tilhørende virksomhedsskat har kunnet rummes i slutskat mv., overføres den resterende virksomhedsskat til den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 64, stk. 1, 1. pkt.