Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for den længstlevende ægtefælle, når

 • den længstlevende ægtefælle har brugt konjunkturudligningsordningen efter VSL afsnit II
 • et uskiftet bo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Personer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Udlodning af én af flere virksomheder eller en andel af virksomhed(er)
 • Undtagelse
 • Regler for skiftebegæring indleveret til skifteretten før 1. juli 2011.

Resumé

Når andre arvinger får udloddet virksomhed(er) eller en andel af virksomhed(er), skal den længstlevende ægtefælle beskattes efter regler, der svarer til de regler, der gælder for et dødsbo, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Forskellene er:

 • Ved skifte i forbindelse med dødsfaldet indgår beskatningen af tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning i dødsboets skattepligtige indkomst i mellemperioden eller bobeskatningsperioden.
 • Ved skifte af et uskiftet bo mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live, indgår beskatningen af tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning i den længstlevende ægtefælles personlige indkomst i det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når et uskiftet bo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Hovedregel

Når andre arvinger får udloddet virksomhed(er) eller en andel af virksomhed(er), skal den længstlevende ægtefælles henlæggelser

 • efter konjunkturudligningsordningen inklusiv tilhørende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret før det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen og
 • med fradrag af et grundbeløb

indgå i den længstlevende ægtefælles personlige indkomst for det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen. Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligst opsparet overskud. Se DBSL § 74, stk. 3

Grundbeløbet i DBSL § 74, stk. 3 udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 74, stk. 5.

Konjunkturudligningsskatter, der svarer til beskattet henlæggelse til konjunkturudligning i den længstlevende ægtefælles personlige indkomst, indgår i opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb, når der beregnes restskat eller overskydende skat for det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen. Se DBSL § 74, stk. 4.

Se også

Se afsnit

 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 74, stk. 3 er reguleret til for de enkelte år
 • C.E.12.4.2.1 om beskatningen af dødsboet ved skifte af uskiftet bo, hvor konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II har været brugt
 • C.E.4.4 om de almindelige regler ved skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Udlodning af én af flere virksomheder eller en andel af virksomhed(er)

Når én af flere virksomheder eller en andel af virksomhed(er) udloddes til andre, betyder det, at

 • den del af henlæggelse til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen
 • inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat

der vedrører den virksomhed, de virksomheder eller andel af virksomhed(er), som bliver udloddet, skal beskattes som personlig indkomst hos den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 74, stk. 3, 2. pkt.

Den længstlevende ægtefælles henlæggelse til konjunkturudligning inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret før det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen, skal derfor nedsættes med den del af henlæggelserne, der bliver beskattet i det indkomstår, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen.

Se DBSL § 11, stk. 3, 2.-4. pkt., som DBSL § 74, stk. 3, 2. pkt. henviser til.

Den forholdsmæssige nedsættelse skal beregnes efter forholdet mellem

 • den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for skifteåret, der kan henføres til den virksomhed eller andel af virksomheder(er), der indgår i beskatningen, og
 • hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for skifteåret.

Se også

Se afsnit C.E.12.1.2.9 om én af flere virksomheder indgår i konjunkturudligningsordningen, hvor de beskrevne regler skal bruges tilsvarende, dog skal beskatningen ikke ske i dødsboet men hos den længstlevende ægtefælle.

Undtagelse

I det omfang den længstlevende ægtefælles opsparing bliver overtaget på dennes skattemæssige vilkår (succession) af en arving, gælder hovedreglen ikke. Se DBSL § 74, stk. 3, 3. pkt.

Se også

Se afsnit

 • C.E.14 om definition af udlodning og af succession
 • C.E.12.1.2.4. om udlodningsmodtagers muligheder for at overtage konjunkturudligningshenlæggelse på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession)
 • C.E.12.1.4.2 om beskatning af udlodningsmodtager, der overtager konjunkturudligningshenlæggelser på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).  

Regler for skiftebegæring indleveret til skifteretten før 1. juli 2011

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når skiftebegæring er indleveret til skifteretten før 1. juli 2011:

Hvis skiftebegæring er indleveret til skifteretten ...

Så...

før 1. juli 2011

er datoen for, hvornår skifteretten har imødekommet skiftebegæringen afgørende i stedet for datoen for skifterettens modtagelse. Se det pågældende afsnit i Den juridiske vejledning 2011-1.