Indhold

Dette afsnit beskriver beløbsgrænse for dødsboets skattefritagelse ved fuldstændigt skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Når den tidligere afdøde ægtefælles særbo blev skiftet
 • Eksempler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, hvor der sker fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, mens den længstlevende ægtefælles stadig er i live. Se DBSL kapitel 12.

Det uskiftede bo, der nu bliver skiftet, er et selvstændigt skattesubjekt, som er omfattet af reglerne i DBSL afsnit II om skiftede dødsboer. Se DBSL § 2, stk. 1, nr. 3.

Regel

Dødsboet er skattefritaget, når - afdødes boslod - som hovedregel halvdelen af dødsboets

 • aktiver og
 • nettoformue

på skæringsdagen i boopgørelsen ikke overstiger beløbsgrænserne i DBSL § 6. Se DBSL § 72, stk. 2, 1. pkt.

Bemærk

Når dødsboet også sender tillægsopgørelse ind, indgår aktiver og nettoformue i både tillægsopgørelsen og i boopgørelsen ved bedømmelsen af dødsboets skattefrihed. Det vil sige, at dødsboet er skattefritaget, hvis hverken

 • summen af aktiver eller
 • summen af nettoformuer

i boopgørelsen og i tillægsopgørelsen overstiger beløbsgrænserne i DBSL § 6. Her skal afdødes boslod også bruges til vurdering af, om beløbsgrænserne er overskredet.

Det er beløbsgrænserne reguleret til det kalenderår, hvor skæringsdagen i boopgørelsen er, der afgør, om summen af aktiver eller summen af nettoformuer er overskredet. Skæringsdagen i tillægsopgørelsen er i denne forbindelse uden betydning.

Se DBSL § 72, stk. 2, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit

Når den tidligere afdøde ægtefælles særbo blev skiftet

Når et særbo efter den først afdøde ægtefælle blev skiftet ved dennes død, skal henholdsvis aktiverne og nettoformuen i boopgørelserne og eventuelle tillægsopgørelse for begge dødsboer lægges sammen.

Dødsboets skattefritagelse afhænger af den samlede sum af henholdsvis aktiver og nettoformuer.

Den samlede sum af henholdsvis aktiver og nettoformuer må ikke overstige beløbsgrænserne i DBSL § 6.

Se DBSL § 72, stk. 2, 2. pkt.

Det er beløbsgrænserne i det først skiftede bo, der skal bruges. Hvis skiftet af særboet er afsluttet først, er det beløbsgrænserne reguleret til det kalenderår, hvor skæringsdagen i særboets boopgørelse er, der afgør, om det nu skiftede fællesbo er skattefritaget. Se DBSL § 6, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.E.15.7 om. hvor meget beløbsgrænserne i DBSL § 6 er reguleret til for de enkelte år, når dødsfaldet er sket mellem 1997 og 30. juni 2008.

Bemærk

Når den længstlevende ægtefælle har modtaget arv fra det skiftede særbo, skal denne arv ikke tælles med. Se DBSL § 72, stk. 2, 4. pkt. Arven anses for at være en del af formuen i det nu skiftede bo.

Eksempler

Eksemplerne viser, hvilke værdier der skal lægges sammen, og hvilket års beløbsgrænser der skal bruges til at afgøre, om det nu skiftede dødsbo er skattefritaget.

I alle eksemplerne er dødsfaldet sket i 2006 og fællesboet er udleveret til den længstlevende ægtefælle til uskiftet bo, uden at der blev skiftet med nogen arvinger.

Der er følgende eksempler:

 • Eksempel 1 - anmodning om skifte af uskiftet bo er indleveret og imødekommet efter den 1. juli 2011 eller senere
 • Eksempel 2 - den tidligere afdøde ægtefælles særbo blev skiftet ved dennes død, og anmodning om skifte af uskiftet bo er indleveret og imødekommet efter den 1. juli 2011 eller senere.

Eksempel 1 - anmodning om skifte af uskiftet bo er indleveret og imødekommet efter den 1. juli 2011 eller senere

Eksemplet viser, at det er beløbsgrænserne på skæringsdagen, der afgør, om dødsboet er skattefritaget. Skæringsdagen i tillægsopgørelsen er i denne forbindelse uden betydning. Se DBSL § 72, stk. 2, 3. pkt.

Skifteanmodning modtaget i skifteretten den 1. august 2022

Aktiver

Nettoformue

Boopgørelse - skifte af uskiftet bo med skæringsdag
den 1. december 2022

1.700.000

1.200.000

Tillægsopgørelse med skæringsdag i 2023

800.000

700.000

Summer, boopgørelse og tillægsboopgørelse

2.500.000

1.900.000

Bosloddens størrelse (halvdelen) er afgørende for skattefrihed 

 1.250.000

950.000 

Beløbsgrænser, der afgør, om dødsboet er skattefritaget, skal være reguleret til (beløbsgrænse for det år, hvor skæringsdagen ligger i boopgørelsen)

2022

2022

Se afsnit C.E.15 om, hvor meget beløbsgrænserne i § 6 er reguleret til for de enkelte år.

Eksempel 2 - den tidligere afdøde ægtefælles særbo blev skiftet ved dennes død og anmodningen om skifte af uskiftet bo er indleveret og imødekommet efter den 1. juli 2011 eller senere

Eksemplet viser, at når den længstlevende ægtefælle har modtaget arv fra den tidligere afdøde ægtefælles særbo, anses denne arv for at være en del af det nu skiftede bo, og arven skal derfor ikke med i summen. Hvis der ikke var denne regel, ville den længstlevende ægtefælles arv fra særboet tælle dobbelt ved den samlede sum af de to dødsboer.

Skifteanmodning modtaget i skifteretten den 1. august 2023

Aktiver

Nettoformue

Aktiver og nettoformue i særbo, der blev skiftet med skæringsdag i 2006

930.000

900.000

Den længstlevende ægtefælle arv udgjorde 1/3

310.000

300.000

 

Boopgørelse - skifte af uskiftet bo med skæringsdag den 1. december 2023

3.000.000

2.500.000

Bosloddens størrelse (halvdelen) er afgørende for skattefrihed 

1.500.000 

1.250.000 

Særboets aktiver og nettoformue lægges til

930.000

900.000

Den længstlevende ægtefælles arv fra særboet trækkes fra

- 310.000

- 300.000

Summer der er afgørende for skattefritagelse

2.120.000

1.850.000

Beløbsgrænser, der afgør, om dødsboet er skattefritaget, skal være reguleret til (beløbsgrænse for det år, hvor skæringsdagen ligger i boopgørelsen for særboet)

2006

2006

Se afsnit C.E.15 om, hvor meget beløbsgrænserne i § 6 er reguleret til for det enkelte år.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2012.524.LSR Ved beregningen af, om et bo falder over eller under beløbsgrænsen for skattepligtige boer, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1, skal længstlevende ægtefælles boslod ikke medregnes. Kun afdødes boslod indgår ved vurderingen af, om boet er skattefritaget.  
Skatterådet

SKM2014.162.SR

Skatterådet har afgjort, at

 • livsforsikringer, pensioner mv., som den længstlevende ægtefælle modtog som følge af sin mands død, og som ikke er forbrugt på tidspunktet for skifte af det uskiftede bo, forudsat beløbene ikke indgår i det uskiftede bo, heller ikke indgår ved afgørelsen af, om boet er skattefritaget efter dødsboskattelovens regler, jf. lovens § 72, stk. 2, jf. § 6
 • at den længstlevende ægtefælles boslod ikke indgår ved afgørelsen af om boet er skattefritaget.
 

SKM2013.815.SR og
SKM2013.816.SR

Skatterådet har afgjort, at det alene er boslod, der afgør om boet er skattefritaget, når et uskiftet bo skiftes mens den længstlevende ægtefælles er i live.  
Styresignaler
SKM2019.116.SKTST Ændrer de betingelser, der er angivet i SKM2012.724.SKAT og SKM2014.46.SKAT for genoptagelse af skatteansættelsen i skiftede dødsboer.  
SKM2014.46.SKAT Beskriver, at fremgangsmåden for afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længslevende ægtefælle, SKM2012.724.SKAT, også gælder for et uskiftet bo, der skiftes enten ved den længstlevende ægtefælles død, eller mens den længstlevende ægtefælle er i live.  
SKM2012.724.SKAT Beskriver fremgangsmåden for afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle skal fritages for beskatning samt for betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dødsboer, der i medfør SKM2012.524.LSR ikke har aktiver og nettoformue, der overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i DBSL § 6, stk. 1.