Dato for udgivelse
17 Dec 2009 09:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 15:20
SKM-nummer
SKM2009.778.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-161411
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, Pc
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen, og det er ikke umiddelbart muligt at løfte bevisbyrden for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Den omstændighed, at computeren efterlades i montørvognen udenfor arbejdstid, og dermed ikke fysisk medtages på bopælen udover, at være placeret i montørvognen medfører ingen ændring i, at computeren anses omfattet af multimediebeskatningen. Computeren må anses at være bragt ind i privatsfæren, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse.
Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9.

Spørgsmål

1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning for montørerne, såfremt Pc'en bliver i montørvognen udenfor arbejdstiden?

2. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning for montørerne, såfremt Pc'en af sikkerhedsmæssige årsager tages med ind fra montørvognen uden for arbejdstiden?

Svar

1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

2. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 29. september 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 30. september 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabets hovedaktivitet består i salg af nyt og brugt internt transportmateriel, som f.eks. gaffel- og containertrucks, reservedele hertil samt reparationer og udlejning af samme. Til udførelse af reparationer hos kunder har selskabet ansat ca. 75 montører, som servicerer kunder fordelt over hele landet.

Montørerne arbejder fra specialindrettede montørvogne og kører således ud til kunder direkte fra bopælen. Montørernes arbejdsredskaber omfatter udover en specialindrettet montørvogn på gule nummerplader med fornødent specialværktøj også en mobiltelefon og en bærbar Pc.

Mobiltelefonen anvendes udelukkende erhvervsmæssigt og er et nødvendigt arbejdsredskab for at kunne udføre arbejdet. Montørerne underskriver tro og love erklæring på, at telefonen alene må anvendes erhvervsmæssigt, og selskabet vil på stikprøvebasis føre kontrol i relation hertil. Det kan ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 forudsættes, at de udleverede mobiltelefoner ikke vil udløse multimediebeskatning fra og med 1. januar 2010.

Den bærbare Pc, som stilles til rådighed for arbejdets udførsel, har adgang til virksomhedens edb-systemer via en trådløs netværksopkobling, som dækker hele landet. Den bærbare Pc anvendes af montøren som et nødvendigt arbejdsredskab på lige fod med andet værktøj, der er stillet til rådighed til brug for arbejdets udførsel. Pc'en anvendes blandet andet til:

  • Elektronisk rapportering til virksomheden registreringer vedrørende time- og vareforbrug ved serviceopgaver hos kunden,
  • Kontrol af elektronisk udstyr i trucks,
  • Opdateringer af elektronisk udstyr i trucks,
  • Adgang til reservedelskataloger fra leverandører, samt
  • Forsendelse af billeder af fejl til værksted hjemmehørende i Balling med henblik på support til serviceopgaver hos kunden.

Selskabet har med henblik på forebyggelse af tyveri hidtil pålagt montørerne, at Pc'en ikke efterlades i montørvognene uden for arbejdstiden. Selskabet er indstillet på at fravige denne praksis, såfremt det har betydning for multimediebeskatningen.

Yderligere vil montørerne underskrive tro og love erklæring om, at Pc'en ikke må anvendes privat.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den nye multibeskatning som vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009 er en "paraply bestemmelse", der skal forenkle de komplicerede regler vedrørende beskatning af telefon, Pc'er samt Internetadgang, der stilles til rådighed for den ansattes private benyttelse.

Hvis virksomhedens medarbejdere ikke friholdes for den vedtagne multimediebeskatning, og der dermed skal ændres væsentligt i virksomhedens arbejdsrutiner, vil dette medføre meget store konsekvenser, f.eks. kan det blive nødvendigt at medarbejde med bopæl langt fra arbejdsgiverens forretningssted kan blive nødsaget til at bruge 3 - 4 timer dagligt på transport til og fra virksomheden på alene at afhente den absolut nødvendige bærbare Pc.

Den af virksomheden udleverede bærbare Pc'er er alene stillet til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse, og må ikke anvendes til private formål. Arbejdet vil ikke kunne udføres uden den bærbare Pc.

Der er i lovforarbejderne til den nye multimediebeskatning anført, at der undtagelsesvis ikke skal ske beskatning af multimedier, der undtagelsesvist eller af hensyn til nødvendigheden i arbejdet medtages til den private bolig.

Ad. spørgsmål 1:

Da den omhandlede Pc ikke er stillet til rådighed for privat benyttelse, og Pc'en uagtet risikoen, forbliver placeret i montørvognen, og dermed ikke "tages med hjem", er det spørgers umiddelbare vurdering, at Pc'en ikke omfattes af multimedieskatten (ligningslovens § 16, stk. 12) fra og med 1. januar 2010.

Spørger er opmærksom på, at medarbejderens private ejendom (matriklen) i andre skattemæssige sammenhænge defineres som "hjem", men mener dog under hensyntagen til lovens formål samt lovens forarbejder, at dette ikke kan være den forståelsesmæssige ramme i hold til multimediebeskatningen.

Spørgsmål 1 bør derfor besvares med et "ja".

Ad. Spørgsmål 2:

Da den omhandlede Pc ikke er stillet til rådighed for privat benyttelse, og Pc'en af hensyn til tyveririsikoen tages med ind i privatboligen, er det spørgers umiddelbare vurdering, at Pc'en ikke omfattes af mulitimediebeskatningen (ligningslovens § 16, stk. 12) fra og med 1. januar 2010. Medarbejderne vil, hvis SKAT måtte udtrykke ønske herom, underskrive en erklæring om, at Pc'en ikke må anvendes privat.

Medarbejdernes situation bør efter spørgers vurdering kunne sammenlignes med de i lovforslaget anførte eksempler.

Spørgsmål 2 bør derfor besvares med "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Begrundelse:

I nærværende sag er der tale om, at de ansatte får stillet en bærbar computer til rådighed for erhvervsmæssig brug. Dette er også under hensyn til, at arbejdet påbegyndes og afsluttes fra hjemmet hver dag.

I bemærkningerne til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at såfremt en computer tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også er til rådighed for privat anvendelse. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil.

Ad. Spørgsmål 1:

Det fremgår bl.a. også af bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, at …"formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen. Det vil være i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiver fører kontrol hermed. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er bl.a., at der det for en telefon er muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang…" (SKATs understregning).

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: …"Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen…"

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser.

Allerede fordi de ansatte i nærværende sag ikke er på tjenesterejse, er det SKATs opfattelse, at de ansatte vil blive multimediebeskattet af rådigheden over computeren. Ifølge bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, indebærer rådighedsbegrebet, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter computeren privat, men alene om der er mulighed for det. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Dette er uagtet evt. tro og love erklæring for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, idet det ikke er muligt for arbejdsgiver at kontrollere anvendelsen og fremfinde meget sikre beviser på, at computeren ikke er anvendt privat, når denne udelukkende befinder sig på bopælen.

Som tidligere nævnt fremgår det af bemærkningernes pkt. 2.7.2, at arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at en aftale om at et multimedie ikke medtages på bopælen og dermed ikke anvendes privat, overholdes. En sådan kontrol er ikke mulig for en computer, så snart den ikke befinder sig på en fast arbejdsplads. De ansatte i nærværende sag har ikke en sådan fast arbejdsplads, men arbejder hele tiden på skiftende arbejdssteder, og medtager derfor computeren i montørvognen, der medbringes på bopælen. Computeren er således bragt ind i privatsfæren, hvorfor der er en formodning for privat rådighed, også under hensyn til, at det for en computer ikke er muligt for arbejdsgiver, at foretage en kontrol af computerens anvendelse.

Den omstændighed, at computeren efterlades i montørvognene udenfor arbejdstid, og dermed ikke fysisk medtages på bopælen udover at være placeret i montørvognen, medfører efter SKATs opfattelse ingen ændring heri.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et nej.

Ad. Spørgsmål 2:

Det forhold, at arbejdsgiveren af sikkerhedsmæssige årsager ønsker, at arbejdstageren tager computeren med ind i hjemmet fra montørvognen medfører, efter SKATs opfattelse, ingen ændring i at der også i denne situation er en formodning for privat rådighed, hvorved computeren bliver omfattet af multimediebeskatningen fra og med indkomståret 2010. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 1.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.