Dato for udgivelse
17 Dec 2009 13:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 13:07
SKM-nummer
SKM2009.786.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-084649
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Skat, indkomst, fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at den beskrevne påtænkte skattefrie grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab A A/S, som det ophørende selskab, og dette selskabs moderselskab B Ltd., England, som det fortsættende selskab, kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler, samt at samtlige aktiver og passiver, der overføres til B Ltd.'s danske faste driftssted, A, herunder immaterielle aktiver, ved den påtænkte skattefri fusion allokeres til filialen, således, at den samlede virksomhed anses for at forblive under dansk beskatning, og aktiverne og passiverne modtages med succession efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, jf. § 8, stk. 1.

Hjemmel

Fusionsskatteloven § 15

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, S.D.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den nedenfor beskrevne påtænkte skattefrie grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab A A/S, som det ophørende selskab, og dette selskabs moderselskab B Ltd., England, som det fortsættende selskab, kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler, såfremt den gennemføres på den beskrevne måde?
  2.  Kan Skatterådet bekræfte, at samtlige aktiver og passiver, der overføres til B Ltd.'s danske faste driftssted, A, herunder immaterielle aktiver, ved den påtænkte skattefri fusion allokeres til filialen, således, at den samlede virksomhed anses for at forblive under dansk beskatning, og aktiverne og passiverne modtages med succession efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, jf. § 8, stk. 1?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

C Ltd., England er en af Englands førende koncerner indenfor x-mediebranche. Selskabet har rødder tilbage til 19xx og omfatter i dag kontorer i x lande, hvor selskabet beskæftiger op mod xxx ansatte.

Selskabet har kalenderåret som regnskabsår.

C Ltd., England har med kontrolovergang den 1. juli 2008 erhvervet aktiekapitalen i A A/S.

A A/S har regnskabsår løbende fra 1. oktober til 30. september.

C Ltd., England vil overdrage hele aktiekapitalen i A til koncernens forretningsdivision for x-medier, således at A juridisk vil være ejet af B Ltd., England (B) på tidspunktet for den skattefrie omstrukturering.

A er grundlagt i 19xx. Selskabet udgiver x-magasiner, til x-antal betalende abonnenter.

A er opbygget omkring den redaktionelle base i Danmark med Person D som den centrale drivkraft tillige med 9 ansatte, som sammen med selvstændige korrespondenter verden rundt har bidraget med indlæg til magasinerne. Den abonnementsansvarlige er også bosiddende i Danmark. Det betyder, at magasinerne er blevet redigeret og udgivet i Danmark.

Det er Bs hensigt, at videreudvikle de eksisterende magasiner samt relancere As hjemmeside for at ekspandere selskabets produkter til ikke-abonnenter.

B ønsker, at fastholde den redaktionelle base i Danmark sammen med de fastansatte medarbejdere. Det betyder, at salgs- og marketingsfunktionen vil forblive i Danmark. Ligeledes vil udgiverrettigheder forblive ejet fra Danmark. Dog har A i adskillige år udført salg og marketing funktioner i andre lande. Disse udenlandske funktioner kan blive udvidet lokalt eller endog udvidet til at omfatte andre lande, hvis kommercielle behov taler herfor.

Som anført ønsker B, at Person D fortsætter som redaktør for magasinerne i lang tid fremover. Dog kan der komme en dag, hvor Person D ønsker at søge andre udfordringer. I den situation vil B naturligvis forsøge at ansætte den mest kompetente afløser, som naturligvis kan være bosat andre steder end i Danmark. Men Danmark vil altid være et hovedområde for B i den fremtidige drift af A.

Forretningsmæssigt ønsker B at tilknytte A til deres egen virksomhed. Samtidig ønsker B ikke at drive virksomhed i selskabsregi i Danmark, da det indebærer en administrativ byrde. En skattefri fusion vil således muliggøre, at disse administrative funktioner i fremtiden kan udføres af B, hvilket forventes, at medføre synergi effekter samt omkostningsbesparelse. A har allerede i dag outsourcet flere af selskabets administrative funktioner så som bogføring, økonomistyring og abonnementsservice. Det er derfor påtænkt, at gennemføre en skattefri fusion med B som det fortsættende selskab, hvormed A omdannes til en filial af B.

Der er tale om påtænkte dispositioner.

Der er tale om fusion af et dansk aktieselskab med det udenlandske moderselskab beliggende i England. Fusionen gennemføres selskabsretligt efter reglerne om grænseoverskridende fusion i aktieselskabslovens kapitel 15 a. Fusionen påtænkes vedtaget i oktober 2009.

Skattemæssigt ønskes fusionen gennemført efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, der omhandler skattefri fusion mellem to selskaber beliggende i forskellige lande med det danske selskab som det ophørende selskab.

Der ydes intet vederlag i den påtænkte fusion, da der er tale om en direkte lodret fusion af et helejet datterselskab med sit moderselskab.

Samtlige aktiver og passiver m.v. i det indskydende danske selskab, A, bliver ved fusionen knyttet til det modtagende udenlandske selskabs faste driftssted her i landet. Der er således ingen aktiver og passiver, der ved fusionen går ud af den danske beskatningsret.

Det modtagende selskab vil være B. Der vil blive anmeldt en filial til Erhvervs- og selskabsstyrelsen i forbindelse med fusionen, og denne filial vil på skæringsdatoen den 1. oktober 2009 overtage aktiviteterne fra det danske selskab, A, i både regnskabs- og skattemæssige forstand. Samtlige aktiver og passiver tilhørende det danske selskab vil ved fusionen blive overdraget til det modtagende selskab. Det er således As samlede virksomhed, der overdrages til det modtagende selskab inklusiv ikke-regnskabsførte immaterielle aktiver som goodwill/kundekontrakter, som naturligt knytter sig til virksomheden samt udgiver rettigheder. Der vil derfor ikke være ændringer i de funktioner og risici, som A hidtil har varetaget. Den viden og knowhow samt kundekontrakter, der er opbygget i Danmark, forbliver i Danmark, og alle medarbejderne fortsætter i uændret omfang uafhængig af den planlagte fusion.

Hele virksomheden fra A forbliver dermed under dansk beskatning.

Det indskydende selskab, A, er et dansk aktieselskab, som kvalificerer til deltagelse i en skattefri fusion.

Det modtagende selskab, B, er et engelsk registreret selskab, der ligeledes kvalificerer til deltagelse i en skattefri fusion. Den engelske selskabsform er omfattet af fusionsdirektivet og opfylder derfor betingelsen i fusionsskattelovens § 15 til at deltage i en skattefri fusion.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad. spørgsmål 1:

Det er reglerne i fusionsskattelovens § 15, stk. 4, der skal finde anvendelse, når det danske selskab ophører ved fusion med B i England, fordi såvel A som B er omfattet af begrebet “selskab i en medlemsstat" i fusionsdirektivets art. 3.

Betingelserne for at gennemføre en skattefri fusion efter kapitel 1 er, at følgende krav opfyldes:

  • Fusionsvederlag
  • Fusionsdato

Fusionsvederlag

Som nævnt ovenfor ydes der ikke vederlag i fusionen. Dette er i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 2, stk. 2. Efter denne bestemmelse skal der ikke ydes vederlag, når der er tale om en direkte lodret fusion.

Fusionsdato

Fusionsdatoen bliver den 1. oktober 2009.

Ifølge fusionsskattelovens § 5 skal fusionsdatoen være den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. Det modtagende selskab har kalenderårsregnskab. Fusionen gennemføres således ikke på den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. Der har imidlertid dannet sig den praksis, at fusionsskattelovens krav til fusionsdato ikke gælder, når det modtagende selskab er et udenlandsk selskab. Bestemmelsen gælder alene, når det modtagende selskab er et dansk selskab. Der henvises i denne forbindelse til TfS 2008, 305, hvor Skatterådet har udtalt følgende:

"Da reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, er det SKATs opfattelse, at fusionen også i den her foreliggende situation kan gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen i X-land ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår."

På tilsvarende vis må den i den foreliggende sag påtænkte fusion kunne gennemføres som skattefri, selvom fusionsdatoen ikke er sammenfaldende med den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår.

Fusionen vil medføre, at den hidtil i selskabsform drevne virksomhed i Danmark efter fusionen vil blive drevet som et fast driftssted. Bs filial i Danmark vil blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest på det tidspunkt, hvor fusionens gennemførelse registreres i Danmark med sletning af A til følge. Filialen kan ikke registreres med en startdato tilbage i tid, men vil få startdato på registreringsdatoen. Regnskabsmæssigt vil den danske virksomhed blive indregnet i det modtagende selskabs regnskab fra fusionsdatoen den 1. oktober 2009, idet fusionen har regnskabsmæssig virkning fra denne dato. Skattemæssigt vil fusionsdatoen også blive den 1. oktober 2009.

Fusionen kan på baggrund af ovenstående efter repræsentantens opfattelse gennemføres som skattefri efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, jf. lovens kapitel 1.

Ad. spørgsmål 2:

Reglerne i fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4, finder dog alene anvendelse på de af det indskydende danske selskabs aktiver og passiver m.v., der ved fusionen bliver knyttet til det modtagende udenlandske selskabs faste driftssted her i landet. Det faste driftssted kan være et, der - som i den konkrete situation - opstår ved fusionen. Det er dette successionsprincip, der er grundlaget for spørgerens andet spørgsmål i denne anmodning om bindende svar. Successionsprincippet finder derimod ikke anvendelse på aktiver og passiver, der ved fusionen går ud af den danske beskatningsret. Det er repræsentantens vurdering, at aktiverne i A kan henføres til den aktivitet, der udøves i det danske selskab og således bør indgå i og være en del af filialens aktivitet efter fusionen.

A's aktiver og passiver kan opdeles i to kategorier:

  • Immaterielle aktiver
  • Øvrige aktiver og passiver vedrørende A virksomheden

Immaterielle aktiver

Fusionsskattelovens successionsbestemmelser har kun effekt på de aktiver og passiver som bliver tilknyttet til det modtagende selskabs faste driftssted i Danmark.

SKAT er i flere tilfælde blevet spurgt om den skattemæssige behandling af aktiver og passiver, herunder immaterielle aktiver, i forbindelse med en omstrukturering efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4 senest i TfS 2008,1053 SR.

Efter repræsentantens opfattelse forbliver As immaterielle aktiver under dansk beskatning efter fusionen. Det er den samlede virksomhed, der overføres ved fusionen, og som allokeres til den ved fusionen opståede filial. As virksomhed vil derfor fremadrettet blive drevet som en dansk filial. De immaterielle aktiver består af goodwill, know-how og kundekontrakter tilhørende den danske virksomhed.

Øvrige aktiver og passiver vedrørende A

Efter repræsentantens vurdering vil disse aktiver og passiver også være knyttet til det danske faste driftssted efter fusionen, hvorfor der også vil være succession i disse aktiver og passiver.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 finder anvendelse, når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, ophører ved fusion med et udenlandsk selskab, og såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4, finder dog alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver mv., der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

Det følger således af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at det kun er aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning, der kan overdrages med succession i forbindelse med fusionen. For øvrige aktiver og passiver skal der ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 5.

Eftersom det indskydende og det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og når henses til SKATs besvarelse af spørgsmål 2, finder SKAT, at den beskrevne påtænkte grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab, A A/S, som det indskydende selskab og dette selskabs moderselskab, B Ltd., som det fortsættende selskab, kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler.

SKAT bemærker herved yderligere, at det følger af fusionsskattelovens § 5, at datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for det modtagende selskab i forbindelse med fusionen i skattemæssig henseende skal anses for fusionsdato, og at det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

I nærværende sag er det oplyst, at det modtagende selskab, B Ltd., England, har kalenderårsregnskab, og at det indskydende selskab, A A/S, har regnskabsår løbende fra den 1. oktober til 30. september.. Fusionen påtænkes vedtaget i oktober 2009 og med fusionsdato den 1. oktober 2009. Det er derfor et spørgsmål, om betingelsen i fusionsskattelovens § 5 er opfyldt, når fusionsdatoen afviger fra skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

SKAT har i en sag offentliggjort som SKM2005.459.SKAT, behandlet en lignende problemstilling. Et dansk moderselskab ejede samtlige aktier i to tyske datterselskaber. Moderselskabet ansøgte SKAT om tilladelse til skattefri fusion af de to tyske datterselskaber med det ene datterselskab som det modtagende selskab. Selskaberne ønskede at gennemføre fusionen med virkning fra den 1. juli 2005. Dette kunne lade sig gøre efter de tyske regler, selvom begge selskaber havde kalenderårsregnskab, og fusionsdatoen således ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, som det er påkrævet for fusion af danske selskaber efter den danske fusionsskattelov § 5. SKAT udtalte, at reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, hvorimod bestemmelsen ikke har betydning i relation til udenlandske fusionerende selskaber, der ikke er skattepligtige til Danmark. Det var derfor SKATs opfattelse, at der var tale om mindre afvigelser i forhold til en dansk fusionsprocedure og at den påtænkte fusion derfor havde væsentlig lighed med en fusion efter danske regler, således, at det ansøgte kunne imødekommes.

Skatterådet har i lighed hermed i afgørelsen SKM 2007.820.SR meddelt, at en grænseoverskridende fusion mellem et dansk selskab, som det indskydende selskab, og et udenlandsk nystiftet søsterselskab i X-land, kunne gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen i X-land ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Ligeledes henvises til Skatterådets afgørelse offentliggjort i SKM2008.602.SR,

SKAT finder herefter, at fusionen også i den her foreliggende situation kan gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen 1. oktober 2009 ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Det lægges ved besvarelsen til grund, at transaktionen efter engelske regler også kvalificeres som en fusion (uden likvidation).

Ad. spørgsmål 2

SKAT bemærker, at det følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at for så vidt angår de aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning, overdrages disse med succession i forbindelse med fusionen.

Fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4 finder dog alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver mv., der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

Der er i nærværende anmodning om bindende svar fremlagt udkast til balance for det indskydende selskab, A A/S, pr. 30. september 2009. Det er i sagen oplyst, at samtlige aktiver og passiver i det indskydende selskab efter fusionen vil være at genfinde i den danske filial.

Endvidere er det oplyst, at det overtagne selskabs driftssted opretholdes uændret og videreføres som en dansk filial efter fusionens ikrafttrædelse, og at fusionen ikke fører til nogen ændringer af driften i Danmark. Repræsentanten har således oplyst, at B fastholder den redaktionelle base i Danmark sammen med de fastansatte medarbejdere, samt at salgs- og marketingsfunktionen vil forblive i Danmark, ligesom udgiverrettigheder vil forblive ejet fra Danmark.

Under hensyn hertil, og idet SKAT lægger de af forespørgers repræsentant meddelte oplysninger til grund, finder SKAT efter en konkret vurdering, at samtlige aktiver og passiver, herunder immaterielle rettigheder tilhørende det danske ophørende selskab A A/S kan anses for at forblive i Danmark, således at aktiverne og passiverne knyttes til B Ltd.'s danske filial.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.