Tarifering af gærret drikkevare indeholdende destilleret alkohol, der er fremstillet af frugt eller et naturprodukt
Dato for udgivelse
01 Mar 2010 15:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Mar 2010 15:12
SKM-nummer
SKM2010.157.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-208768
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Told
Overemner-emner
Tarifering + Øl, vin og spiritus
Emneord
Told, tarifering, punktafgifter, spiritus,
Resumé
Gæret drikkevare, som er fremstillet på basis af frugt eller et naturprodukt, indeholdende destilleret alkohol kan tariferes enten i position 2206 eller 2208. Såfremt produktet tariferes i pos. 2208, skal der afregnes punktafgift efter spiritusafgiftslovens § 1.
Reference(r)
Spiritusafgiftsloven § 1
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2010-1 B.1

1. Baggrund

Ved en dom af 9. maj 2009 har EF-domstolen i sag C-150/08 (Siebrand BV) fastslået, at gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt svarer til pos. 2206 i EU's Kombinerede Nomenklatur

(KN), og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, henhører under KN's pos. 2208.

2. Konsekvenser af EF-domstolens dom - ændring af praksis

Som følge af EF-domstolens dom ændres praksis, således at der ved tarifering af gærede produkter tilsat alkohol, lægges vægt på hvilke karaktergivende ingredienser som det pågældende produkt består af.

3. Tarifering

Ved bestemmelse af om en drikkevare, der indeholder alkohol fra gæring samt tilsat destilleret alkohol, hører under pos. 2206 eller pos. 2208 skal der fremover tages følgende objektive karakteristika og egenskaber i betragtning:

  • Indholdet af alkohol, jf. dommens præmis 35
  • Særlige organoleptiske kendetegn, jf. dommens præmis 36
  • Påtænkt anvendelse, jf. dommens præmis 38

3.1. Indholdet af alkohol

Det skal undersøges, hvilken form for alkohol (fermenteret eller destilleret), der bidrager mest til det samlede alkoholindhold i volume af produktet. Dette kriterium skal ikke betragtes som det eneste afgørende for tariferingen, men som et udgangspunkt for yderligere undersøgelser af objektive kendetegn og egenskaber ved produktet.

3.2. Særlige organoleptiske kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de særlige organoleptiske egenskaber ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som tariferes i pos. 2208 i KN. Hvis tilsætningen af vand og andre stoffer (såsom sirup, forskellige aroma-og farvestoffer, og i nogle tilfælde, en flødebase), resulterer i at produktet har mistet smag, lugt og udseende af en drikkevare, fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, dvs. en gæret drikkevare tariferet i pos. 2206, skal tariferingen i stedet ske i pos. 2208.

3.3. Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der endvidere tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Denne vurdering skal ske på grundlag af produktets objektive karakteristika og egenskaber, som f.eks. form, farve, navn og hvordan produktet bliver markedsført. Hvis denne vurdering viser, at produktets objektive karakteristika og egenskaber entydigt svarer til spiritus, skal tarifering ske i position 2208.

Hvad angår "traditionelle gærede produkter" henhørende under pos. 2206 som f.eks. kirsebærvin ændres praksis ikke på baggrund af dommen. F.eks. kan destilleret alkohol tilsættes i små mængder til saké og produktet vil stadig være et produkt under position 2206 i KN. Dette gælder for alle produkter tariferet i pos. 2206, som ikke har mistet deres gærede karakter af varer henhørende under denne position, så som frugtvin, der smager, dufter og ser ud som en drikkevare fremstillet af den pågældende frugt.

Medmindre andet fremgår ovenfor, så skal tariferingen af et givet produkt ske ud fra en samlet helhedsvurdering af alle objektive kendetegn og egenskaber ved produktet.

4. Punkafgiftsmæssige konsekvenser.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-150/08, Siebrand er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige som hedvin (pos. 2206) jf. Øl- og vinafgiftsloven § 3, stk. 1, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208) jf spiritusafgiftsloven § 1.

4.1. Varetyper

Praksisændringen som følge af sag C-150/08, Siebrand får betydning for produkter som består af en frugtvin eller cider tilsat ethanol (f.eks. melassesprit), vand samt smags- og aromastoffer. Alkoholprocenten er under 22% vol., men typisk over 14% vol. 

Produkterne kan f.eks. være:

  • Kakaocremelikør baseret på en frugtvinbase blandet med ethanol og tilsat flødecreme og kakao
  • Lakrids- eller bolchelikør baseret på en frugtvinbase blandet med ethanol og tilsat f.eks tyrkisk peber eller anden form for bolchearoma.

For begge produkttyper gælder, at de ikke længere smager, lugter eller ser ud som den frugtvinbase (f.eks. en base fremstillet af æbler eller pærer), som indgår i produktet.

Afgiftsberegning og afgiftens størrelse

Produkter som tidligere har været pålagt vinafgift, skal som følge af denne praksisændring fra den 1. september 2010 beskattes som spiritus med 150 kr. pr. liter ren ethanol.

Eksempler på beregning af spiritusafgift:

  • Kakaocremelikør på 14,5% vol. som beskattes med 6,14 kr. pr. liter, vil efter 1. september 2010 blive beskattet med 21,75 kr. pr. liter.
  • En bolche- eller lakridslikør "shots" på 20 % vol. som beskattes med 9,20 kr. pr. liter, vil efter 1. september 2010 blive beskattet med 30 kr. pr. liter.

4.2. Registrering efter spiritusafgiftsloven

Produkter af den ovenfor nævnte type, som befinder sig på et ubeskattet lager eller er under transport fra udlandet skal fra den 1. september 2010 beskattes som et spiritusprodukt. Virksomheder, som forsat ønsker at kunne modtage og/eller oplægge disse ubeskattede produkter skal derfor autoriseres som oplagshavere jf. § 7, stk. 2 i spiritusafgiftsloven. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er autoriseret som oplagshaver, samt privatpersoner, der fra andre lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige produkter skal fra den 1. september 2010 være registreret som midlertidig varemodtager jf. § 7, stk. 4 i spiritusafgiftsloven.

4.3. Levering inden 1. september 2010

Produkter leveret eller overgået til forbrug inden den 1. september 2010 beskattes efter Øl- og vinafgiftsloven. Varer, som er overgået til forbrug og derfor allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. september 2010, kan sælges efter 1. september 2010 uden opkrævning af yderligere afgift.

5. Ikrafttrædelse

Denne praksisændring har virkning fra 1. september 2010.