åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1.6 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse fly samt visse leverancer til fly § 34, stk. 1, nr. 10-11" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12 indeholder regler for momsfri leveringer af og til fly. Bestemmelserne tilpasser de danske regler til momssystemdirektivet og er indført som en konsekvens af EF-domstolens dom i sagen C-382/02 (Cimber Air).

I henhold til § 34, stk. 1, nr. 10, at det kun er luftfartsselskaber, der flyver mod betaling, der kan få momsfri leveringer. Dette medfører, at det ikke vil være muligt at få momsfri leveringer af varer og ydelser til private fly og fly ejet af almindelige erhvervsvirksomheder (uanset om de flyver udenrigs- eller indenrigs). Selve flyene vil heller ikke kunne leveres eller lejes momsfrit.

Momsregistrerede virksomheder, der indkøber et fly til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter, vil dog have fradragsret for købsmomsen, fordi flyet anses for at være et driftsmiddel. For ikke-momsregistrerede virksomheder og registrerede virksomheder, hvor flyene anvendes til momsfri virksomhed, vil der imidlertid ikke være fradragsret for købsmomsen.

I henhold til § 34, stk. 1, nr. 10 og 11, er det endvidere kun luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, der kan få momsfri leverancer af og til deres fly. Dette indebærer, at disse »udenrigsluftfartsselskaber« kan få momsfri leverancer til deres indenrigsflyvninger i samme omfang, som de kan få til deres udenrigsflyvninger. Dette betyder, at de selskaber, der hovedsagelig flyver i indenrigstrafik, ikke kan få momsfri leveringer af og til deres fly, uanset om de bruges til indenrigs- eller udenrigsflyvninger.

For så vidt angår indenrigsflyselskabernes udenrigsflyvninger, kan selskaberne dog i stedet for momsfri leveringer få godtgørelse af købsmomsen efter momslovens § 45, stk. 3. Se evt. K.1.3.

Om luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, se I.1.9.

Salg og udlejning

Der skal ikke beregnes moms ved salg og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af de i nr. 10 anførte luftfartsselskaber.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal der betales moms af det fulde vederlag.

EF-domstolen har i dommen i sag C-97/06, Navicon SA, udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 5 (nu Momssystemdirektivets artikel 148, litra c), skal fortolkes således, at det både omfatter total befragtning og delvis befragtning af de omhandlede fartøjer.

Reparation, vedeligeholdelse mv.

Der skal ikke beregnes moms af reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på de i § 34, stk. 1, nr. 10, omhandlede fly samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

De materialer, der bruges i forbindelse med de omhandlede reparations- og vedligeholdelsesarbejder mv., er ligeledes momsfrie. 

Levering af materialer, der sker i forbindelse med de nævnte arbejder på fly og disses faste udstyr, er også omfattet af momsfritagelsen.

Underleverandører til virksomheder, der udfører de nævnte arbejder, skal derimod betale moms efter de almindelige regler. Der skal således betales moms af varer og ydelser i forbindelse hermed (maling, stålvarer og lign., reservedele til motorer og diverse tekniske installationer (radar og andet navigationsudstyr) mv.), der leveres uden tilknytning til de nævnte arbejder på fly og disses faste udstyr.

Lovens udtryk disses faste udstyr er ikke nærmere defineret, men må i et vist omfang vurderes ud fra, om udstyret er fast installeret, herunder om det er nødvendigt af hensyn til fartøjets indretning og konstruktion. Som fast udstyr anses f.eks. motorer, radar, andet fast navigationsudstyr og andet sikkerhedsudstyr. Se TfS 1999, 393.

Nødvendigt udstyr

Der skal ikke betales moms af nødvendigt udstyr, der leveres til brug i luftfartøjer, som anvendes af de i nr. 10 anførte luftfartsselskaber.

Bestemmelsen omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for luftfartøjets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som fartøjet løser.

Bestemmelsen omfatter også nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i restaurationer mv. i de nævnte fartøjer.

Skatterådet har i SKM2008.953.SR truffet afgørelse i en sag, der vedrørte et nødvendigt, individuelt tilpasset, flytbart udstyr til fly.

Ved salg til internationale luftfartsselskaber, kunne udstyret momsfritages efter den dagældende § 34, stk. 1 nr. 7, medmindre der blev leveret til danske luftfartsselskaber, der ikke opfyldte betingelserne i den daværende midlertidige ordning for luftfartsselskaber, der mod betaling fløj i udenrigstrafik (SKM2006.795.SKAT).

Når en pilot kunne dokumentere, at han var ansat i et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt fløj i udenrigsfart, og udstyret blev faktureret direkte til piloten, kunne dette momsfritages efter den dagældende § 34, stk. 1, nr. 7, når køberen var bosiddende i et EU-land.

Hvis udstyret blev udført til steder uden for EU, og køberen ikke var registreret her i landet, kunne det momsfritages efter § 34, stk. 1, nr. 5. Skatterådet fandt ikke, at den dagældende § 34, stk. 1, nr. 7, kunne fortolkes på en sådan måde, at en levering kan momsfritages, når et udstyr faktureres direkte til piloten, hvis denne ikke er ansat i et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

Ydelser præsteret for fly og ladning

Momsfritagelsen omfatter også ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af nr. 10. Momsfritagelsen er dog betinget af, at ydelserne udføres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med flyet og dets ladning. Fritagelsen omfatter alene ydelser, der leveres direkte til flyselskabet, jf. EF-domstolens dom i sagerne C-181/04-C183/04.

Klargøringen af fly i form af ind- og udvendig rengøring, tømning af toiletter og afisning mv. er momsfritaget, når ydelserne præsteres for luftfartøjer omfattet af nr. 10, jf. momlovens § 34, stk. 1, nr. 11.

Lufthavnsvirksomhed

Startafgifter, supplerende startafgifter, hangarafgifter, opholds- og standpladsafgifter, afgift for beflyvning uden for normal åbningstid samt betaling for handling og andre assistanceopgaver, der præsteres for luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, er fritaget for moms.