Dato for udgivelse
28 Jan 2010 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2010 09:52
SKM-nummer
SKM2010.64.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-142764
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en kontoførende investeringsforening ikke vil være skattepligtig af gevinster på aktier og obligationer, uanset om den kontoførende investeringsforenings gennemsnitlige ejertid måtte være under 5 år, og endvidere bekræftes det, at aktiviteten, herunder omsætningshastigheden, i en kontoførende investeringsforening ikke i sig selv kan føre til, at et medlem, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattes af den kontoførende investeringsforenings gevinster på aktier og obligationer.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6

 

Henvisning
-

Spørgsmål

1. Kan det bekræftes, at en kontoførende investeringsforening ikke vil være skattepligtig af gevinster på aktier, uanset om den kontoførende investeringsforenings gennemsnitlige ejertid måtte være under 5 år?

2. Kan det bekræftes, at en kontoførende investeringsforening ikke vil være skattepligtig af gevinster på obligationer, uanset om den kontoførende investeringsforenings gennemsnitlige ejertid måtte være under 5 år?

3. Kan det bekræftes, at aktiviteten, herunder omsætningshastigheden, i en kontoførende
investeringsforening - uanset besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 - ikke i sig selv kan føre til, at et medlem, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattes af den kontoførende investeringsforenings gevinster på aktier og obligationer?

Svar

1. Ja

2. Ja

3. Ja

Spørgers forslag

1. Ja

2. Ja

3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger administrerer en række kontoførende investeringsforeninger, jf. lov om
beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2.

De kontoførende investeringsforeninger er selvstændige skattesubjekter omfattet
af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Den objektive skattepligt for foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk.
1, nr. 6, omfatter ifølge bestemmelsen alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, forstås indtægt fra nærings- eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt fra drift, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

Investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. I, nr. 6, herunder kontoførende investeringsforeninger, er efter praksis ikke blevet anset for næringsdrivende med køb og salg af aktier og obligationer. Investeringsforeninger er som følge heraf ikke blevet beskattet af gevinster ved køb og salg af aktier og obligationer. Dette gælder helt generelt og har sammenhæng med, at medlemmerne beskattes af indkomsten fra investeringsforeningerne, som om de oppebar den direkte uden en mellemkommende forening.

Skatterådet har over de seneste år udviklet en praksis, hvor det ved vurderingen af, om formueforvaltningsselskaber (aktieselskaber) må anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 17, er tillagt afgørende betydning, hvad omsætningshastigheden for de pågældende selskabers aktiebeholdninger er, jf. bl.a. SKM2005.57.LR, SKM2006.554.SR, SKM2006.571.SR, SKM 2007.609.SR og SKM2007.742.SR.

Det følger af de nævnte afgørelser, at et formueforvaltningsselskab ikke anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier, hvis selskabet har en omsætningshastighed svarende til en gennemsnitlig ejertid på mindst 5 år. Derimod anses et formueforvaltningsselskab for næringsdrivende med køb og salg af aktier, hvis selskabet har en omsætningshastighed svarende til en gennemsnitlig ejertid på mindre end 5 år. Der er ved afgørelserne ikke sondret mellem de tilfælde, hvor administrationen af formueforvaltningsselskabernes portefølje har været varetaget af selskaberne selv, og de tilfælde, hvor administrationen har været outsourcet til tredjemand.

Spørger ønsker - med henblik på at kunne varetage sit hverv som administrator bedst muligt - at få klarlagt, om omsætningshastigheden vedrørende aktier og obligationer også er relevant ved vurderingen af, om en kontoførende investeringsforening anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier og obligationer.

Spørger ønsker endvidere at få klarlagt, om omsætningshastigheden i en kontoførende investeringsforening er relevant ved vurderingen af, om et medlem, der er

skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, skal beskattes af indkomsten fra investeringsforeningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

En kontoførende investeringsforening er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. En kontoførende investeringsforening er som sådan skattepligtig af indtægter fra næringsvirksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

Der synes ikke at være grundlag for at hævde, at næringsbegrebet i selskabsskattelovens § 1, stk. 4, afviger fra det almindelige skatteretlige næringsbegreb. Tilsvarende gælder, at næringsbegrebet i aktieavancebeskatningslovens § 17 må tolkes i overensstemmelse med det almindelige skatteretlige næringsbegreb, jf. LV S.G.8.1.

Da næringsbegrebet i selskabsskattelovens § 1, stk. 4, således må anses for sammenfaldende med næringsbegrebet i aktieavancebeskatningslovens § 17, vil det umiddelbart være nærliggende at konkludere at Skatterådets praksis, hvorefter omsætningshastigheden er afgørende for, om et formueforvaltningsselskab anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier, også har betydning for vurderingen af, om en kontoførende investeringsforening er skattepligtig af gevinster på aktier og obligationer.

En sådan konklusion vil imidlertid stride mod praksis vedrørende beskatning af investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ligesom den vil bryde med det grundlæggende lovgivningstekniske transparensprincip, som går ud på, at investeringsforeningerne ikke beskattes, idet medlemmerne i stedet beskattes af indkomsten fra investeringsforeningerne, som om de oppebar den direkte uden en mellemkommende forening.

Det vil få ganske vidtrækkende konsekvenser for en række såvel kontoførende som udloddende investeringsforeninger, såfremt omsætningshastigheden af deres porteføljer skal tillægges betydning ved vurderingen af, om de skal anses for næringsdrivende.

Det synes da heller ikke at være lovgivers hensigt, at beskatning af kontoførende investeringsforeninger - uanset at de er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 - under nogen omstændigheder skal kunne komme på tale på grundlag af deres virksomhed indenfor investering. Der kan i den forbindelse henvises til forarbejderne til lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, hvor der i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 112/2002 er anført følgende:

“Forslaget bygger på den opfattelse, at den kontoforende forening selv er en forening, der er skattefri. Den er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Disse foreninger er skattefri, medmindre de driver erhvervsmæssig virksomhed. De særlige skatteregler, der gælder for medlemmerne af den kontoforende forening, medfører, at disse beskattes af indkomsten fra foreningen, som om de oppebar den direkte uden en mellemkommende forening. En skattepligt for selve foreningen på grundlag af erhvervsmæssig virksomhed indenfor investering vil derfor aldrig kunne komme på tale. Virkningen for foreningen selv af at være omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 6, er altså skatte frihed Noget tilsvarende gælder også for den udloddende bevisudstedende forening. “(rådgivers understregning)
Det er på denne baggrund spørgers vurdering, at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med et "ja".

Såfremt et medlem af en kontoførende investeringsforening selv er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, vil medlemmet - i lighed med investeringsforeningen - alene være skattepligtig af indtægt ved nærings- eller anden forretningsvirksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

Et medlem af en kontoførende investeringsforening er ikke ejer af de værdipapirer, der købes og sælges af investeringsforeningen, og medlemmet har således heller ingen indflydelse på omsætningshastigheden i investeringsforeningen. Uanset hvilken omsætningshastighed der er i investeringsforeningen, er der derfor efter spørgers opfattelse ikke grundlag for at konkludere, at aktiviteten i den kontoførende investeringsforening skal kunne føre til, at medlemmet anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier og obligationer.

Kun hvis et medlem af andre årsager anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier og obligationer, vil der - som følge af det transparensprincip, der følger af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger - være basis for at beskatte indkomst hidrørende fra en kontoførende investeringsforening som næringsindkomst for medlemmet.

Det er på denne baggrund spørgers vurdering, at spørgsmål 3 skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

SKAT lægger uprøvet de af spørgers repræsentant givne oplysninger til grund om, at der er tale om en række kontoførende investeringsforeninger, jf. lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2, og at de kontoførende investeringsforeninger er selvstændige skattesubjekter omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Ved en kontoførende investeringsforening forstås en investeringsforening, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end denne, jf. § 2 i lovbekendtgørelse nr. 471 af 23. maj 2006 om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger med senere ændringer (lov om kontoførende investeringsforeninger).

SKAT henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at ved lov nr. 392 af 25. maj 2009 (lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love) er der i § 2 i lov om kontoførende investeringsforeninger bl.a. indsat følgende i pkt. 2-5: Det er en betingelse for beskatning efter denne lov, at alle medlemmer er berettiget til samme forholdsmæssig andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i foreningen eller afdelingen. Andelene i en kontoførende forening skal ligeledes lade alle medlemmer bære samme forholdsmæssige andel af samtlige årets udgifter i foreningen eller afdelingen.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010. For afdelinger, der oprettes i tidsrummet den 1. juli 2009 til den 31. december 2009, eller for eksisterende afdelinger, der beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19, træder bestemmelsen i kraft den 1. juli 2009, jf. lov nr. 392/2009 § 15, stk. 3 og 4.

SKAT bemærker herefter, at det af spørgers repræsentant således er oplyst, at der i nærværende sag er tale om en investeringsforening omfattet af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Et medlem af en kontoførende investeringsforening beskattes direkte af foreningens indkomst, og foreningen skal opgøre sin indkomst efter de regler, der gælder for medlemmet, jf. § 3 i lov om kontoførende investeringsforeninger.

Loven bygger således på et princip om gennemsigtighed (transparens).

Gennemsigtigheden opnås ved, at der sker en opgørelse af foreningens indkomst på 3 niveauer:

  • På foreningsniveau. Dvs. at foreningen skal opgøre sin indkomst efter de principper, der gælder for medlemmet.
  • På medlemsniveau. Opgørelsen på dette niveau handler om, hvordan indkomsten fra et indskud overføres til det enkelte medlem, og at evt. underskud kan fremføres hos medlemmet.
  • På indskudsniveau. Dvs. at der skal laves en opgørelse af indskuddenes del af foreningens indkomst med forskellige korrektioner. 

Hvis et medlem f.eks. er næringsdrivende og opgør sine aktiefortjenester efter lagerprincippet, så skal investeringsforeningen også opgøre sine aktiefortjenester efter lagerprincippet. Hvis medlemmet er en person, der bruger realisationsprincippet, så skal foreningen også bruge realisationsprincippet.

SKAT bemærker videre, at den objektive skattepligt for foreninger, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ifølge bestemmelsen alene omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed forstås indtægt fra nærings- eller anden forretningsvirksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4, 1. pkt.

Indkomster, der ikke kan karakteriseres som erhvervsmæssige er ikke skattepligtige.

Det fremgår således, at foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, alene er skattepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed. Af TfS 1994.165 LR, fremgår det, at foreninger omfattet af selskabsskattelovens  § 1, stk. 1, nr. 6, ikke er skattepligtige af udbytter og gevinster på aktier og obligationer, da foreningerne ikke driver erhvervsvirksomhed. SKAT finder at det ikke har nogen betydning for denne vurdering at den gennemsnitlige ejertid er under 5 år.

På den baggrund indstiller SKAT, at besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 "Ja".

Spørgsmål 3

I henhold til ovenstående besvarelse af spørgsmål 1 og 2 fremgår det, at et medlem af en kontoførende investeringsforening beskattes direkte af foreningens indkomst og foreningen skal opgøre sin indkomst efter de regler, der gælder for medlemmet, jf. § 3, og at loven således bygger på et princip om gennemsigtighed (transparens).

Princippet om gennemsigtighed betyder i det hele, at foreningen skal opgøre medlemmets indkomst efter de regler, som medlemmet i øvrigt selv er underlagt.

SKAT er herved enig med spørgers repræsentant i, at kun hvis et medlem anses for næringsdrivende med køb af salg af aktier og obligationer, vil der - som følge af transparensprincippet - være grundlag for at beskatte indkomst hidrørende fra en kontoførende investeringsforening som næringsindkomst for medlemmet. Vurderingen af, om det enkelte medlem skal anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier, obligationer m.v., skal foretages for det enkelte medlem, og ved vurderingen heraf indgår en række momenter, jf. Ligningsvejledningen 2009-2, S.G.8.1.

Aktiviteten, herunder omsætningshastigheden, i en kontoførende
investeringsforening kan således ikke i sig selv føre til, at et medlem, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er skattepligtig af den kontoførende investeringsforenings gevinster, tab m.v. på aktier og obligationer som næringsindkomst for medlemmet.

SKAT indstiller derfor at besvarelsen af spørgsmål 3 er "ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.