Pengeinstituttet, fondshandleren eller netmægleren, du har købt, solgt eller indgået dine finansielle kontrakter gennem, indberetter ikke gevinst og tab for dig, og Skattestyrelsen har ikke nok oplysninger til at beregne gevinst eller tab for dig. Derfor skal du selv oplyse om årets gevinst eller tab til Skattestyrelsen.

Finansielle kontrakter skal løbende beskattes (lagerbeskatning). Det betyder, at du skal oplyse gevinst eller tab til Skattestyrelsen hvert år. Det gælder også, selvom du ikke har afsluttet dine finansielle kontrakter.

Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Hvis du har flere finansielle kontrakter, skal du oplyse årets nettogevinst eller nettotab.

Herudover skal du opgøre en eventuel tabssaldo til fremførsel til senere år. Fra indkomståret 2015 skal et tab være selvangivet i tabsåret for ikke at miste retten til fremførsel.

Har du finansielle kontrakter?

Din kontrakt skal bestå af tre dele for at være omfattet af begrebet finansiel kontrakt. Der skal være:

  • En bindende aftale.
  • En tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet/leveringstidspunktet.
  • Aftalt en afviklingspris/kurs (eventuelt en formel eller en beregningsmodel vedrørende afviklingsprisen). 

Følgende produkter er typiske finansielle kontrakter:

  • Terminsforretninger, for eksempel i valuta, obligationer eller råvarer.
  • Strukturerede fordringer, for eksempel obligationer eller indlån.
  • Swaps, for eksempel indgået for at bytte rente- eller valutabetalinger.
  • Optioner.
  • Futures.

Strukturerede fordringer eller indlån kan enten være omfattet af reglerne om finansielle kontrakter eller andre regler, alt afhængig af hvad der regulerer kursen på disse fordringer. Se afsnittet: Forhold du skal være opmærksom på.

En finansiel kontrakt er karakteriseret ved, at kontraktens værdi afhænger af værdien på et eller flere andre aktiver - kaldet underliggende aktiver. Disse underliggende aktiver er ofte aktier, valuta eller råvarer.

Finansielle kontrakter kan enten afvikles (opfyldes) ved at levere det underliggende aktiv eller ved at afregne differencen. Ved afregning af differencen leveres det underliggende aktiv ikke, men kontrakterne afvikles alene ved betaling mellem kontraktens parter.