Dato for udgivelse
24 Feb 2010 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2010 10:53
SKM-nummer
SKM2010.140.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-127899
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattepligt, hjemmehørende, dividende, løn
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke er skattepligtig til Danmark af beløb udbetalt fra C AS udbetalt via B (Cypern).

Skatterådet fandt dernæst, at udbetalinger fra C AS via datterselskabet B (Cypern) foretaget efter den 1. juli 2009, skal betragtes som løn, selv om der i henhold til kontrakten udbetales dividende, beregnet på grund af spørgers aktiebesiddelse i selskabet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Ligningsloven § 16 A, stk. 1, 2 pkt.

Artikel 4, stk. 1 og stk. 2, litra a, i den dansk-lettiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Henvisning
Ligninsvejledning 2010 D.A.1
Henvisning
Ligningsvejledning 2010 A.B.1.1 Løn- og horarindtægter

Spørgsmål

 1. Er spørger skattepligtig til Danmark af beløb udbetalt fra C AS udbetalt via B (Cypern)?
 2. Er Skatterådet enig i, at udbetalinger fra C AS via datterselskabet B (Cypern) foretaget efter den 1. juli 2009, skal betragtes som løn, selv om der i henhold til  kontrakten udbetales dividende, beregnet på grund af spørgers aktiebesiddelse i selskabet?

Svar

 1. Nej.
 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ansat som pilot i A, og udfører arbejder på fly i international trafik.

Spørger, der er ugift, bor i Letland, hvor han tilbringer mere end 300 dage om året. Spørger tager til Danmark ca. en weekend om måneden.

Der er fremlagt dokumentation fra de lettiske myndigheder for, at spørger er underlagt skattepligt til Letland i periode fra den 17. marts 2008 til og med året 2009.

Ved siden af sin ansættelse i A, har spørger en mindre indtægt fra det danske forsvar, idet han fortsat har nogle aktiviteter som reserveofficer i Hæren for Forsvaret. [...]

I Danmark har spørger en andelsbolig, hvori han udlejer et værelse, mens det andet værelse står til rådighed for spørger, under hans ophold i Danmark. Spørger opholder sig i Danmark i ca. 3 dage pr. måned.

A ændrede ved ny ansættelseskontrakt af den 1. juli 2009, spørges ansættelse til et cypriotisk selskab C, hvor spørger ansættes i det cypriotiske selskabs filial i Letland.

I henhold til kontraktens pkt. 2 sælger B til de ansatte piloter fra 34 til 61 aktier i selskabet. Antallet af de solgte aktier er afhængig af pilotens funktion som første officer eller kaptajn, og ansættelseslængde.

For så vidt angår spørger, er han ansat som første officer på niveau 1, hvilket indebærer, at han kan erhverve 39 aktier.

Prisen for en aktie er fastsat til 1 EUR.

I henhold til kontraktens pkt. 2.4, ubetaler B en dividende på 50 EUR pr. aktie pr. måned og beløbet indsættes på en bankkonto i Letland.

Spørger er i henhold til kontraktens pkt. 2.5, forpligtet til at tilbagesælge sine aktier til selskabet for en pris på 1 EUR pr. aktie, ved sin fratrædelse.

Det er oplyst, at spørger modtager 1.950 EUR om måneden.

Det er dernæst oplyst, at hverken Cypern eller Letland beskatter det udbetalte dividende.

Spørger har dog ikke fremlagt udtalelser fra de cypriotiske eller lettiske skattemyndigheder.

Der foreligger heller ikke afgørelser fra de cypriotiske eller lettiske skattemyndigheder, der tager stilling til, hvorvidt det udbetalte beløb skal kvalificeres som løn eller udbytte.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at personer, der har bopæl her i landet er fuld skattepligtige til Danmark.

Det er oplyst, at spørger, der er ugift, bor i Letland, hvor han tilbringer han mere end 300 dage om året. Spørger tager til Danmark ca. en weekend om måneden.

Der er fremlagt dokumentation fra de lettiske myndigheder for, at spørger er underlagt skattepligt til Letland i periode fra den 17. marts 2008 til og med året 2009.

I Danmark har spørger en andelsbolig, hvori han udlejer et værelse, mens det andet værelse står til rådighed for spørger, under hans ophold i Danmark. Spørger opholder sig i Danmark i ca. 3 dage pr. måned.

SKAT må således konstatere, at spørger disponerer over bolig i Danmark og Letland, dvs. at der er tale om en situation, hvor spørger har dobbelt domicil.

Ifølge artikel 4, stk. 1, i den dansk-lettiske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal en person i en situation, hvor der foreligger dobbeltdomicil, anses for hjemmehørende i den kontraherende stat, i hvilken vedkommende har fast bolig til rådighed.

Såfremt personen har fast bolig til rådighed i begge kontraherende stater, skal vedkommende i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a, anses for hjemmehørende i den kontraherende stat, hvor der er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunktet for sine livsinteresser). Der skal herved tages hensyn til familie og sociale forhold, beskæftigelse, politiske, kulturelle eller andre aktiviteter osv.

Det oplyses, at spørger i Letland primært udøver sin faste beskæftigelse for en lettisk arbejdsgiver og at det er i Letland spørger sædvanligvis opholder sig. Da det endvidere oplyses, at spørger ikke udover boligen i Danmark har væsentlige tilknytningsmomenter til Danmark, er Lettland efter SKATs opfattelse midtpunktet for spørgers livsinteresser.

Det er således SKATs opfattelse, at spørger er hjemmehørende i Letland.

Ifølge artikel 15, i den dansk-lettiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, beskattes vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold i den stat, hvor personen er hjemmehørende.

Det modtagne beløb skal således i overensstemmelse med besvarelse af spørgsmål 2 ikke beskattes i Danmark, idet der et tale om løn.

I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmål 1 besvares benægtede.

Spørgsmål 2

Der spørges om, hvorvidt udbetalinger fra C AS via datterselskabet B (Cypern) foretaget efter den 1. juli 2009, skal betragtes som en løn, selv om der i henhold til kontrakten udbetales dividende, beregnet på grund af spørgers aktiebesiddelse i selskabet

Der er oplyst, at spørgers arbejdsgiver - A ændrede ved ny ansættelseskontrakt af den 1. juli 2009, spørgers ansættelse til et cypriotisk selskab C, hvor spørger ansættes i det cypriotiske selskabs filial i Letland.

I henhold til kontraktens pkt. 2 solgte B til spørger 39 aktier til en pris på 1 EUR, per stk.

I henhold til kontraktens pkt. 2.4, udbetaler herefter B en dividende på 50 EUR pr. aktie pr. måned og beløbet indsættes på en bankkonto i Letland.

Det er oplyst, at spørger modtager 1.950 EUR om måneden.

Spørger er i henhold til kontraktens pkt. 2.5, forpligtet til at tilbagesælge sine aktier til selskabet for en pris på 1 EUR pr. aktie, ved sin fratrædelse.

Det opstår således et spørgsmål om, hvorvidt det beløb, der udbetales af B i skattemæssig henseende skal kvalificeres i overensstemmelse med den i kontrakten anvendte betegnelse: dividende, eller om beløbet skal i skattemæssige henseende betragtes som løn.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, 2 pkt. betragtes som udbytte alt, som af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Det fremgår dernæst af de danske selskabsretlige regler, dvs. aktieselskabslovens § 109, at uddeling af selskabets midler til aktionærerne kan kun finde sted:

 • som udbytte på grundlag af den senest godkendte årsrapport,
 • som ekstraordinært udbytte,
 • som udlodning i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen, eller
 • i forbindelse med selskabets opløsning.

Endvidere fremgår det af aktieselskabslovens § 110, stk. 1, at selskabet kan til udbytte anvende beløb, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes:

 • fond for amortiserede aktier,
 • reserve for egne aktier,
 • reserve for opskrivning efter indre værdis metode,
 • alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt
 • reserver, der er bundne i henhold til vedtægterne.

Dernæst bestemmer aktieselskabslovens § 110, stk. 3, at udbytte ikke må overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets, og i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling.

SKAT må således konstatere, at udbetaling foretaget af B formelt fremkommer som dividende. I den forbindelse må SKAT fremhæve, at selskabet med virkning fra den 1. juli 2009 har erstattet de tidligere lønudbetalinger med de nævnte dividendeudbetalinger.

De foretagne dividendeudbetalinger er dog ikke afhængige af B's økonomiske resultater, idet størrelsen af udbetalinger alene beregnes på grund af aktiebeholdning, hvis størrelse er afhængige af den hidtidige anciennitet og funktion.

Et beløb på 50 EUR per måned per en aktie nominal 1 EUR, er således konstant og fikseret på forhånd i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Beløbet er således ikke afhængigt af B's omsætning eller økonomisk stilling i øvrigt.

Det er oplyst, at hverken Cypern eller Letland beskatter det udbetalte dividende, hvilket indikerer, at omlægning af udbetaling fra løn til dividende kan indebære omkostningsreduktioner for B og eventuelle skattebesparelser for modtager af dividender i stedet for den hidtidige løn.

SKAT skal imidlertid fremhæve, at spørger efter den 1. juli 2009 en gang om måneden modtager dividende, svarende til den hidtidige løn. Dividenden er beregnet på basis på antallet af aktier, der blev tildelt på baggrund af spørges anciennitet og funktioner. De udbetalte beløb i resten af indkomståret 2009, er således på forhånd fikseret og er uafhængige af B's økonomiske udvikling i denne periode. 

SKAT vurderer derfor, at udbetalinger foretaget af B skal betragtes som løn og beskattes i overensstemmelse hermed, på trods den betegnelse, der anvendes i kontrakten med virkning fra den 1. juli 2009.

I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmål 2 besvares bekræftende, dvs. udbetalinger fra B, foretaget efter den 1. juli 2009 skal betragtes som løn.

SKAT bemærker dog, at besvarelsen kan revurderes, såfremt spørger efterfølgende rejser en sag med henvisning til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Letland, idet det fremgår af skatteforvaltningslovens § 25, stk. 3, at et svar, der vedrører fortolkning af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, ikke er bindende i det omfang en udenlandsk skattemyndighed lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.