Dato for udgivelse
02 Mar 2010 09:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2010 11:24
SKM-nummer
SKM2010.163.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-180134
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, Leasing, Afvisning
Resumé

Skatterådet afviser at besvare, hvorvidt en påtænkt disposition kan behandles efter reglerne om leasing i registreringslovens § 3b, da det efter Skatterådets opfattelse ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at besvare spørgsmålet. Fastlæggelsen af de registreringsafgiftsmæssige konsekvenser for de kunder, der indgår aftale om leasing af biler, forudsætter en konkret bedømmelse af de samlede vilkår og betingelser i leasingforholdet.

Skatterådet har lagt vægt på, at der er tale om en påtænkt disposition, og at spørger endnu ikke har udarbejdet den endelige leasingkontrakt. Spørger kan derfor ikke fremkomme med yderligere oplysninger om leasingaftalens indhold.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 3b
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Henvisning

Punktafgiftsvejledning 2010-1 E.1.4.8

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2010-1 C.1.2.5

Spørgsmål

Skal leasing af biler til danske kunder karakteriseres som kreditkøb og dermed udløse fuld registreringsafgift, når leasingtager har ret men ikke pligt til ved leasingperiodens ophør at erhverve køretøjet til markedsværdien?

Svar

Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et dansk aktieselskab, der overvejer at etablere et tysk selskab med henblik på at drive leasingvirksomhed med biler, baseret på princippet om flexleasing til leasingtagere i Danmark.

Der er ikke udarbejdet udkast til leasingkontrakt, hvorfor de samlede vilkår og betingelser for leasingforholdet ikke er oplyst.

Det er dog oplyst, at det påtænkes, at det af leasingbetingelserne vil fremgå,

  • at leasingtager efter leasingperiodens udløb har en ret, men ikke en pligt til at erhverve det leasede køretøj til markedsværdien ved leasingperiodens udløb.
  • at ejerskabet til bilerne og motorcyklerne altid vil ligge hos leasingselskabet jf. registreringsafgiftsloven.

Ligeledes er det oplyst, at der vil være tale om kontrakter mellem det tyske leasingselskab og oftest enkeltpersoner som leasingtager.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmålet relaterer sig alene til, om spørger må sælge til leasingtager, når bilen har været leaset under reglerne i registreringslovens § 3b

Et afgørende moment i forbindelse med etablering af denne virksomhed er, hvorvidt det i relation til § 3b i Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. vil blive karakteriseret som omgåelse, såfremt det i leasingaftalen/leasingbetingelserne anføres, at leasingtager efter leasingperiodens udløb har en ret, men ikke en pligt til at erhverve det leasede automobil til markedsværdien ved leasingperiodens udløb.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Af registreringsafgiftslovens § 3b (uddrag af bestemmelsen) (Lovbekendtgørelse nr.631 af 25. juni 2008) fremgår det, at:

"Stk. 1 Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Afgiften udgør

  1. for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, 
  2. for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og
  3. for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. 

....

Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Stk. 10. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4, 5, 5 a, 6, 6 a eller 6 b.

....

Af bemærkningerne til § 3b stk. 9 og stk. 10 i forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven nr. 64 fremsat 13. november 2008 og vedtaget ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 fremgår det:

"Der er primært tale om en videreførelse af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 og 8.

Den gældende bestemmelse i § 3 b, stk. 8 indeholder en opremsning af hvilke oplysninger, den foreviste leasingkontakt skal indeholde.

I lovforslagets § 3 b, stk. 9 foreslås det, at kontrakten, udover de allerede nævnte oplysninger, også skal indeholde oplysninger om, hvorvidt det er en del af leasingaftalen, at der er en køberet og/eller en købepligt, samt den aftalte pris og øvrige betingelser ved overtagelsen af bilen.

Det er alene køretøjer, som er ejet af et leasingselskab, som er omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. Hvis told- og skatteforvaltningen vurderer, at kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men om et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. Fortolkningen af kreditkøb følger af kreditaftaleloven.

En sådan afgørelse vil kunne påklages til Landsskatteretten"

I bemærkningerne til lovforslaget, fremgår det nærmere i svaret til Danske Biludlejere, at: "Det afgørende er, at der er tale om et reelt leasingarrangement, ikke periodens længde isoleret set."

Af kreditaftalelovens § 6 fremgår det, at:

"Ved køb med ejendomsforbehold forstås et kreditkøb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser.

Stk. 2. Som køb med ejendomsforbehold anses også en aftale, der er betegnet som lejekontrakt, eller hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den."

Praksis

Følgende fremgår af Ligningsvejledningen 2010-1 E.C.1.1.2 om anvendelsen af kreditaftalelovens § 6, stk. 2:

"Det antages, at kreditaftalelovens § 6, stk. 2, efter omstændighederne i sig selv kan finde anvendelse på leasingaftaler, med den virkning at afskrivningsretten ikke tilkommer den formelle ejer/udlejer, hvis leasingaftalen indeholder både en køberet og købepligt for leasingtager til restgælden/restværdien ved ophør. Se hertil TfS 1995, 198 LR.

I SKM2003.231.LSR blev et leasingsarrangement ikke anset for at være et kreditkøb efter kreditaftalelovens § 6, stk. 2. Landsskatteretten lagde vægt på leasingkontraktens bestemmelser om leasingstagers anvisningsret og leasingstagers udskiftningsret ikke indebar såvel en køberet som en købepligt for leasingtageren ved leasingperiodens udløb. Landsskatteretten antog derfor, at det ikke havde været meningen ved kontraktens indgåelse, at selskabet skulle blive ejer af driftsmidlerne."

Begrundelse

Registreringslovens § 3b regler finder anvendelse på beregning af registreringsafgift af registreringspligtige køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, i forbindelse med leasingvirksomheders leasing af køretøjer, når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet.

Kun hvis leasingkontrakten er udformet som en reel leasingkontrakt finder registreringslovens § 3b anvendelse. Hvis kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men om et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift.

Fortolkningen af kreditkøb følger af kreditaftaleloven i henhold til bemærkningerne til lovforslag nr. 64 af 13. november 2008 til ændring af registreringsloven.

Der er i det forelagte spørgsmål tale om en påtænkt disposition, og der er ikke udarbejdet udkast til leasingkontrakter. Som det fremgår af selve spørgsmålet påtænkes det, at kontrakterne skal indeholde det vilkår, at leasingtager har en køberet men ikke en købepligt til det leasede køretøj ved leasingperiodens udløb.

Leasingtager har ifølge vilkåret en ret til at erhverve køretøjet til markedsprisen på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

Det fremgår af forespørgslen, at leasingkøretøjerne ejes af spørger (leasingvirksomheden), og leasingkontrakterne vil blive indgået mellem det tyske selskab og leasingtagerne.

Leasingkontrakterne vil skulle være skriftlige og omhandle leasingen af konkrete køretøjer, og efter registreringslovens § 3b stk. 9 skal en evt. køberet og købepligt oplyses i kontrakten.

Det fremgår af forespørgslen, at leasingtager har en køberet og ikke en købepligt til leasingaktivet, et sådant vilkår vil i henhold til Landsskatterettens kendelse i SKM2003.231.LSR ikke medføre, at leasingkontrakten skal karakteriseres som et kreditkøb.

Henset til at køberetten indebærer at leasingtager har en ret til at erhverve køretøjet til markedsprisen, kan det i den forbindelse ikke antages at have været meningen med leasingaftalen, at leasingtager allerede på tidspunktet for indgåelsen af aftalen skulle blive ejer af køretøjet ved leasingperiodens ophør.

Selv om vilkåret omkring leasingtagers køberet ikke medfører, at leasingaftalen på den baggrund skal karakteriseres som en kreditkøbsaftale, vil de af spørger udarbejdede leasingkontrakter stadig i deres helhed skulle kunne karakteriseres som reelle leasingkontrakter for at kunne anvende registreringslovens § 3b.

Indstilling

SKAT indstiller, at Skatterådet svarer nej til det stillede spørgsmål, således at leasing af køretøjer til privatkunder ikke skal karakteriseres som kreditkøb, hvor leasingtager har en køberet men ikke købepligt til det leasede køretøj ved ophør af leasingperioden.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, eller hvis andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Det er Skatterådets opfattelse, at det ikke i den foreliggende sag er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at fastlægge de faktiske vilkår og betingelser i leasingkontrakterne, som skal tillægges betydning i sagen.

Skatterådet har lagt vægt på, at der er tale om en påtænkt disposition, og at spørger endnu ikke har udarbejdet den endelige leasingkontrakt. Spørger kan derfor ikke fremkomme med yderligere oplysninger om leasingaftalens indhold.

Da en fastlæggelse af de registreringsafgiftsmæssige konsekvenser for de kunder, der indgår aftale om leasing af biler, forudsætter en konkret bedømmelse af de samlede vilkår og betingelser i leasingforholdet, afviser Skatterådet i henhold til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at afgive svar på anmodningen om bindende svar.

Det kan oplyses, at såfremt spørgsmålet ønskes konkret behandlet i et bindende svar, har spørger mulighed for på ny at anmode om et bindende svar, når der enten foreligger et udkast til en leasingaftale, eller når spørger har klargjort de samlede betingelser og vilkår for leasingforholdet.