Dato for udgivelse
07 Mar 2010 21:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Feb 2010 12:59
SKM-nummer
SKM2010.186.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00747
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momsregistrering, skole, udlejning, hal
Resumé

En skoles udlejning af en springhal kunne frivilligt momsregistreres i form af en selvstændig registrering, som tillige omfattede udlejning til skolen selv.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1 og 3
Momsloven § 47, stk. 1 og 3
Momsloven § 51

Henvisning
Momsvejledning 2010-1 C.3
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 M.1.4
Henvisning
Momsvejledning 2010-1 M.5.1

Sagen drejer sig om, hvorvidt skolens udlejning af en springhal kan frivilligt registreres, og hvorvidt den frivillige registrering kan ske i form af en selvstændig momsregistrering, herunder om registreringen kan omfatte udlejning til skolen selv, jf. momslovens § 51, stk. 1, og § 3, stk. 3, 2. pkt., jf. § 47, stk. 3, 2. pkt.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klager (herefter skolen) opførte i 2007 en springhal i tilknytning til skolen. Hallen blev taget i brug den 28. april 2008.

Den 25. marts 2008 anmodede skolen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at blive frivilligt registreret for udlejning af springhallen og en tilhørende mellemgang på i alt 813 m2, idet skolen ønskede, at den frivillige registrering skulle ske i form af en selvstændig registrering (en delregistrering), jf. momslovens § 51, stk. 1, og § 3, stk. 3, 2. punktum, jf. § 47, stk. 3, 2. punktum. Af anmodningen fremgår det, hvorledes udlejningen forventedes fordelt mellem de forskellige potentielle lejere, idet skolens eget brug af springhallen forventedes at udgøre den største andel.

Ved brev af 2. april 2008 meddelte skattecentret tilladelse til frivillig registrering med virkning pr. 1. august 2007, idet det af det samtidigt fremsendte registreringsbevis fremgår, at skolen og springhallen blev registreret under hver sin selvstændige registrering.

I forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten er oplyst, at skolen har haft momspligtigt salg i form af forplejning m.v. i den omhandlede periode, men at skolen ikke har været registreret herfor. Dette er først sket med virkning fra og med den 1. april 2009, og registreringen er da sket på skolens hovednummer. Skolen har ved en fejl ikke opkrævet moms ved forplejningen eller taget fradrag for købsmoms af udgifter forbundet hermed. Dette vil blive bragt på plads, når retten har truffet afgørelse i sagen.

Der var i 2008 et salg af forplejning på 76.348 kr. I perioden fra januar til september 2009 udgjorde salget 70.345 kr. I januar kvartal 2009 udgjorde indtægterne ved udlejning af springhallen til tredjemand 12.750 kr. inkl. moms, medens udlejning til skolen beløb sig til 19.200 kr. inkl. moms. De tilsvarende tal var for april 2009 henholdsvis 10.158 kr. og 19.392 kr.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ved afgørelse af 11. december 2008 afmeldt skolens selvstændige registrering og tilbagekaldt den frivillige momsregistrering for udlejning af springhallen med virkning pr. 31. marts 2009.

Samtidig har skattecentret udstedt en ny tilladelse til frivillig registrering pr. 1. april 2009 for den del af udlejningen af springhallen, som foregår til tredjemand. Den frivillige registrering er udstedt som tillæg til skolens momsregistrering.

I henhold til momslovens § 47, stk. 3, skal en person med flere filialer og afdelinger registreres som én virksomhed. Virksomhederne kan dog registreres hver for sig, hvis der føres særskilt regnskab for hver enkelt virksomhed.

Den selvstændige registrering er givet på et forkert grundlag, jf. momslovens § 47, stk. 3, idet skolen udlejer en nyopført springhal dels til brug for egne elever og dels til tredjemand. Det kan ikke anerkendes, at udlejning til brug for egne elever udgør økonomisk virksomhed, idet udlejer og lejer er identiske, jf. momslovens § 51, stk.1. Ordningen med selvstændig registrering blev i sin tid indført af praktiske grunde, idet man udelukkende af regnskabstekniske årsager ønskede, at hver enkelt forretning skulle udgøre en selvstændig regnskabsenhed.

Den selvstændige registrering af udlejningsaktiviteten med CVR-nr. xxx vil derfor blive afmeldt fra registreringen pr. 31. marts 2009. Derudover vil tilladelsen til frivillig momsregistrering som følge heraf blive tilbagekaldt pr. samme dato.

Der vil herefter fra 1. april 2009 blive udstedt en ny tilladelse til frivillig momsregistrering omfattende den del af udlejningen, som sker til tredjemand. Den frivillige momsregistrering vil blive givet som tillæg til skolens momsregistrering med CVR-nr. yyy og ikke som en selvstændig registrering.

I henhold til momslovens § 51, stk. 1, kan der gives tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom. Ved erhvervsmæssig udlejning forstås en virksomhed, der er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves økonomisk virksomhed. Der er ingen økonomisk risiko forbundet med udlejning til skolen selv, da lejer og udlejer er identiske. Skolen opfylder ikke betingelserne for at være frivilligt registreret, for så vidt angår den del af udlejningen, der omfatter skolens egen anvendelse af hallen. Der kan alene gives tilladelse til en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, når udlejningen sker til eksterne lejere.

Som konsekvens af afgørelsen vil der ikke være fuld fradragsret for at opføre og drive springhallen. Fradragsretten for fællesomkostninger skal opgøres på grundlag af en omsætningsfordeling, jf. § 38, stk. 1, og Landskatterettens kendelse af 22. marts 2000 offentliggjort i TfS 2000, 645.

Den procentvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, beregnes ved, at den momspligtige omsætning sættes i forhold til den samlede omsætning. I den samlede omsætning skal indgå alle skolens indtægter inklusive den momspligtige omsætning. Visse offentlige tilskud kan holdes uden for beregningen. Momslovens § 39 omhandler ikke en situation med blandet anvendelse af et lokale i nyopførte bygninger, hvorfor denne bestemmelse ikke finder anvendelse.

Klagerens påstand og argumenter

Skolens repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at skattecentret tilpligtes at anerkende, at skolen kan vælge, om den frivillige momsregistrering skal indgå i skolens eksisterende momsregistrering, eller om den frivillige registrering skal ske i form af en selvstændig registrering.

Subsidiært er nedlagt påstand om, at hvis skolen ikke kan opretholde en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom på et særskilt momsnummer og dermed opkræve moms af egen anvendelse, skal fradragsretten for opførelse af bygningerne opgøres efter et skøn, når de samme lokaler anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, jf. momslovens § 39. Skønnet må udøves på grundlag af det faktiske tidsforbrug på henholdsvis egen og ekstern anvendelse af hallen.

Enhver virksomhed, der har erhvervsmæssig udlejning, kan vælge, om udlejningsaktiviteten skal foregå på et særskilt momsnummer eller som et supplement til et eksisterende momsnummer. Da skolen har erhvervsmæssig udlejning ved udlejning af springhallen til tredjemand, kan der efter praksis gives tilladelse til en frivillig momsregistrering, jf. momslovens § 51.

Muligheden for at få tildelt et særskilt SE-nummer til en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom har altid været gældende. Ifølge momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt., er betingelserne for en selvstændig registrering således:

"Hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning til told- og skatteforvaltningen registreres hver for sig."

Når der anmodes om selvstændig registrering, skal der føres særskilt regnskab for de aktiviteter, der ellers ville være indgået under samme registrering, ligesom der skal lægges moms på leverancer mellem de særskilte momsenheder. Der ses ikke at være hjemmel til at nægte selvstændig registrering, når disse betingelser er opfyldt. I praksis gælder muligheden for selvstændig registrering generelt for virksomheder med flere forskellige aktiviteter.

Loven opstiller ikke betingelser om, at en delregistreret virksomhed ikke må levere til en anden selvstændigt registreret afdeling inden for virksomheden. Tværtimod tager reglerne udgangspunkt i, at en virksomheds enkelte afdelinger skal fakturere internt salg uden moms, hvis der ikke er sket selvstændig registrering af afdelingerne.

Efter praksis har det altid været muligt at få et særskilt momsnummer til den frivillige momsregistrering for udlejning af fast ejendom. I forbindelse med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overtog registreringsfasen, er det endvidere blevet et krav, at virksomheden skal indsende den almindelige registreringsblanket samtidig med anmodningen om den frivillige momsregistrering, når der anmodes om et særskilt momsnummer.

Dette underbygger, at der er mulighed for at få en selvstændig registrering for udlejning af fast ejendom, når virksomheden opfylder betingelserne for en frivillig momsregistrering. Der er ingen krav om, at udlejningsaktiviteten skal udføres af en selvstændig juridisk enhed. Når skolen opfylder betingelserne for at opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, og skolen i den forbindelse vælger et særskilt momsnummer til den frivillige momsregistrering, får det blot den konsekvens, at leverancer mellem de særskilte momsenheder skal belægges med moms.

I praksis er der alene taget stilling til, at en virksomhed ikke kan opnå en frivillig momsregistrering, hvis der alene sker udlejning under omstændigheder, hvor der er 100 pct. personsammenfald mellem udlejer og lejer, jf. SKM2001.409.ØLR.

Hvis skolen ikke kan opretholde en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom på et særskilt momsnummer og dermed opkræve moms af egen anvendelse, skal fradragsretten for opførelse af bygningerne opgøres efter et skøn, når de samme lokaler anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, jf. momslovens § 39. Dette fremgår tillige af Landsskatterettens kendelse offentliggjort i TfS 2000, 645.

Ved udøvelsen af skønnet henses der normalt til omsætningsfordelingen mellem den momspligtige og den momsfrie virksomhed. Principperne i momslovens § 38, stk. 1, kan finde anvendelse, hvis principperne ved anvendelse af omsætningsfordelingen giver et retvisende skøn.

Udøvelse af et skøn efter principperne i momslovens § 38, stk. 1, giver på ingen måde et retvisende billede af, hvor meget springhallen bliver anvendt til momspligtige aktiviteter. Dette skyldes, at springhallen i højere grad anvendes til kommercielt brug end de øvrige faciliteter på skolen. Der er derfor ikke hjemmel til at pålægge virksomheden at opgøre den delvise momsfradragsret efter momslovens § 38, stk. 1.

Hvis skolen skal have den frivillige momsregistrering som et supplement til hovednummeret, skal den delvise momsfradragsret opgøres på baggrund af det faktiske tidsforbrug, idet fordeling af timer mellem skolens eget brug og den eksterne brug giver et retvisende billede af, hvor meget springhallen reelt bliver anvendt til momspligtige aktiviteter.

Det er i strid med momsens neutralitetsprincip, hvis skolen pålægges at opgøre den delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1. Det har således ingen økonomisk betydning, om skolen har en selvstændig registrering på springhallen eller blot en frivillig momsregistrering som supplement til det eksisterende momsnummer. Springhallen skal i større grad end de øvrige faciliteter på skolen anvendes kommercielt. Skolen ønsker derfor en selvstændig registrering af springcentret.

Forelagt Landsskatterettens forslag til afgørelse og SKAT Hovedcentrets bemærkninger hertil har skolens repræsentant i brev af 7. august 2009 blandt andet anført, at skolen er blevet momsregistreret på sit hovednummer med virkning pr. 1. april 2009. Denne momsregistrering skal opretholdes, idet skolen har andre momspligtige aktiviteter end udlejning af springhallen, herunder salg af forplejningsydelser til virksomheder og foreninger, som afholder møder og kurser på skolen.

På det tidspunkt, hvor skattecentret tilbagekaldte sin afgørelse om selvstændig registrering, opfyldte skolen betingelserne for at være frivilligt momsregistreret. Den omstændighed, at skattecentret har givet tilladelse til en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom på et særskilt momsnummer, uden at skolen opfyldte betingelserne på det tidspunkt, hvor skattecentret imødekom anmodningen, kan ikke medføre, at skattecentret kan tilbagekalde den selvstændige registrering med den begrundelse, at skolen alene har én momspligtig aktivitet.

Enhver virksomhed, der har erhvervsmæssige udlejning, kan vælge om udlejningsaktiviteten skal foregå på et særskilt momsnummer, eller om udlejningen skal ske som et supplement til et eksisterende momsnummer. Da skolen har erhvervsmæssig udlejning ved udlejning af springhallen til tredjemand, kan der efter praksis gives tilladelse til en frivillig momsregistrering, jf. momslovens § 51, hvilket skattecentret har anerkendt.

Ved anmodning om frivillig momsregistrering kan skolen vælge, om den frivillige registrering skal indgå i skolens eksisterende momsregistrering, eller om den frivillige registrering skal tildeles et særskilt momsnummer. Muligheden for at få tildelt et særskilt SE-nr. til en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom har altid været gældende. Betingelserne for en selvstændig registrering er ifølge momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt., at der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder. I momsvejledningen er begrebet "virksomheder" fortolket som filialer, afdelinger eller forretninger mm. Der er ingen betingelser i momsloven om, at en selvstændig registrering ikke må levere til sig selv.

I forbindelse med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har overtaget registreringsfasen, er det blevet et krav, at virksomheden skal indsende den almindelige registreringsblanket samtidig med anmodningen om den frivillige momsregistrering for udlejning af fast ejendom, når der anmodes om et særskilt momsnummer. Dette underbygger, at der er mulighed for at få en selvstændig registrering for udlejning af fast ejendom, når virksomheden opfylder betingelserne for en frivillig momsregistrering. Der er ikke krav om, at udlejningsaktiviteten skal udføres fra en selvstændig juridisk enhed.

Når skolen opfylder betingelserne for at opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, og skolen i den forbindelse vælger et særskilt momsnummer til den frivillige registrering, får det blot den konsekvens, at leverancer mellem de særskilte momsenheder skal belægges med moms.

Skolens repræsentant er derfor enig i Landsskatterettens indstilling om, at der ikke ses at være hjemmel til at nægte en selvstændig registrering, når skolen fører særskilt regnskab for springhallens aktiviteter, og skolen pålægger moms på leverancer mellem de to momsenheder. Der er ikke tale om, at skolen omformer sin egenanvendelse til udlejning til sig selv. Udlejningen er blot en teknisk konsekvens af, at skolen er blevet frivilligt momsregistreret på et særskilt momsnummer.

Til Hovedcentrets bemærkning om, at udlejning af fast ejendom ikke kan sidestilles med eksportmomsordningen, er anført, at formålet med eksportmomsordningen er, at visse virksomheder kan få momsen hurtigere retur, og ikke, at virksomhederne skal kunne arrangere deres registreringsforhold således, at de får et større momsfradrag. Skolen vil ikke opnå et større momsfradrag ved at få en frivillig momsregistrering på et særskilt momsnummer.

Hvis skolen skal have den frivillige momsregistrering som et supplement til sit hovednummer, skal den delvise momsfradragsret opgøres på baggrund af det faktiske tidsforbrug, idet fordeling af timer mellem skolens eget brug og tredjemands brug giver et retvisende billede af, hvor meget springhallen reelt bliver anvendt til momspligtige aktiviteter.

Udtalelse fra SKAT Hovedcentret

Forelagt Landsskatterettens forslag til imødekommelse af skolens klage har SKAT Hovedcentret i udtalelse af 17. juli 2009 indstillet, at skattecentrets afgørelse stadfæstes i sin helhed.

Det er blandt andet bemærket, at selvstændig registrering af udlejningsaktiviteten forudsætter, at skolen selv er momsregistreret for aktiviteter forskellige fra udlejningsaktiviteten. Det fremgår således af momslovens § 47, stk. 3, at særskilt registrering kræver mere end ét registreringsforhold.

Det er videre anført, at der er fast praksis for, at en udlejningsejendom efter loven kan anses for en særskilt virksomhed, der kan blive registreret særskilt, jf. SKATs afgørelser offentliggjort som SKM2008.1029.SKAT og SKM2003.328.TSS. Sidstnævnte omhandler adgangen til sektoropdeling, hvilket dog ikke i denne forbindelse medfører et andet resultat.

Særskilt registrering af udlejningsejendomme må dog fordre, at de almindelige betingelser for særskilt registrering af den momspligtige persons virksomheder er opfyldt. Dvs. at den momspligtige person har flere virksomheder, at mindst to af virksomhederne har momspligtige aktiviteter, og at der sker momsregistrering af mindst to virksomheder. Hvis den momspligtige person har to virksomheder, men alene den ene virksomhed har momspligtige aktiviteter, og den anden udelukkende har momsfrie aktiviteter, kan de to virksomheder ikke blive registeret hver for sig.

Der er ikke herved taget stilling til, om dét, som skolen og skattecentret betegner som udlejning til tredjemand, er udlejning i momslovens forstand, eller om der i stedet er tale om ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller fysisk træning i form af adgang til sportsfaciliteter, der er fritaget for moms, når ydelserne præsteres af virksomheder, der ikke har gevinst for øje.

I nærværende sag er der yderligere det forhold, at springhallen og mellemgangen ikke kan anses for at udgøre en virksomhed. Selv hvis det måtte lægges til grund, at der er tale om en særskilt ejendom, og at der i forbindelse med tredjemands benyttelse af lokalerne måtte være tale om udlejning i momslovens forstand, så vil der stadig være tale om en ejendom, der overvejende anvendes til skolens eget brug. Bygningen og skolen i øvrigt kan derfor under alle omstændigheder ikke betragtes som to fra hinanden særskilte virksomheder.

Skolen kan ikke omkvalificere egenanvendelsen til udlejning fra en del af skolen til en anden del af skolen, idet vurderingen af, om lokalerne kan anses for en særskilt virksomhed efter en naturlig sproglig forståelse af lovens § 47, stk. 3, må ske på baggrund af forholdene før en evt. særskilt registrering af lokalerne og ikke på baggrund af forholdene efter en evt. særskilt registrering af lokalerne, jf. afgørelsen offentliggjort som SKM2009.304.SR.

Selv hvis betingelserne for særskilt registrering af lokalerne havde været opfyldt, og selv hvis der ses bort fra, at skolen i nærværende sag kun har én momsregistrering, kan en sådan udlejning til skolen selv ikke blive omfattet af en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom grundet identitet mellem udlejer og lejer. Der henvises i denne forbindelse til Østre landsrets dom offentliggjort som SKM2001.409.ØLR.

At skolen præsterer ydelser til tredjemand, der måske kan anses for udlejning i momslovens forstand, og som i givet tilfælde måske kan anses for erhvervsmæssig, kan ikke medføre et andet resultat. Der henvises til, at vurderingen af, om udlejning kan anses for erhvervsmæssig efter fast praksis skal foretages lejemål for lejemål, jf. ordlyden af momslovens § 51, stk. 1, momsbekendtgørelsens § 37, stk. 2, og § 38, stk. 1, samt Momsvejledningens afsnit M.5.1, M.5.1.1 og M.5.1.2.

Efter praksis er det forhold, at udlejer delvist anvender lokalerne selv, således ikke til hinder for, at udlejers eventuelle erhvervsmæssige udlejning af samme lokaler til tredjemand kan blive omfattet af en frivillig registrering, jf. Skatterådets bindende svar offentliggjort i SKM2008.774.SR.

Til det anførte vedrørende eksportmomsordningen har Hovedcentret bemærket, at skolens anvendelse af lokalerne ikke kan anses for en aktivitet, der er sammenlignelig med eksportvirksomhed, bladhusdrift eller skibsbyggeri, jf. Tolddepartementets afgørelse i Dep. 1079/88. Det fremgår i øvrigt af meddelelsen, at formålet med eksportmomsordningen er, at visse virksomheder hurtigere kan få købsmoms tilbage, og ikke, at virksomhederne skal kunne arrangere deres registreringsforhold sådan, at de får et større momsfradrag.

Ved afgørelse af spørgsmålet om fradragsret for opførelsen af lokalerne skal de almindelige regler i lovens § 38 finde anvendelse, jf. Østre Landsrets dom i SKM2007.236.ØLR.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Følgende fremgår af momslovens § 51:

"Stk. 1. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Den frivillige registrering kan heller ikke omfatte allerede indgåede erhvervslejemål, medmindre lejeren er indforstået hermed. Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og opførelse m.v. af fast ejendom samt byggemodning af jord med henblik på salg til en registreret virksomhed.

Stk. 2. Frivillig registrering af udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår. Foretages registrering, inden et byggeri afsluttes, regnes 2-års-perioden fra tidspunktet for første udlejnings påbegyndelse.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af tilladelse til frivillig registrering efter stk. 1."

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1 og 3:

"Stk. 1. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 3. Flere personer, der registreres under et, jf. § 47, stk. 4, anses som en afgiftspligtig person. Har en afgiftspligtig person flere virksomheder, der registreres hver for sig, jf. § 47, stk. 3, 2. pkt., anses hver af de selvstændigt registrerede virksomheder som en afgiftspligtig person."

Følgende fremgår af momslovens § 47, stk. 1 og 3:

"Stk. 1. Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er fritaget efter § 13, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. (...)

Stk. 3. Har en afgiftspligtig person flere virksomheder her i landet, skal de anmeldes til registrering under et. Hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning til told- og skatteforvaltningen registreres hver for sig."

Af Momsvejledningens afsnit M.1.4 om delregistrering (selvstændig registrering) fremgår følgende:

"Hvis en momspligtig person har flere virksomheder (f.eks. flere filialer, afdelinger eller forretninger), skal disse som udgangspunkt registreres som én virksomhed. Det betyder bl.a., at virksomhederne skal udveksle varer og ydelser uden momsmæssige konsekvenser, og at fradragsretten opgøres under ét.

Virksomhederne kan dog efter anmodning blive registreret hver for sig (delregistreret), hvis der føres særskilt regnskab for hver enkelt virksomhed. Hver enkelt virksomhed vil herefter blive betragtet som selvstændig."

På baggrund af sagens oplysninger lægges til grund som ubestridt, at skolen har været momsregistreret på sit hovednummer for salg af forplejningsydelser m.v. siden den 1. april 2009, jf. momslovens § 47, stk. 3. Det fremgår endvidere af skattecentrets afgørelse, at udlejningen af springcentret kan ske i en frivillig registrering fra denne dato, jf. momslovens § 51, stk. 1, idet det dog samtidig er bestemt, at det alene er udlejning til tredjemand, der er omfattet af den frivillige registrering, og ikke udlejning til skolen selv.

Landsskatteretten skal hertil bemærke, at en tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom alene bevirker, at der skal svares moms af en som udgangspunkt momsfritaget udlejning. Så længe andet ikke er bestemt, sker den frivillige registrering inden for skolens momsregistrering, jf. momslovens § 47, stk. 3, 1. pkt. Heraf følger, at eventuelle leverancer mellem skolen og springhallen foretages uden momsmæssige konsekvenser, idet skolen og udlejningen udgør én og samme momspligtige person, jf. momslovens § 3, stk. 3, 1. pkt., og § 47, stk. 3, 1. pkt., samt momsvejledningens afsnit M.1.4.

Idet Landsskatteretten tiltræder skattecentrets afgørelse om, at der kan ske frivillig registrering af udlejning af springhallen, bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal svares moms ved udlejning af springhallen til skolen, herefter beror på, om den frivillige registrering kan ske i en selvstændig registrering i henhold til momslovens § 3, stk. 3, 2. pkt., jf. § 47, stk. 3, 2. pkt.

På baggrund af blandt andet SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.1029.SKAT og SKATs indstilling til brug for Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2009.304.SR finder Landsskatteretten, at det må lægges til grund, at SKAT i praksis administrerer reglerne om selvstændig registrering således, at ikke blot en virksomheds filialer, afdelinger og forretninger kan registreres med et selvstændigt momsnummer, men også en virksomheds forskellige aktiviteter. På baggrund af denne praksis finder retten ikke grundlag for at nægte skolen at lade udlejningen af springhallen ske i en selvstændig registrering, forudsat at der føres særskilt regnskab for springhallen, jf. momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt. Da udlejningsaktiviteten herefter udgør en selvstændig momspligtig person følger det af momslovens almindelige regler, at udlejning til skolens momsregistrering skal ske med moms.

Landsskatteretten har ved afgørelsen ikke taget stilling til den momsmæssige kvalifikation af de aktiviteter, der udøves i den frivillige registrering, herunder om der er tale om udlejning af fast ejendom eller salg af adgangen til at benytte springhallen, jf. SKATs præcisering af praksis med virkning fra den 1. oktober 2009 i styresignalet offentliggjort som SKM2009.517.SKAT.

Dermed ændres den påklagede afgørelse.