Dato for udgivelse
29 Mar 2010 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2010 14:18
SKM-nummer
SKM2010.225.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-012027
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at genanbragt ejendomsavance, vedr. ejendommen beliggende A-vej, i X, ikke skal beskattes jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.2.6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.2.8

Spørgsmål

Kan det bekræftes at genanbragt ejendomsavance, vedr. ejendommen beliggende A-vej, i X, ikke skal beskattes jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11

Spørgers opfattelse

Ja.

SKATs indstilling

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ejendommen er beliggende A-vej, i X og er erhvervet i 2000. Ejendommen er vurderet som en landbrugsejendom vurderingskode 05.

Det samlede areal er på 67,38 ha, hvoraf der er EU-betalingsrettigheder til et areal på 62,7 ha. Ejendommen er drevet som planteavlsbrug fra 2000 til og med 2008 og har været bortforpagtet i 2007 og 2008.

Der er i forbindelse med købet foretaget genanbringelse af ejendomsavance med 933.808 kr. jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 6 A, og der er yderligere foretaget genanbringelse af ejendomsavance i 2001 med 117.118 kr. jf. EBL § 6 C.

De genanbragte beløb er således på i alt 1.050.926 kr.

Ejendommen totaleksproprieres i januar 2009 for i alt 17.730.000 kr.

Der er tale om en gennemført disposition i januar 2009, idet den foretagne ekspropriation er endelig.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det følger af EBL § 11 at:

"Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke". Da der er tale om en ekspropriation til vejdirektoratet, er der ingen tvivl om, at betingelserne for ekspropriation er gældende.

Da den genanbragte ejendomsavance nedsætter anskaffelsessummen for ejendommen og dermed øger den beregnede avance, skal der ses bort fra genanbringelsen i forbindelse med ekspropriation. Den genanbragte avance bliver derfor ikke beskattet, idet den bortfalder som følge af ekspropriationen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Genanbringelse

Efter reglerne i EBL § 6 A kan en skattepligtig ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen til en senere ejendomsafståelse. Ifølge EBL § 6 C kan fortjeneste ved salg af en fast ejendom genanbringes i udgifterne ved ombygning, tilbygning eller nybygning på en fast ejendom. Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom eller i udgifterne ved ombygningen, tilbygningen eller nybygningen på en fast ejendom.

Det er således først, når den nyerhvervede ejendom afstås, at den genanbragte avance beskattes.

Ekspropriation

Fortjeneste, der er opnået ved modtagelsen af en ekspropriationserstatning eller ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen, er fritaget for beskatning i medfør af EBL § 11.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Der spørges, om det kan bekræftes, at genanbragt ejendomsavance vedr. ejendommen beliggende A-vej, i X, ikke skal beskattes jf. EBL § 11.

Regler/praksis jf. EBL §§ 6 A og 6 C om, at avancen beskattes, når den erhvervede ejendom afstås, må vige til fordel for EBL § 11, som er meget klar i formuleringen: "en fortjeneste, der er opnået ved modtagelsen af en ekspropriationserstatning eller ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen, er fritaget for beskatning".

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.