Dato for udgivelse
16 Apr 2010 10:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Apr 2010 11:43
SKM-nummer
SKM2010.267.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-1303-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Virksomhedsskatteloven, udlejning, privat
Resumé

Landsretten fandt ikke, at appellanten havde godtgjort, at han reelt benyttede sommerhuset til privat formål i en del af den periode, han ejede sommerhuset, hvorfor landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter appellanten skulle beskattes af avancen ved salget af sommerhuset. Landsretten lagde til grund, at appellanten ikke ændrede sin benyttelse af sommerhuset, efter at lejeindtægten for udlejningen af sommerhuset overgik fra beskatning efter virksomhedsskatteordningen, der udelukker privat anvendelse, til beskatning efter ligningsloven § 15 0, der tillader privat anvendelse. Landsretten lagde vægt på, at sommerhuset indgik i appellantens udlejningsvirksomhed, og at appellanten i samme periode havde ejet andre sommerhuse i samme område. Disse andre huse var også blevet udlejet, og tre af dem var allerede blevet solgt skattefrit efter sommerhusreglen, da det i sagen omhandlede sommerhus blev solgt.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.6.1

Parter

A
(Advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Heidi Bøgelund Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Erik P. Bentzen og Henrik Præstgaard Bæk-Jensen (kst.)

Byretten har den 25. maj 2009 afsagt dom i 1. instans (BS 6-1602/2008).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at han og hans familie nok har overnattet i ejendommen ...1 ca. 200 gange i den tid, han ejede huset. Det var navnlig i begyndelsen af hans ejertid, at de overnattede der. Familien har også overnattet i de andre huse, som han ejede. De har dog aldrig overnattet i ejendommen på ...4. ...1 var den mest attraktive af ejendommene. Han og hans samlever har altid selv rengjort husene ved lejerskifter. Hvis der ikke kom nye lejere, blev de ofte i huset på ...1 til søndag aften. Han stod selv for vedligeholdelsen af huset. Når der ikke var lejere i huset, blev der alene anvendt el til pumpen til swimmingpoolen. Vandet blev fortrinsvist varmet op ved solvarmeanlægget. Dette anlæg blev installeret samtidig med, at poolen blev anlagt. Huset var godt isoleret og i kraft af den varme, som swimmingpoolen afgav, var det ikke nødvendigt i øvrigt at opvarme huset ved el, når der ikke var lejere i huset. Der var også brændeovn. Ud fra bedømmelsen af personerne på nogle af de fremlagte fotos, herunder af hans sønner, skønner han, at de er taget i begyndelsen og midten af 1990'erne. Der er endvidere billeder af huset, som det så ud, da han købte det, og som det senere kom til at se ud. Han valgte at sælge sommerhuset, da en nabo opførte en garage, som tog en stor del af udsigten. Dette kunne han ikke leve med. Det er dog hans vurdering, at naboens byggeri ikke gik ud over udlejningen af huset. Han indgik ikke aftale med udlejningsbureauet om, at han og hans familie kunne anvende huset i nogle bestemte uger om året. Han havde fra 1993 ikke i øvrigt arbejde og kunne derfor opholde sig i huset i de uger, hvor det ikke var udlejet. Udlejningsbureauet udlejede huset i sammenhængende perioder.

KS har forklaret, at han er pensioneret kriminalinspektør. A er hans svoger. Vidnet var på besøg i sommerhuset ...1 første gang i slutningen af 1980'erne. Hele familien var samlet i huset i påsken 1989. I 1995 var han også i huset på et kort besøg. Omkring 2000 var der også en familiesammenkomst i huset. Der blev dengang talt meget om, at naboen havde opført en garage, som i høj grad tog udsigten fra huset. Han har været på yderligere besøg i huset, men det husker han ikke tydeligt. Han har aldrig overnattet i sommerhuset. Han har selv ejet et sommerhus i ... - 5-6 km fra ...1. Det er hans fornemmelse, at A og hans familie har brugt huset på ...1 som almindelige sommerhusejere.

TT har forklaret, at han er direktør for fodboldturneringen G1. As samlever er vidnets søster. Han har været på besøg i sommerhuset på ...1 til familiesammenkomst i slutningen af 1980'erne. Der har altid været mange sammenkomster i familien, og han er sikker på, at han også efter 1990 har været i sommerhuset i sådan en anledning. Det er hans klare opfattelse, at A og hans familie selv har brugt huset på ...1 og ikke kun har udlejet det. Han har selv haft sommerhus i ... siden 1982.

PD har forklaret, at han har kendt A siden omkring 1977. Han har været på besøg i sommerhuset på ...1, og han var bl.a. på besøg, da A havde bygget swimmingpoolen i 1989. A ville gerne vise den frem. Han har 2-3 gange senere været til kaffe i huset. Han har gjort uanmeldte besøg. Han og hans familie har aldrig overnattet i huset. Han har ikke været i huset, efter at udsigten blev forringet. Det er hans fornemmelse, at A og hans familie selv brugte huset og ikke kun udlejede det. Vidnet har siden 1996 haft sommerhus i ...

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at A ikke ændrede sin benyttelse af ejendommen, efter at lejeindtægten for udlejningen af sommerhuset overgik fra beskatning i virksomhedsskatteordningen til beskatning efter ligningslovens § 15 O.

A erhvervede sommerhuset i 1985, hvorefter det blev ombygget og indgik i As udlejningsvirksomhed. Huset blev solgt den 31. januar 2002. A har i samme periode ejet andre sommerhuse i samme område. Disse blev også udlejet. Tre af disse sommerhuse var allerede, da ejendommen ...1 blev solgt i januar 2002, solgt uden beskatning af avancen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, har A heller ikke efter bevisførelsen for landsretten godtgjort, at han reelt benyttede sommerhuset beliggende ...1 til privat formål i en del af den periode, han ejede ejendommen.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr., som udgør et passende beløb til udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 40.000 kr.

Sagsomkostningerne, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.