Dato for udgivelse
17 May 2010 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2010 09:41
SKM-nummer
SKM2010.323.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-201720
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
Emneord
Ejendomsavance, parcelhusreglen, beboelseskrav, bolig nr. 2,
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørgers faktiske benyttelse af ejerlejlighed som bolig, i forbindelse med arbejdet, medføre, at avance ved et senere salg vil være skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (Parcelhus-reglen).
Hjemmel
SFL § 21 stk. 4 nr. 1
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.6.1

Spørgsmål

  1. Vil spørgers faktiske benyttelse af sin ejerlejlighed som bolig, i forbindelse med sit arbejde, medføre, at en avance ved et senere salg vil være skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (Parcelhus-reglen)?

SKATs indstilling

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker svar på om hans benyttelse af ejerlejligheden beliggende i X (herefter "Lejligheden") som bolig i forbindelse med udførelsen af sit arbejde har medført, at evt. avance ved afståelse vil være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (herefter "Parcelhus-reglen").

Spørger købte Lejligheden i 1999, og i perioden fra 1999 til april 2007 var Lejligheden udlejet til spørgers datter. Efterfølgende blev Lejligheden udlejet til tredjemand indtil maj 2009, hvor lejeren blev opsagt fordi spørger selv skulle bruge lejligheden til beboelse i forbindelse med udførelsen af sit arbejde.

Spørger har tidligere arbejdet som afdelingsleder i arbejdsgivers afdeling beliggende i Y.  I henholdt til aftale med arbejdsgiver overgik spørger pr. 1. marts 2009 til en ny stilling med arbejdssted beliggende i X. Spørger tiltrådte den nye stilling den 1. marts 2009 og flyttede ind i Lejligheden i maj 2009.

I marts og april 2009 overnatter spørger i en af arbejdsgivers lejligheder i forbindelse med arbejdet i X.

Spørger forventer, at fortsætte i stillingen indtil i hvert fald sidste halvdel af 2010, sandsynligvis indtil 1. august 2010, hvorefter spørger forventer at gå på efterløn.

Spørger bor i lejligheden i de 4-5 dage om ugen, hvor han arbejder i København.

Da spørger hovedsageligt bor i lejligheden, har spørger sin folkeregisteradresse på lejlighedens adresse.

Indtil spørger tiltrådte den nye stilling boede spørger udelukkende i lejligheden beliggende i Y, sammen med sin hustru. Hustruen bor fortsat kun i lejligheden i Y, da hendes arbejdsplads ligger ca. 15 fra Y.

Efter anmodning har spørger fremsendt materiale vedr. el og gas. Der er kun tale om acontoregninger, da der endnu ikke er fortaget nogen endelig opgørelse for den tid hvor spørger har anvend lejligheden. Spørger har oplyst at elmåleren den 11. marts 2010 stod på kWh 46.857. Ved spørgers tilmelding i maj 2009 stod elmåleren på kWh 46.508. Spørgers forbrug har således været på kWh 349 i perioden på ca. 10 måneder. Det forventede årsforbrug er af leverandøren opgjort til kWh 2.180. Mht. licensbetaling er det oplyst at spørger har betalt kr. 1.175,50 via netbank den 29.10.2009.

Spørgers arbejdsgiver har erklæret følgende:

"Vi bekræfter herved, at ...[Spørger]s daglige arbejde jf. ansættelseskontrakt siden 1. marts 2009 er blevet udført og stadig udføres på adressen ....[ i X] eller i bankens afdelinger i ....[område].

Hver anden fredag deltager ... [Spørger] i fællesmøder i [virksomhedens hovedsæde], og kan desuden de øvrige fredage ind imellem arbejde på distancen."

Af spørgers sygesikringsbevis fremgår at han - gyldigt fra 30. juni 2009 har lægerne i X som læge.  At disse har været konsulteret er dokumenteret ved recept dateret 4. februar 2010.

Endvidere er fremsendt dokumentation for behandling på Privathospital beliggende i nærheden af X.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Fast praksis på indenfor sagsområdet støtter klart et bekræftende svar på spørgsmålet, herunder særligt SKM2008.69.SR.

SKATs indstilling og begrundelse

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det fremgår ikke af lovbestemmelserne, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er det dog muligt, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyderen anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

Det beror på en konkret vurdering af samtlige de foreliggende omstændigheder, hvorvidt det kan sandsynliggøres, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager, og om boligkravet i ejendomsavancebeskatningsloven dermed er opfyldt.

Det fremgår af SKM2007.217.DEP, at det ikke er enhver anvendelse af en supplerende ejendom, som bevirker, at ejendommen kan sælges skattefrit. Det er fortsat en betingelse, at varigheden af den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en sådan karakter, at det kan siges, at den supplerende ejendom har tjent til bolig for ejeren. At ophold ikke er tilstrækkeligt viser Højesteret dom i SKM2005.404.HR, hvor skatteyderen i et vist omfang havde opholdt sig i den ejerlejlighed, som var blevet solgt, men hvor dette ikke førte til, at skatteyderen havde godtgjort, at ejerlejligheden reelt havde tjent som bolig for ham i en 2½ måneders periode. Det skal dog bemærkes, at dommen ikke omhandler en situation, hvor spørgsmålet var, om der forelå to boliger på én gang.

Det må kræves, at der er tale om længerevarende eller regelmæssigt tilbagevendende ophold, f.eks. en ikke offentliggjort landsskatteretskendelse af 23. maj 2001, som omhandlede 1-2 overnatninger hver uge. Ophold i et mindre omfang vil næppe kunne betragtes som om, at ejendommen tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand. Dette er fulgt op af bl.a. SKM2007.483.SR og SKM2007.510.SR, hvor Skatterådet har accepteret henholdsvis 2 og 3 ugentlige overnatninger. Endvidere kan henvises til SKM2008.69.SR, SKM2008.184.SR og SKM2009.659.SR

Et ophold på samlet ca. 2 måneder, som i SKM2007.147.HR må betragtes som et minimum, for at ejendommen kan siges at have tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Overnatningerne i den supplerende ejendom skal være forårsaget af arbejdsmæssige årsager.

SKAT finder at spørger har fremlagt fornøden dokumentation overfor SKAT for, at han rent faktisk anvender Lejligheden til bolig af arbejdsmæssige årsager.  Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at spørger kan sælge Lejligheden uden beskatning af en evt. fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

SKAT indstiller således til Skatterådet, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.