åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Mulighederne for domstolsprøvelse
  • Fristen for domstolsprøvelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Mulighederne for domstolsprøvelse

Når klageinstansen har fået et spørgsmål forelagt til prøvelse, og denne instans enten har afgjort spørgsmålet eller har afvist at behandle dette, kan sagen af borgeren indbringes for domstolene. Se SFL § 48.

Skatteministeriet kan indbringe en sag for domstolene, når Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et fælles skatte- og vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen. Se SFL § 49.

Frister for domstolsprøvelse

Fristen for at indbringe en afgørelse for domstolene er for såvel borgeren som Skatteministeriet på tre måneder. Se SFL §§ 48-49.

Se afsnit A.A.10.3 om domstolsprøvelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.24.HR

Højesteret fastslog, at domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager, som har været indbragt for Landsskatteretten, skal ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet. Dette gælder også, hvor overspringsreglen i SFL § 48, stk. 2 har været brugt. Et søgsmål mod Landsskatteretten blev derfor afvist.  

Byretsdomme

SKM2010.427.BR

For Landsskatteretten havde sagsøgeren alene gjort gældende, at der skulle ske genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2002. Byretten afviste derfor at behandle sagsøgerens påstand om nedsættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst for dette indkomstår, jf. SFL § 48.