Indhold

Dette afsnit handler om sammenhængen mellem processuelle beslutninger og den registreredes ret til indsigelser efter databeskyttelsesforordningen (DBF).

Afsnittet indeholder:

  • Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger
  • Sagsbehandling af indsigelse
  • Hvornår er en indsigelse berettiget
  • Klage vedrørende indsigelser
  • Bestemmelsesnøgle.

Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger. Denne generelle indsigelsesret gælder dog kun i forbindelse med den dataansvarliges behandling af almindelige personoplysninger, som sker på baggrund af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Er den dataansvarlige ved lov blevet pålagt at foretage den konkrete behandling af personoplysninger, vil indsigelsen allerede af den grund ikke kunne imødekommes. Det samme gør sig gældende, hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende.

Se DBF artikel 21, stk. 1.

Bestemmelsen er indsat med henblik på den situation, at den registrerede er i en særlig situation, som gør, at den registrerede kan have en indsigelse i forbindelse med en ellers lovlig behandling. Retten til indsigelse forudsætter således ikke, at der sker behandling i strid med databeskyttelsesforordningen.

Fremsætter den registrerede en indsigelse, må Skatteforvaltningen ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Skatteforvaltningen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til indsigelse gælder ikke i de situationer, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Se databeskyttelsesloven (DBL) § 22, stk. 5.

Vurderingen af, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes, vil have karakter af en afgørelse efter forvaltningsloven. Det indebærer, at forvaltningslovens regler om begrundelse og klagevejledning m.v. skal overholdes.

Sagsbehandling af indsigelse

En indsigelse efter DBF artikel 21, stk. 1, har ikke opsættende virkning. Hvis den dataansvarlige har truffet afgørelse om, at en indsigelse ikke kan imødekommes, kan sagsbehandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden, dvs. Datatilsynet, træffer afgørelse om, at indsigelsen er berettiget.

Hvornår er en indsigelse berettiget

Den registrerede kan i sin indsigelse mod den dataansvarliges ellers lovlige behandling komme med så tungvejende grunde på grund af den pågældendes særlige, individuelle situation, at behandlingen ikke bør finde sted og eventuelt skal stoppes. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes.

Dette gælder for eksempel, hvis en medarbejder i en virksomhed eller myndighed ikke ønsker sit navn anført i en medarbejderfortegnelse på en hjemmeside på internettet, og grunden hertil er chikane fra en tidligere ægtefælle.

Klage vedrørende indsigelser

Den registrerede kan vedrørende behandling af oplysninger efter databeskyttelsesforordningen klage til Datatilsynet. Se DBF artikel 77, og DBL § 39, stk. 1.

Se afsnit A.A.10.1.2 om klage.

Bestemmelsesnøgle

Bestemmelse i persondataloven Bestemmelse i databeskyttelsesforordningen
§ 35 Artikel 21
§ 40 Artikel 77