Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for principperne om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser samt om disse princippers betydning.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og definitioner
  • Betydning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Baggrund og definitioner

Principperne skal sikre, at borgere og virksomheder kan indrette sig i tillid til, at myndighedernes afgørelser som udgangspunkt er endelige - medmindre de særlige betingelser for ugyldighed eller tilbagekaldelse er tilstede.

Ved ugyldighed forstås det forhold, at en forvaltningsafgørelse ikke har retsvirkninger, fordi forvaltningsafgørelsen kan annulleres eller er en nullitet. I modsætning hertil forstås ved tilbagekaldelse det forhold, at den udstedende forvaltningsmyndighed af egen drift ændrer sin egen gyldige afgørelse.

Betydning

Principperne har navnlig betydning for afgørelser, der er truffet efter anmodning fra en borger eller en virksomhed, dvs. tilladelser, dispensationer og lign.

Principperne har dog også afledet betydning for afgørelser truffet på SKATs (nu Skatteforvaltningens) initiativ, fordi en sådan afgørelse ikke uden særskilt hjemmel efterfølgende kan skærpes med tilbagevirkende kraft på det samme afgørelsesgrundlag, medmindre tilbagekaldelsesbetingelserne er opfyldt. Se SKM2010.752.SKAT.

I det omfang der findes særlig regelregulering af adgangen til tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser, vil sådanne regler gælde forud for de almindelige principper om tilbagekaldelse. Der kan eksempelvis henvises til afsnit A.A.5.4 om tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet, afsnit A.A.3.15.1 om tilbagekaldelse af bindende tarifering, afsnit F.A.19.2.7 om tilbagekaldelse af ansøgte bevillinger om told og afsnit F.A.4.6.3 om tilbagekaldelse af AEO-certifikater.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Styresignaler

SKM2010.752.SKAT

Styresignal om forbehold om senere ændringer.