åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.9.8 Kompetence og klage" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over kompetence og klage.

  • Kompetence og klage i opkrævnings- og inddrivelsesfasen
  • Kompetence og klage ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger
  • Kompetence og klage ved skattekrav.

Kompetence og klage i opkrævnings- og inddrivelsesfasen

I opkrævningsfasen har opkrævningsmyndigheden, fordringshaveren, kompetencen til at træffe afgørelse om forældelse.

I inddrivelsesfasen har RIM kompetencen til at træffe afgørelse om forældelse. Se INDOG § 3. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt, at RIM indhenter oplysninger hos fordringshaveren eller foretager høring hos fordringshaveren. Det kan være nødvendigt, hvor indsigelse eller spørgsmålet om forældelse vedrører begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen eller fx spørgsmålet om henstand ydet af fordringshaveren.

Klage over afgørelser truffet af RIM efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, afgøres af Skatteankestyrelsen. Se INDOG § 17. Se endvidere bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014, § 1, stk. 2, som fastsat i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Hvis indsigelse om forældelse fremsættes under en udlægsforretning, er fogedretten klageinstans. Se SKINDL § 6.

Se også afsnit G.A.2.2.

Kompetence og klage ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger

Justitsministeriet er den kompetente klagemyndighed for afgørelse om forældelse af krav på sagsomkostninger omfattet af kapitel 9 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

SKAT traf afgørelse om, at gæld vedrørende sagsomkostninger i form af et forsvarersalær ikke var forældet. SKAT havde givet klageadgang til Skatteankestyrelsen, der i SKM2014.796.SANST traf afgørelse om, at gælden vedrørende sagsomkostningerne var forældet. Rette klageinstans for sagsomkostninger var imidlertid Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, idet afgørelsen var omfattet af kapitel 9 bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Skatteankestyrelsen traf derfor efterfølgende afgørelse om, at styrelsens afgørelse, refereret i SKM2014.796.SANST var ugyldig, idet Skatteankestyrelsen ikke var den kompetente klagemyndighed. Se SKM2014.861.SANST.

Kompetence og klage ved afgørelse om skattekrav

SKAT er kompetent til at træffe afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav. En afgørelse om forældelse, truffet af SKAT som fordringshaver, er omfattet af kravet om sagsfremstilling. Se SFL § 19, stk. 1 og stk. 5 modsætningsvist. Se SKM2014.472.LSR, hvor Landsskatteretten erklærede SKATs afgørelse om forældelse for ugyldig, idet den ikke opfyldte kravet om sagsfremstilling. 

Afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 35 b, stk. 2. Klage indgives til Skatteankeforvaltningen. Se SFL § 35 a, stk. 1.

Se også afsnit

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2014.472.LSR Afgørelse om forældelse ugyldig på grund af manglende sagsfremstilling.  
SKM2014.861.SANST Justitsministeriet var rette klageinstans ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger. Tidligere SKM2014.796.SANST