åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for henstand i forbindelse med klager.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Omfattet af reglen 
 • Ikke omfattet af reglen
 • Betingelser
 • Bevilling af henstand og sagsbehandling
 • Klageinstans
 • Forældelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Regel

I forbindelse med en klage til højere instans kan xSkatteforvaltningenx give henstand på betaling af skat. Se SFL § 51. Lovforarbejderne til bestemmelsen findes i L 110 og L 111 fra 2004/05 til lov nr. 427 af 6. juni 2005.

Reglen er en lovfæstning af mange års praksis. Af retssikkerhedsmæssige årsager var det et lovgivningsmæssigt ønske, at muligheden for henstand er lovreguleret. Den tidligere praksis er nu føjet ind i Skatteforvaltningsloven (SFL).

Det fremgår af bemærkningerne til L 110, at det er fast praksis på skatteområdet, at hvis der klages over en skatteansættelse, så gives der efter anmodning henstand med betaling af den del af skatten som klagen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis der er en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, hvis der ydes henstand, fx hvis den skattepligtige er ved at flytte til udlandet. Alternativt kan der kræves sikkerhedsstillelse for at give henstand.

Der er ikke et retskrav på henstand og det fremgår ikke af loven eller forarbejderne i øvrigt en nærmere angivelse af de kriterier, der skal indgå i vurderingen af, om der i en given situation bør gives eller nægtes henstand.

Eksempler

 • Højesteret har afgjort, at en borger efter en helhedsvurdering  ikke havde krav på henstand med betaling af skatter og afgifter på i alt ca. 154.000.000 kr. i forbindelse med klage over skatte- og afgiftsansættelsen. Se SKM2014.198.HR.Højesteret udtalte bl.a., at der som udgangspunkt efter anmodning skal meddeles henstand med betalingen under en klagesag, og at denne adgang må antages navnlig at skyldes, at det kan have store ulemper for en borger at skulle betale et beløb, som måske uretmæssigt er pålagt borgeren.Endvidere at dette dog ikke gælder, hvis det skønnes, at der er nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, hvis der ydes henstand.Det forhold, at der ikke er en aktuel inddrivelsesmulighed, er ikke i sig selv til hinder for at give afslag på henstand, og bedømmelsen af, om der er en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, kan ikke begrænses til en sammenligning mellem den aktuelle inddrivelsesmulighed og den forventede inddrivelsesmulighed ved en eventuel henstandsperiodes udløb.Højesteret bemærkede tillige, at borgeren - efter at være blevet erklæret personlig konkurs - i mere end et år havde drevet uregistreret virksomhed uden løbende afregning af skat og moms. Borgerens indkomst- og formueforhold var forbundet med stor usikkerhed, og endelig vedrørte en del af kravet forhold, som der ved en verserende straffeankesag for landsretten var begrundet mistanke om var forbundet med skattesvig af særlig grov karakter.Højesteret fandt efter en samlet bedømmelse af disse forhold, at en henstand ville forøge en nærliggende fare for, at skatte- og afgiftskravet i givet fald ikke ville kunne inddrives. Højesteretsdommen SKM2014.198.HR er en stadfæstelse af SKM2012.3.ØLR, men med ændrede præmisser i Højesteret. 
 • I forbindelse med indbringelsen af SKM2012.3.ØLR for Højesteret, har Højesteret afslået begæring om at tillægge anken opsættende virkning. Se SKM2012.98.HR.  
 • LSR finder tilsvarende i SKM2016.626.LSR, at der er stor usikkerhed om borgerens indkomst-og formueforhold og dermed har det været berettiget, at SKAT ikke bevilligede henstand betinget af sikkerhedsstillelse.I skattesagen har borgeren ikke fremsendt oplysninger om sine indkomst-og formueforhold efter anmodning fra SKAT, og borgeren har reelt boet i Danmark, mens borgeren har været registreret som bosiddende i udlandet. Borgeren har efter det oplyste været den reelle leder af to danske selskaber og haft fuld rådighed over et selskab på Land Y4. Endvidere har borgeren efter det oplyste bankkonti i Land Y5, Land Y6 og Land Y4, som SKAT ikke er bekendt med indestående med videre på.På denne baggrund anser LSR det for tilstrækkeligt godtgjort, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at det vil forringe SKATs muligheder for at inddrive skattekravet, når der er truffet endelig afgørelse i skattesagen, hvis der gives henstand.
 • At klageren er blevet erklæret konkurs, er ikke til hinder for, at der gives afslag på henstand. Se SKM2014.198.HR.

Omfattet af reglen

 • Begrebet "SKAT" skal defineres bredt. Følgende er omfattet af reglen:
 • SKAT
 • Afgifter - herunder gaveafgifter
 • Punktafgift
 • Afledte momskrav (med mindre andet er fastsat)
 • Lønsum
 • Afledte arbejdsmarkedsbidrag
 • Sager om genoptagelsesanmodning, hvor rigtigheden af den afgørelse, der ligger til grund for kravet er til behandling hos xSkatteforvaltningenx. Se SKM2011.589.LSR

Ikke omfattet af reglen

Eksempler på tilfælde, hvor der ikke kan søges om henstand efter SFL § 51:

 • Da en sag om registreringsafgift af en bil var endeligt afgjort i Højesteret, fandtes der ikke længere en sag, der var under behandling i det administrative klagesystem eller ved domstolene, hvorfor betingelserne for at yde henstand efter SFL § 51 ikke var opfyldt. Landsskatteretten udtalte, at "Det forhold, at klageren eventuelt vil kunne få tilkendt eksportgodtgørelse afhængigt af udfaldet af klagesagen herom, og at der eventuelt vil kunne være en modregningsadgang i SKATs krav på registreringsafgift, medfører ikke, at det eventuelle krav på eksportgodtgørelse kan anses for at være omfattet af udtrykket "den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører" i SFL § 51, stk. 1, 1. pkt., idet "opgørelsen" i nærværende tilfælde er opgørelsen af registreringsafgiftskravet. SKAT har derfor med rette afslået klagerens henstandsanmodning, jf. SFL § 51, stk. 1, 1. pkt." Se SKM2017.395.LSR.
 • Klage over afslag på anmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg er ikke en klage, hvor der er adgang til henstand efter SFL § 51. Se SKM2013.688.LSR
 • Et selskab ansås berettiget til henstand med restskattekrav efter KDL § 73 D, så længe pilotsagen verserede for landsskatteretten, idet et genoptagelsestilsagn ved skatteankenævnet vedrørte selskabet. Se SKM2012.575.LSR og G.A.3.1.3.
 • Klage over afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen er ikke omfattet af SFL § 51, idet der ikke var tale om en klage over en opgørelse af skat. Se SKM2012.399.LSR.
 • Told. Se EUTK art. 45 og afsnit A.A.12.1.1.
 • Indregnet restskat efter KDL § 61, stk. 3 eller § 61 A. Se SFL § 51, stk. 2.
 • Registreringsafgift, i det omfang, der efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer skal stilles depositum for registreringsafgiftens betaling. Se SFL § 51 stk.2 til sidst. Bestemmelsen skal - efter SKATs opfattelse - forstås på den måde, at der - i forbindelse med en klage - ikke kan bevilges henstand med betaling af depositum på udenlandske firmabiler, se registreringsafgiftslovens § 3a, stk 4 og udlændingebiler, se registreringsafgiftsloven § 3c, stk. 2. Bestemmelsen har derfor ikke noget at gøre med den sikkerhedsstillelse, som registrerede virksomheder skal stille efter registreringsafgiftsloven
 • Klage over afslag på henstand betinget af sikkerhedsstillelse, har ikke opsættende virkning. Se SKM2011.394.LSR.
 • I domstolssager, der vedrører, hvorvidt det var berettiget, at en tidligere klageinstans afviste at behandle en klagesag, som var for sent indgivet, se SKM2011.346.LSR.
 • Klagesager, der vedrører, hvorvidt der kan opnås tilladelse til at foretage betalingskorrektion i henhold til LL § 2 stk. 5, se SKM2011.345.LSR.
 • Klagesag over et bindende svar, se SKM2011.662.LSR.

Betingelser

Dette skema viser de betingelser, der knytter sig til henstand i forbindelse med klager:

Betingelse

Beskrivelse

Skriftlig anmodning

Borgeren/virksomheden skal anmode skriftligt om henstanden overfor xSkatteforvaltningenx og medvirke til oplysning af sagen, se SKM2013.468.LSR. En klage eller et sagsanlæg, har ikke opsættende virkning. Se SL § 38.

Dokumentation for klage / sagsanlæg

I forbindelse med anmodning skal borgeren/virksomheden medsende dokumentation for, at afgørelsen er påklaget og/eller at der er anlagt sag ved domstolene. Hvor xSkatteforvaltningenx har godkendt anmodning om indledning af gensidig aftaleprocedure, se C.F.8.2.2.25.3

Særskilt opkrævning

For at få henstand skal det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt. Der kan derfor ikke gives henstand med indregnet restskat efter KDL § 61, stk. 3 eller § 61 A. Se SFL § 51, stk. 2.

Længden af henstand

xSkatteforvaltningen xgiver henstand i op til fire år. Henstanden kan dog forlænges efter fornyet ansøgning. SKAT giver henstand for det tidsrum, hvor klagesagen er under behandling i det administrative system.

Ved anke af afgørelse

Hvis en administrativ afgørelse indbringes for domstolene, eller hvis en dom ankes, skal der indgives en ny ansøgning om henstand. Se SFL § 51, stk. 3.

Betinget af sikkerhedsstillelse

Hvis xSkatteforvaltningenx skønner, at henstanden vil forringe muligheden for senere at inddrive kravet, så kan SKAT betinge henstanden med, at der stilles sikkerhed for beløbet. Se SFL § 51, stk. 4.

xSkatteforvaltningenx anses for berettiget til, at kræve sikkerhed for betaling af skattekravet, hvis der gives henstand. 

Landsretten fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse, hvorefter henstand med skattekravet var betinget af sikkerhedsstillelse. Landsretten fandt af samme grund ikke, at betingelserne om sikkerhedsstillelse for det fulde beløb var uproportionalt. Endelig fandt Landsretten ikke, at SKAT havde begået fejl, som kunne medføre afgørelsens ugyldighed. Se SKM2015.677.ØLRSKM2009.611.BR og SKM2008.977.LSR.

Som udgangspunkt giver SKAT dog henstand uden krav om sikkerhedsstillelse.

Der skal derfor foretages en individuel vurdering og individuel begrundelse fra sag til sag

Henstand bevilget uden krav om sikkerhedsstillelse. Se SKM2011.663.LSR og SKM2010.698.LSR.

Modregning i udbetalinger fra det offentlige

 

Henstand med betaling afskærer ikke xSkatteforvaltningen xfra at kunne foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige. Se INDOG § 9.

Det er forudsat i bemærkningerne til bestemmelsen, at myndighederne i forbindelse med, at der gives tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling tager forbehold for, at modregning desuagtet kan ske, jf. SFL § 51, stk. 5.

Bestemmelsen i INDOG § 9 sikrer imidlertid, at der ikke forud for modregning skal foretages en konkret undersøgelse af, om der er taget forbehold for modregning, og at en gennemført modregning kan opretholdes, uanset at der undtagelsesvis ikke er taget et konkret modregningsforbehold over for skyldner.

 

Politiet havde foretaget beslaglæggelse hos en skatteyder af nogle beløb i forbindelse med en straffesag, der senere blev opgivet. Det antoges, at SKAT kunne foretage modregning for skyldig SKAT i dette beløb, uanset at skyldneren havde henstand med betalingen af den offentlige gæld, jf. INDOG § 9 og SFL § 51, stk. 5. Dette fremgik ligeledes af afgørelsen om henstand. Se SKM2017.171.LSR.

Bevilling af henstand og sagsbehandlingen

Det er xSkatteforvaltningen xder har kompetence til at bevilge henstand i forbindelse med klager. Se SFL § 51, stk. 1.

Eksempler

Landsskatteretten ophævede SKATs afgørelse på grund af ugyldighed og hjemviste sagen til fornyet behandling hos SKAT. Sagsbehandlingsfejlene bestod blandt andet i, at afgørelsen var truffet på et manglende tilstrækkeligt klarlagt og oplyst grundlag. Henset til sagsforløbets omstændigheder tillagde Landsskatteretten klagen opsættende virkning med virkning fra tidspunktet for afgørelsen fra Landsskatteretten. Se SKM2013.595.LSR.

SKAT var ikke berettiget til at afvise en anmodning om henstand med betaling af skat af en påklaget afgørelse på grund af indbetaling af skattekravet, idet beløbet, EFTER anmodning om henstand var indgivet, var blevet inddrevet ved udlæg i bankindeståender. Se SKM2013.593.LSR.

Vedrørende sagsbehandling henvises desuden til A.A.7.

Klageinstans

Skatteankestyrelsen er klageinstans for disse sager. Se SFL § 11, stk. 1, nr. 1 sammenholdt med SFL § 35b, stk.3 og BEK. nr. 1. af 2. januar 2014 § 1 nr. 121.

Forældelse

Fastlæggelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Se A.A.9.5.1.9

Det er uden betydning for fastlæggelsen af begyndelsestidspunktet for forældelsen om der er tale om henstand efter SFL § 51 eller efter inddrivelseslovens § 3, stk. 3. Se SKM2012.643.BR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Højesteret

SKM2014.198.HR

Afslag på henstand, idet Højesteret efter en samlet bedømmelse fandt, at der var en nærliggende fare for, at skatte-og afgiftskravet ikke ville kunne inddrives, hvis der gives henstand.

Stadfæstelse i Højesteret af SKM2012.3.ØLR, men med ændrede præmisser.

Tidligere SKM2010.442.LSR

Højesteret har afslået begæring om at tillægge anken opsættende virkning. Se SKM2012.98.HR.

Landsretten
SKM2015.677.ØLR

Landsretten fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse, hvorefter henstand med skattekravet var betinget af sikkerhedsstillelse. Landsretten fandt af samme grund ikke, at betingelserne om sikkerhedsstillelse for det fulde beløb var uproportionalt. Endelig fandt Landsretten ikke, at SKAT havde begået fejl, som kunne medføre afgørelsens ugyldighed.

Stadfæstelse SKM2015.118.BR.
Byretsdomme

SKM2018.226.BR ◄

►Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren i medfør af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., var berettiget til henstand med betalingen af skattemyndighedernes krav på registreringsafgift vedrørende  en af sagsøgeren ejet Ferrari, der var endeligt fastslået af Højesteret ved en dom af 21. oktober 2015 (UfR 2016.507H, SKM2015.698.HR), fordi sagsøgeren efter afsigelsen af Højesterets dom havde  indledt  en  klagesag om, hvorvidt han var berettiget til eksportgodtgørelse for køretøjet, som han havde eksporteret til Udlandet i 2012.

Retten slog i sine præmisser fast, at sagsøgerens klagesag vedrørende eksportgodtgørelse alene vedrørte, om sagsøgeren var berettiget til at få godtgjort en del af det afgiftsbeløb, der endnu ikke var betalt. Da klagesagen således ikke vedrørte opgørelsen af skattemyndighedernes krav på registreringsafgift, der var endeligt fastslået af Højesteret, fandt retten ikke, at der var hjemmel til at give sagsøgeren henstand med betalingen af afgiftskravet. Dette resultat havde endvidere støtte i formålet med skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, og bestemmelsens forarbejder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet. ◄

 

SKM2012.643.BR  Byretten finder, at der den 14. januar 2002 er indgået afviklingsaftale om, at skattekravet stilles i bero, indtil der forelå en kendelse fra Landsskatteretten. Retten bemærker, at det ikke i sig selv er afgørende om betegnelsen henstand fremgår af aftalen.

Bemærk :

Afgørelsen omfatter primært bevisførelse for, om der er indgået aftale om henstand . Henstand kan være bevilget efter enten SFL § 51 eller efter inddrivelseslovens § 3, stk. 2.

SKM2009.611.BR Skat var berettiget til at betinge henstand med, at der stilles sikkerhed for skattekravet.  
Landsskatteretskendelser
SKM2017.395.LSR

Da en sag om registreringsafgift af en bil var endeligt afgjort i Højesteret, fandtes der ikke længere en sag, der var under behandling i det administrative klagesystem eller ved domstolene, hvorfor betingelserne for at yde henstand efter SFL § 51 ikke var opfyldt. Landsskatteretten udtalte, at "Det forhold, at klageren eventuelt vil kunne få tilkendt eksportgodtgørelse afhængigt af udfaldet af klagesagen herom, og at der eventuelt vil kunne være en modregningsadgang i SKATs krav på registreringsafgift, medfører ikke, at det eventuelle krav på eksportgodtgørelse kan anses for at være omfattet af udtrykket "den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører" i SFL § 51, stk. 1, 1. pkt., idet "opgørelsen" i nærværende tilfælde er opgørelsen af registreringsafgiftskravet. SKAT har derfor med rette afslået klagerens henstandsanmodning, jf. SFL § 51, stk. 1, 1. pkt."

SKM2017.171.LSR

Politiet havde foretaget beslaglæggelse hos en skatteyder af nogle beløb i forbindelse med en straffesag, der senere blev opgivet. Det antoges, at SKAT kunne foretage modregning for skyldig SKAT i dette beløb, uanset at skyldneren havde henstand med betalingen af den offentlige gæld, jf. INDOG § 9 og SFL § 51, stk. 5. Dette fremgik ligeledes af afgørelsen om henstand. 

SKM2016.626.LSR Afslag på henstand, idet der som i SKM2014.198.HR er stor usikkerhed om borgerens indkomst-og formueforhold.
SKM2013.688.LSR Klage over afslag på selvangivelsesomvalg er ikke en klage, hvor der er adgang til henstand efter SFL § 51.
SKM2013.595.LSR Sagen hjemvist på grund af ugyldighed.
SKM2013.593.LSR I de tilfælde hvor ansøgning er indsendt FØR udlæg har borgeren et berettiget retskrav på at få ansøgningen sagsbehandlet og dermed at der bliver truffet en afgørelse
SKM2013.468.LSR Borger skal medvirke til sagens oplysning.
SKM2012.575.LSR Et selskab anså for berettiget til henstand med restskatten efter KDL § 73 D, så længe pilotsagen verserede for landskatteretten. Bemærk : Henstand ikke bevilget efter SFL § 51.
SKM2012.399.LSR Henstand ved klage over afslag på anmodning om genoptagelse af en indkomstansættelse er ikke omfattet af SFL § 51. Der var ikke tale om en klage over en opgørelse af skat.  
SKM2012.269.LSR Toldkodeksen artikel 244-henstand med toldskyld i forbindelse med domstolsbehandling betinget af sikkerhedsstillelse var foretaget med rette. Fra 1. maj 2016 EUTK art. 45 og se nærmere A.A.12.1.1.
SKM2011.663.LSR Henstand bevilget uden krav om sikkerhedsstillelse.

Det var Landskatterettens opfattelse, at  SKATs begrundelse beroede på allerede foreliggende omstændigheder.

SKAT foretog ikke skridt til inddrivelse af skattekravet i perioden fra henstandens ophør i 2009 til der blev anmodet om henstand i februar 2011 i forbindelse med anke til Landsretten.

 
SKM2011.662.LSR

Henstand afslået i forbindelse med påklage af et bindende svar fra SKAT, idet  der ikke var tale om en "klage over opgørelsen. "

 
SKM2011.589.LSR LSR. finder, at begrebet " klage " også omfatter tilfælde, hvor rigtigheden af den afgørelse, der ligger til grund for kravet, er til behandling hos SKAT i en genoptagelsessag.  
SKM2011.394.LSR

Klage over henstand betinget af sikkerhedsstillelse, havde ikke opsættende virkning.

 
SKM2011.346.LSR Muligheden for henstand omfatter ikke domstolssager, der vedrører, hvorvidt det var berettiget, at en tidligere klageinstans afviste at behandle en klagesag, som var for sent indgivet.  
SKM2011.345.LSR Muligheden for henstand omfatter ikke klagesager, der vedrører, hvorvidt der kan opnås tilladelse til at foretage betalingskorrektion i henhold til LL § 2 stk. 5.  
SKM2010.698.LSR

Henstand bevilget  uden krav om sikkerhedsstillelse.

Der var ikke af SKAT henvist til omstændigheder, der kunne godtgøre, at der forelå en nærliggende risiko for, at den aktuelle inddrivelsesmulighed ville blive forringet i henstandsperioden.

 
SKM2008.977.LSR Skat var berettiget til at betinge henstand med, at der stilles sikkerhed  for et toldbeløb. Fra 1. maj 2016 EUTK art. 45 og se nærmere A.A.12.1.1.